Richard Sibbes

Z Wikicitátů
Richard Sibbes na obrazu Gustava Ellinthorpa Sintzenicha

Richard Sibbes (1577 – 1635) byl anglikánský puritánský teolog a kazatel. Pro styl a charakter svých kázání byl nazýván „nebeský doktor Sibbes“. [1]

Výroky[editovat]

O Bohu a Kristu[editovat]

 • Časy jsou zlé, Bůh je dobrý.
  Times are bad, God is good. [2]
 • Je to zhoubný přídavek, přidávat něco ke Kristu.
  It is a destructive addition to add anything to Christ. [3]
 • V Kristu je více milosti, než je v nás hříchu.
  There is more mercy in Christ than sin in us. [4]
 • Neměř Boží lásku a přízeň podle svých pocitů. Slunce svítí v nejtemnějším dni stejně jako v tom nejjasnějším. Rozdíl není ve slunci, ale v mracích, které brání manifestaci jeho světla.
  Measure not God's love and favour by your own feeling. The sun shines as clearly in the darkest day as it does in the brightest. The difference is not in the sun, but in some clouds which hinder the manifestation of the light thereof. [5]
 • Bůh dovede pochytit smysl i ze zmatené modlitby.
  God can pick sense out of a confused prayer. [6]
 • Bůh se svými dětmi jedná tím nejbezpečnějším způsobem, aby nebyly odsouzeny spolu se světem; dovoluje, aby je svět odsuzoval, aby nemilovaly svět; aby je svět nenáviděl, aby nemilovaly svět; aby byly jemu ukřižovány, musí být svět ukřižován jim.
  God takes a safe course with His children, that they may not be condemned with the world; He permits the world to condemn them, that they may not love the world, the world hates them, that they may not love the world; that they may be crucified to it, the world must be crucified to them. [7]

O soužení[editovat]

 • Jako člověk mladé rostlinky zprvu ochraňuje a ohrazuje je ploty a ostříhá je od poškození, ale poté, co vyrostou, tyto věci odstraní a vystaví rostliny větru a počasí, tak se Bůh stará o své děti nejprve podpěrami vnitřního utěšování, ale poté je vystavuje bouřím a větrům, neboť jsou již lépe schopni je snášet. Ať si tedy nikdo nemyslí, že je lepší, když je soužení zproštěn více než jiní; je to proto, že ho Bůh neshledává schopným snést něco těžšího.
  As men cherish young plants at first and fence them about with hedges to keep them from hurt, but when they are grown they remove these things and leave them to the wind and weather, so God sustains His children at first with props of inward comforts, but afterwards He ex poses them to storms and winds because they are better able to bear them. Therefore let no man think himself the better because he is more free from troubles than others; it is because God sees him not fit to bear greater. [8]
 • Chudoba a soužení odnímají palivo, které podporuje pýchu.
  Poverty and affliction take away the fuel that feeds pride. [9]
 • Jaká nevděčnost, zapomínat na naše potěšení, a hledět jen na důvody pro stěžování – myslet tolik jen na dva či tři kříže, a zapomínat na sto požehnání.
  What unthankfulness is it to forget our consolations, and to look only upon matter of grievance—to think so much upon two or three crosses as to forget a hundred blessings. [10]
 • Cokoliv je pro Boží děti dobré, budou mít; vše je jejich, aby jim pomohlo na cestě do nebe; proto, je-li pro ně dobrá chudoba, budou ji mí; budou-li dobré pohanění či kříže, budou je mít; neboť vše je naše, aby podpořilo náš nejvyšší blahobyt.
  Whatsoever is good for God's children they shall have it; for all is theirs to help them towards heaven; therefore if poverty be good they shall have it; if disgrace or crosses be good they shall have them; for all is ours to promote our greatest prosperity. [11]
 • Zima připravuje zemi na jaro, a stejně tak soužení, jsou-li posvěcena, připravují duši na slávu.
  The winter prepares the earth for the spring, so do afflictions sanctified prepare the soul for glory. [12]

Ostatní[editovat]

 • Smrt je jen ponurým vrátným, který nás pouští do nádherného paláce.
  Death is only a grim porter to let us into a stately palace. [13]
 • Satan dal Adamovi jablko a vzal Ráj. Proto ve všech pokušeních nemysleme na to, co nabízí, co ztratíme.
  Satan gives Adam an apple, and takes away Paradise. Therefore in all temptations let us consider not what he offers, but what we shall lose. [14]
 • Ti, kdo chtějí být šťastní, musí nejprve hledět, aby byli svatí.
  Those that look to be happy must first look to be holy. [15]
 • Když vystřelíme šíp, vyhlížíme, že někam spadne, když vyšleme loď na moře, vyhlížíme její návrat, a když zasejeme símě, vyhlížíme sklizeň; a stejně tak, když zasíváme své modlitby skrze Krista v Boží lůno, neměli bychom vyhlížet odpověď a sledovat, jaký máme zdar? Je to sémě ateismu modlit se a nehledět na to, jaký máme zdar. Ale upřímný křesťan se bude modlit a vyčkávat, a posilovat své srdce zaslíbeními Slova, a nikdy od modlitby neupustí, dokud mu Bůh nedá milostivou odpověď.
  When we shoot an arrow, we look to the fall of it; when we send a ship to sea, we look for its return; and when we sow seed, we look for a harvest; so likewise when we sow our prayers, through Christ, in God's bosom, shall we not look for an answer and observe how we speed? It is a seed of atheism to pray and not to look how we speed. But a sincere Christian will pray and wait, and strengthen his heart with promises out of the Word, and never leave praying and looking up till God gives him a gracious answer. [16]

Ve výrocích[editovat]

 • Rceme slova pocty o tom požehnaném:
  Předtím, než byl v nebi, to nebe bylo v něm. (Isaac Walton)
  Of this blest man, let this just praise be given,
  Heaven was in him, before he was in heaven.
  [1]
 • Nikdy nepřestanu být vděčný Richardu Sibbesovi, který byl balzámem pro mou duši v období mého života, kdy jsem byl přepracován a velmi unaven, a tedy neobyčejným způsobem předmětem útoků ďábla. (...) Shledal jsem v tu dobu, že Richard Sibbes (…) byl spolehlivým lékem. Jeho knihy Nalomená třtina a Zápas duše utišený mě upokojily, potěšily, povzbudily a zahojily. (Martyn Lloyd-Jones)
  I shall never cease to be grateful to Richard Sibbes, who was balm to my soul at a period in my life when I was overworked and badly overtired, and therefore subject in an unusual manner to the onslaughts of the devil. (...) I found at that time that Richard Sibbes (...) was an unfailing remedy. His books „The Bruised Reed“ and „The Soul's Conflict quietened,“ soothed, comforted, encouraged, and healed me. [1]

Reference[editovat]

 1. 1,0 1,1 1,2 BEEKE, Joel; PEDERSON, Randall J. Richard Sibbes: Excerpt from Meet the Puritans [online]. Monergism.com, [cit. 2016-01-31]. Dostupné online. (angličtina)
 2. THOMAS, I. D. E. The Golden Treasury of Puritan Quotations. 5. vyd. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 2007. 321 s. ISBN 0851512496. S. 314. (angličtina) 
 3. Ibid., s. 47.
 4. SIBBES, Richard. The Bruised Reed. Příprava vydání Rev. Terry Kulakowski. [s.l.] : Lulu.com, 2015. 140 s. Dostupné online. ISBN 161898053X. S. 16. (angličtina) 
 5. The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 89.
 6. Ibid., s. 218.
 7. SIBBES, Richard. Divine Meditations and Holy Contemplations. London : J. Buckland, 1775. 137 s. Dostupné online. S. 71. (angličtina) 
 8. The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 228.
 9. Ibid., s. 16.
 10. Ibid., s. 276.
 11. Divine Meditations and Holy Contemplations, s. 10.
 12. Ibid., s. 21.
 13. The Golden Treasury of Puritan Quotations, s. 70.
 14. Ibid., s. 293.
 15. SIBBES, Richard. The complete works of Richard Sibbes, D.D. Příprava vydání Alexander Balloch Grosart. Svazek III. Edinburgh : James Nichol, 1862. 543 s. Dostupné online. S. 469. (angličtina) 
 16. SIBBES, Richard. The complete works of Richard Sibbes, D.D. Příprava vydání Alexander Balloch Grosart. Svazek VII. Edinburgh : James Nichol, 1864. 604 s. Dostupné online. S. 208. (angličtina)