Dílo:Bible: Porovnání verzí

Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Odebráno 12 217 bajtů ,  před 6 lety
Obsah stránky nahrazen textem „BLBOST“
(Obsah stránky nahrazen textem „BLBOST“)
BLBOST
{{Upravit|20130807223501}}
[[Soubor:Kralice.jpg|thumb]]
 
'''Bible''' je soubor posvátných křesťanských knih, jinak nazývána také Svaté Písmo nebo Boží inspirované slovo. Bible je uznávaná jako největší kniha všech dob, a to díky své starobylosti, svému rozšíření, počtu jazyků, do nichž byla přeložena, díky tomu, že je nesrovnatelně vynikajícím mistrným literárním dílem a že je pro celé lidstvo mimořádně důležitá. Bible nenapodobuje žádnou jinou knihu.
Bible je jedinečnou také tím, že i přes mnohé spory a nesprávné překlady se dochovala až do dnešní doby ve svém původním znění a s Božím vlastním jménem.
 
----
 
== Citáty o Bibli ==
* '''Nový zákon''' je tou naprosto nejlepší [[Kniha|knihou]], kterou svět kdy poznal a pozná. - [[Charles Dickens]]
* Jsem přesvědčen, že čím více '''Bibli''' rozumíme, tím je krásnější. - [[Johann Wolfgang von Goethe]]
* Je nemožné správně vládnout světu bez '''Boha''' a '''Bible'''. - [[George Washington]]
* '''Bible''' je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. - [[Immanuel Kant]]
* '''Bible''' je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. - [[Pavel Kosorin]]
* '''Bible''' je v tomto úzkém [[svět]]ě oknem, jímž můžeme vyhlížet do [[věčnost]]i. - [[Theodore Dwight]]
* '''Bible''' mi ukázala, že můj [[život]], oddělen od [[Bůh|Boha]], není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na [[paměť|paměti]] svého Tvůrce. - [[Henry Morton Stanley]]
* '''Bible''' nám přikazuje, abychom milovali své [[bližní]] a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé.<ref>''Illustrated London News (16. července 1910)''</ref> - [[Gilbert Keith Chesterton]]
* '''Bible''' není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní. - [[Napoleon Bonaparte]]
* Ďábel i '''Bibli''' cituje, když mu to přijde vhod. - [[William Shakespeare]]
* Existence '''Bible''', jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit, je zločinem proti lidstvu. - [[Immanuel Kant]]
* Je to kniha (tj. '''Bible'''), o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti '''s Biblí''' jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. - [[Jan Heller]]
* Je to [[skandál]], co '''Bible''' učí, ale výsledkem je pokoj. - [[Pavel Kosorin]]
* Jestliže je v mých myšlenkách, nebo v mém způsobu života něco chvályhodného, pak za to vděčím svým rodičům, kteří mi odmalička vštěpovali lásku k '''Písmu'''. Pokud zachováme principy učené v '''Bibli''', bude naše země i nadále prosperovat; jestliže však my a naši potomci zanedbáme její instrukce a autoritu, tak si ani nedokážeme představit jak náhlá katastrofa nás může postihnout a pohřbít veškerou naši slávu do naprosté temnoty. - [[Daniel Webster]]
* Kdo přestane číst '''Bibli''', stane se nečitelným křesťanem. - [[Pavel Kosorin]]
* Když je '''Bible''' zakázána, čte se více jako když je kázána. - [[Pavel Kosorin]]
* Měl bych být člověkem, který nejen považuje '''Bibli''' za to jediné, co vládne víře a konání, ale který ji považuje za jediný spolehlivý zdroj informací v oblasti, kde promlouvá Boží zjevení. Tak jako se chemik nikam nedostane ve svém bádání, pokud zpochybňuje nebo odmítá základní vlastnosti prvků, které mísí, stejně tak i my se nikam ve svém bádání nedostaneme, pokud nepřijmeme důvěryhodnost Božího Slova. - [[L.S.Chafer]]: Systematic Theology
* Nechť duševní kultura jde stále kupředu, nechť přírodní věda rozvíjí se do stále větších rozměrů a hloubek a nechť lidská mysl dále rozšiřuje své obzory tak moc jak jen chce; nad vznešenost, důstojnost a morální kulturu křesťanství tak jak vyzařuje z evangelií, se nikdy nedostane. - [[Johann Wolfgang Goethe]]
* Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má '''Bibli'''. - [[Pavel Kosorin]]
* '''Ta kniha''' vysvětluje svrchovanost Anglie. - [[Královna Viktorie]]
* Pokud ji čteme správně, je '''Bible''' největším důvodem pro ateismus. - [[Isaac Asimov]]
* Tak zajisté slovo boží v '''Písmě''' na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí. - [[Jan Amos Komenský]], [http://cs.wikisource.org/wiki/Zpr%C3%A1va_a_nau%C4%8Den%C3%AD_o_kazatelstv%C3%AD' Zpráva a naučení o kazatelství] - Suma kazatelského umění
* Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu. - [[Abraham Lincoln]]
* Všechny módní názory jsem našel ve staré '''Bibli'''. - [[Pavel Kosorin]]
* V '''Bibli''' existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách. - [[Isaac Newton]]
* [[Bible]] je jako [[mapa]]. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.<ref>''ProChrist - Essen 17.3.2003''</ref>. - [[Ulrych Parzany]]
* Je to '''[[Bible|kniha knih]]''', z níž se učila číst celá naše [[křesťanství|křesťanská]] civilizace, odkud svět západní [[kultura|kultury]] čerpal své pojetí [[morálka|morálky]], [[umění]] a [[literatura|literatury]].''<ref>''Na každý den 2011. Kalich 2010, s.89.</ref> - [[Paul Claudel]]
* Bible není historický spis.<ref name="MC">{{Citace monografie | příjmení = Brown | jméno = Derren | titul = Magie a manipulace mysli | překladatelé = Hana Loupová | vydavatel = Argo | místo = Praha | rok = 2007 | počet stran = 302 | isbn = 9788072039425}}</ref> - [[Derren Brown]]
* Všechny důkazy hovoří jasně o tom, že příběhy Nového zákona byly sepsány během několika set let po smrti historického Ježíše. V průběhu prvního tisíciletí byly mnohokrát upravovány a přepracovány, aby odpovídaly politickým a společenským potřebám.<ref name="MC" /> - [[Derren Brown]]
 
== Citáty z Bible ==
=== Starý zákon ===
* Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. - Genesis 1,1
* Skála, dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý. - Deuteronomium 32, 4 (Překlad nového světa)
* A pohleďte, jdu dnes cestou celé země, a dobře víte, svým celým srdcem a svou celou duší, že neselhalo ani jediné ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechny se vám splnila. Ani jediné slovo z nich neselhalo. - Jozue 23, 14 (Překlad nového světa)
* Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! - Žalm 51, 19
* Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. - Žalm 103, 12 (Ekumenický překlad)
* Neopouštěj moudrost — bude tě chránit, miluj ji — bude o tebe pečovat. - Přísloví 4, 6 (Bible21)
* Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. - Přísloví 11, 25 (Bible21)
* Odpověď, když je mírná, odvrací vztek, ale slovo, které působí bolest, budí hněv. - Přísloví 15, 1 (Překlad nového světa)
* Existují druhové, kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy, ale existuje přítel, který přilne těsněji než bratr. - Přísloví 18, 24 (Překlad nového světa)
* Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl. - Přísloví 24, 16 (Bible21)
* Jako zlatá jablka v stříbrných řezbách je slovo pronesené v pravý čas. - Přísloví 25, 11 (Překlad nového světa)
* Lidem dal [Bůh] do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. - Kazatel 3, 11 (Ekumenický překlad)
* Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic. - Kazatel 9, 5 (Překlad nového světa)
* Což to nevíš? Což jsi o tom neslyšel? Jahve je věčný Bůh, stvořitel samých konců země. - Izajáš 40, 28 (Jeruzalémská bible)
* Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok. - Jeremjáš 10:23 (Překlad nového světa)
* Nemám zalíbení ve smrti ničemy. - Ezekiel 33, 11 (Bible21)
* A za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechny tato království a samo bude stát na neurčité časy. - Daniel 2, 44 (Překlad nového světa)
=== Nový zákon ===
* Dávejte tedy, co je císařovo, císařovi, a co je Boží, Bohu. - Matouš 22, 21 (katolický překlad Petrů)
* U Boha není nic nemožné.“ - Lukáš 1, 37 (Jeruzalémská bible)
* Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno. - Lukáš 6, 31-38 (Bible21)
* Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (pozn. "někým mocným"). - Jan 1, 1
* Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. - Jan 3, 16
* Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte? - Římanům 6, 16 (Jeruzalémská bible)
* Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. - 1. Korintským 13, 1
* Rodiče, nejednejte se svými dětmi tak, aby je to dráždilo k hněvu. Naopak je vychovávejte v křesťanském ukázňování a poučování. - Efezanům 6, 4 (Today’s English Version)
* Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. - Kolosanům 3, 23 (Ekumenický překlad)
* Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. - 1. Timoteovi 5, 1-2
* Máme-li . . . jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení. - 1. Timoteovi 6, 8-9 (Bible21)
* A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, to znamená mé tělo.“ - Matouš 26, 26
* Slovo boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. - Židům 4,12
* To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. - Jan 16, 33
* Druhé je toto: „Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ - Marek 12, 31
* Celý svět je pod mocí zlého - 1. Jana 5, 19 (Ekumenický překlad)
* I dána mi třtina, podobná prutu a postavil se tu anděl řka: „Vstaň, a změř chrám boží, i oltář, i ty, kdož modlí se v něm.“ - Zjevení Janovi 11, 1
 
== Biblické texty a překlady ==
* [http://www.jw.org/cs/publikace/bible-online/nwt/knihy/ Svaté Písmo – Překlad nového světa] - online ve více než 80 jazycích
* [http://www.bibleserver.com Bible on-line v češtině a více než 20 dalších jazyků]
* [http://www.biblenet.cz Český ekumenický překlad]
* [http://online.bible21.cz Bible21]
* [http://www.etf.cuni.cz/~rovnanim/bible/ Bible kralická a Nová Bible kralická]
* [http://scripturetext.com Scripturetext.com: Online Multilingual Bible] - Bible ve více jak 40 jazycích
 
== Odkazy na pomůcky s biblickým textem ==
* [http://wol.jw.org/cs/wol/lv/r29/lp-b/0/2 Dvoudílná encyklopedie Hlubší pochopení Písma]
* [http://cb.cz/praha2/bib_slovnik_novotny.htm Biblický slovník Adolfa Novotného]
 
== Reference ==
<references />
 
== Externí odkazy ==
* {{Wikipedie|článek=Bible}}
* {{Wikizdroje|dílo=Bible}}
 
[[Kategorie:Díla:Náboženská literatura]]
6

editací

Navigační menu