Přeskočit na obsah

Hugh Latimer

Z Wikicitátů


Hugh Latimer

Hugh Latimer (asi 1487 – 16. října 1555) byl anglický reformátor a mučedník, upálený u jednoho kůlu s Nicholasem Ridleym v době vlády Marie I. Tudorovny.

Výroky[editovat]

 • Latimere, Latimere, máš nyní mluvit před velikým a mocným králem Jindřichem VIII., který může, zlíbi-li se mu, vzít tvůj život. Dávej si pozor, co říkáš. Ale Latimere, Latimere, pamatuj též, že máš nyní mluvit před Králem králů a Pánem pánů. Dbej, aby ses neznelíbil Jemu.
  Latimer, Latimer, thou art going to speak before the high and mighty King Henry VIII., who is able, if he think fit, to take thy life away. Be careful what thou sayest. But Latimer, Latimer, remember also that thou art about to speak before the Kings of Kings, and Lord of lords. Take heed that thou dost not displease Him. [1]
  K sobě na úvod kázání k Jindřichu VIII.
 • Kdekoliv vidíš pronásledování, je více než pravděpodobné, že pravda leží na pronásledované straně.
  Wherever you see persecution, there is more than a probability that truth lies on the persecuted side. [2]
 • Buď udatný, mistře Ridley; tento den zapálíme z Boží milosti v Anglii takovou svíci, jaká věřím nebude nikdy zhašena.
  Play the man, Master Ridley; we shall this day light such a candle, by God's grace, in England, as I trust shall never be put out. [3]
  Poslední slova před upálením.

Dílo[editovat]

 • [Vlastníci půdy a nájemníci] jsou v Kristu tobě rovni. Šlechtici nutně musí být. I nejchudší rolník je [ovšem] v Kristu roven tomu nejvyššímu princi. Ať tedy mají dost, aby se uživili, a měli vše, co potřebují.
  They in Christ are equal with you. Peers of the realm must needs be. The poorest ploughman is in Christ equal with the greatest prince that is. Let them therefore have sufficient to maintain them, and to find them their necessaries. [4]
  V kázání k Edvardu VI.
 • A nyní se zeptám zvláštní otázku: kdo je tím nejpilnějším biskupem a duchovním v celé Anglii, který ve své úřadě převyšuje všechny ostatní? Mohu vám říci, že vím, kdo to je, znám ho dobře. (…) Řeknu vám to: je to ďábel. Ten je tím nejpilnějším kazatelem ze všech, je vždy ve své farnosti, přebývá zde každého času, nikdy ho nenaleznete nečinného. (…) A jeho úřadem ke stavět překážky náboženství, zachovávat pověrčivost, ustanovovat modlářství a učit všemožné papeženectví. (…) Ó, kéž by naši duchovní byli tak pilni rozsévat sémě dobrého učení jako je Satan pilen rozsévat koukol.
  And now I would ask a strange question: who is the most diligentest bishop and prelate in all England that passeth all the rest in doing his office? I can tell for I know him who it is; I know him well. (...) I will tell you: it is the devil. He is the most diligent preacher of all other; he is never out of his diocese; he is never from his cure; ye shall never find him unoccupied. (...) And his office is to hinder religion, to maintain superstition, to set up idolatry, to teach all kind of popery. (…) O that our prelates would be as diligent to sow the corn of good doctrine as Satan is to sow cockle and darnel. [5]

Reference[editovat]

 1. FISH, HENRY CLAY. History and repository of pulpit eloquence (etc.), Vol. 1. New York: M. W. Dodd, 1856. S.128. Dostupné online (anglicky).
 2. DOUGLAS, CHARLES NOEL. Forty thousand quotations, prose and poetical : choice extracts on history, science, philosophy, religion, literature, etc. New York: G. Sully, 1917. S.1209. Dostupné online (anglicky).
 3. COLLIER, WILLIAM FRANCIS. History of the British Empire. T. Nelson and sons, 1876. S. 124. Dostupné online (anglicky).
 4. LATIMER, HUGH. Selected sermons. Hilliard, Gray, 1832. S.53. Dostupné online (anglicky).
 5. LATIMER, HUGH. Sermons by Hugh Latimer, sometime Bishop of Worcester, Martyr, 1555. Cambridge University Press, 1844. S.70-1. Dostupné online (anglicky).