Přeskočit na obsah

Charles Spurgeon

Z Wikicitátů
(přesměrováno z Charles Haddon Spurgeon)
Charles Spurgeon na olejomalbě Alexandra Melvilla z roku 1885

Charles Haddon Spurgeon (19. června 1834 – 31. ledna 1892) byl anglický baptistický kazatel, pro svůj vliv a popularitu často nazývaný „Kníže kazatelů“. Za dobu svého působení kázal asi 3 600 kázání[1], které, jak se odhaduje, slyšelo celkem přes 10 milionů posluchačů.[2]

Výroky

[editovat]

O Bohu

[editovat]
Naše motto je, „S Bohem kamkoliv, bez Boha nikam.“
Our motto is, „With God, anywhere: without God, nowhere.“[3]
 • Lidé dovolí Bohu být kdekoliv, jen ne na Jeho trůně. Dovolí Mu být v Jeho dílně, utvářet světy a dělat hvězdy. Dovolí Mu být v Jeho chudobinci, rozdávat své almužny a udílet štědré dary. Dovolí Mu nést zemi a podpírat její pilíře, nebo rozsvěcovat nebeská světla, či vládnout vlnám vždy dmoucího oceánu; ale když Bůh vystoupá na svůj trůn, pak Jeho stvoření skřípá zuby. A my hlásáme Boha na trůnu, a Jeho právo činit se svými, jak chce sám, jednat se svým stvořením, jak se Mu zdá nejlépe, aniž by se o tom s nimi radil; tehdy na nás syčí a hrozí nám, a tehdy se lidé odvrací, zacpávajíce si uši, neboť Bůh na trůnu není Bůh, kterého milují. Ale je to Bůh na trůnu, kterého milujeme kázat. Je to Bůh na svém trůnu, komu věříme.
  Men will allow God to be everywhere but on His throne. They will allow Him to be in His workshop to fashion worlds and make stars. They will allow Him to be in His almonry to dispense His alms and bestow his bounties. They will allow Him to sustain the earth and bear up the pillars thereof, or light the lamps of heaven, or rule the waves of the ever-moving ocean; but when God ascends His throne, His creatures then gnash their teeth. And we proclaim an enthroned God, and His right to do as He wills with His own, to dispose of His creatures as He thinks well, without consulting them in the matter; then it is that we are hissed and execrated, and then it is that men turn a deaf ear to us, for God on His throne is not the God they love. But it is God upon the throne that we love to preach. It is God upon His throne whom we trust.[4]
 • Nic nás neučí o neocenitelnosti Stvořitele tak moc, jako když se učíme prázdnotě všeho ostatního.
  Nothing teaches us so much about the preciousness of the Creator as when we learn the emptiness of all besides.[5]
 • Bůh pomáhá těm, kdo si nemohou pomoci sami.
  God helps those who cannot help themselves.[6]
 • Radovat se v časných utěšeních je nebezpečné, radovat se v sobě je bláznivé, radovat se v hříchu je zhoubné, ale radovat se v Bohu je nebeské.
  To rejoice in temporal comforts is dangerous, to rejoice in self is foolish, to rejoice in sin is fatal, but to rejoice in God is heavenly.[7]
 • Falešní bohové trpělivě snáší existenci jiných falešných bohů. Dágon může stát s Bélem, a Bél s Astarot; jak by také mohl být kámen a dřevo a stříbro pohnut pobouřením; ale protože Bůh je jediným živým a pravým Bohem, Dágon musí padnout před Jeho archou; Bél musí být zbořen, a Astarot musí pohltit oheň.
  False gods patiently endure the existence of other false gods. Dagon can stand with Bel, and Bel with Ashtaroth; how should stone, and wood, and silver, be moved to indignation; but because God is the only living and true God, Dagon must fall before His ark; Bel must be broken, and Ashtaroth must be consumed with fire. [8]

O Kristu

[editovat]
Mám velikou potřebu Krista; mám velikého Krista pro svou potřebu.
I have a great need for Christ: I have a great Christ for my need.[9]
 • Nekonečný, a přece dítě. Věčný, a přesto zrozený z ženy. Všemocný, a přesto se držel ženiných prsou. Podpíral vesmír, a přesto potřeboval být nesen na matčiných rukou. Král andělů, a přesto domnělý syn Josefův. Dědic všech věcí, a přesto tesařův pohrdaný syn.
  Infinite, and an infant. Eternal, and yet born of a woman. Almighty, and yet hanging on a woman’s breast. Supporting a universe, and yet needing to be carried in a mother’s arms. King of angels, and yet the reputed son of Joseph. Heir of all things, and yet the carpenter’s despised son.[10]
 • Není-li ti Kristus vším, není ti ničím. On nikdy nevejde ve společenství jako částečný Spasitel lidí. Má-li být něčím, musí být vším, a nebude-li vším, není ti ničím.
  If Christ is not all to you He is nothing to you. He will never go into partnership as a part Saviour of men. If He be something He must be everything, and if He be not everything He is nothing to you.[11]
 • Pamatuj, že Pán Ježíš přišel odejmout hřích třemi způsoby; přišel vzít trest za hřích, moc hříchu a nakonec, přítomnost hříchu.
  Remember that the Lord Jesus came to take away sin in three ways; He came to remove the penalty of sin, the power of sin, and, at last, the presence of sin.[12]
 • Nic nevlévá do člověka život tak jako umírající Spasitel.
  Nothing puts life into men like a dying Savior.[13]
 • Největší radostí křesťana je dělat radost Kristu.
  The greatest joy of a Christian is to give joy to Christ.[14]
 • Příliš mnoho lidí smýšlí nízce o hříchu, a proto smýšlí nízce o Spasiteli.
  Too many think lightly of sin, and therefore think lightly of the Savior.[15]
 • Ach, pane Ježíši! Neznal jsem Tvou lásku, dokud jsem nepochopil význam Tvé smrti.
  Ah, Lord Jesus! I never knew Your love till I understood the meaning of Your death.[16]

O Duchu svatém

[editovat]
 • Mohli byste stejně tak očekávat, že vzbudíte mrtvé tím, že jim budete šeptat do uší, jako doufat, že spasíte duše tím, že jim budete kázat, nebylo-li by působení Ducha.
  You might as well expect to raise the dead by whispering in their ears, as hope to save souls by preaching to them, if it were not for the agency of the Spirit.[17]
 • Hříšník nemůže bez pomoci Ducha svatého činit pokání a věřit o nic víc, než může stvořit svět.
  A sinner can no more repent and believe without the Holy Spirit's aid than he can create a world.[18]
 • Je zvláštní, že jistí lidé, kteří tolik hovoří o tom, co jim Duch Svatý zjevuje, myslí tak málo na to, co zjevil jiným.
  It seems odd, that certain men who talk so much of what the Holy Spirit reveals to themselves, should think so little of what he has revealed to others.[19]
 • Duch Boží nevydává svědectví kázáním bez Krista. Vynech Ježíše ze svých kázání, a Duch svatý na tebe nikdy nesestoupí.
  The Spirit of God bears no witness to Christless sermons. Leave Jesus out of your preaching, and the Holy Spirit will never come upon you.[20]

O Bibli

[editovat]
Bible, celá Bible a nic než Bible je náboženstvím Kristovy církve.
The Bible, the whole Bible, and nothing but the Bible is the religion of Christ's church.[21]
 • Bránit Bibli? To bych stejně tak mohl bránit lva! Vypusťte ji – ona se ubrání sama.
  Defend the Bible? I would as soon defend a lion! Let it out – it can defend itself.[22]
 • Mám malou důvěru v ty osoby, které hovoří o tom, že dostávají přímá zjevení od Pána, jako by se On zjevil jinak než v a skrze evangelium. Jeho Slovo je tak plné, tak dokonalé, že to, aby Bůh dával jakákoliv nová zjevení je pro mě zcela zbytečné. Činit tak by bylo potupit dokonalost toho Slova.
  I have little confidence in those persons who speak of, as though he appeared otherwise than by and through the gospel. His Word is so full, so perfect, that for God to make any fresh revelation to you or me is quite needless. To do so would be to put a dishonour upon the perfection of that Word.[23]
 • Ten, kdo čte Bibli, aby jí vytýkal chyby, brzy jistí, že Bible vytýká chyby jemu.
  He that reads his Bible to find fault with it will soon discover that the Bible finds fault with him.[24]
 • Slyšíte-li někoho, jak haní Bibli, můžete obvykle usoudit, že ji vůbec nečte.
  If you hear a man rail at the Bible, you can usually conclude that he never reads it.[25]
 • Na Biblích některých z vás je dost prachu, aby tam šlo vašimi prsty napsat „zatracení“.
  There is dust enough on some of your Bibles to write “damnation” with your fingers.[26]
 • Čím více čtete Bibli a rozjímáte nad ní, tím více nad ní budete žasnout.
  The more you read the Bible and the more you meditate on it, the more you will be astonished with it.[27]
 • Mnohý text [Písma] je napsán tajným inkoustem, který musí být přiložen k ohni protivenství, aby byl viditelný.
  Many a text [of the Scripture] is written in a secret ink which must be held to the fire of adversity to make it visible.[28]
 • Skutečnost je taková, že někdy čteme Písmo, myslíc na to, co by mělo říkat, než co skutečně říká.
  The fact is, we sometimes read Scripture, thinking of what it ought to say, rather than what it does.[29]
 • Chceme-li probuzení, musíme probudit naši vážnost vůči Slovu Božímu.
  If we want revivals, we must revive our reverence for the Word of God.[30]
 • Kamkoli přišel apoštol Pavel, tam vznikla duchovní revoluce. Kamkoli přijdu já, tam podávají čaj.[zdroj?]

O hříchu obecně

[editovat]
Musíš se buď vzdát hříchu nebo se vzdát všech nadějí na nebe.
You must either give up your sins or give up all hope of heaven. [31]
 • Když Satan nemůže dostat veliký hřích, vpustí malý, jako zloděj, který jde a nalezne všechny okenice potáhlé železem a zevnitř zavřené. Nakonec uzří malé okýnko v komůrce. Nemůže se dostat dovnitř, a tak tam pustí malého chlapce, aby mohl jít okolo a otevřít zadní dveře. Tak ďábel vždy s sebou nosí malé hříchy, aby šly a otevřely mu zadní dveře, a my ten jeden pustíme dovnitř, řka: „Ó, ten je jen malý.“ Ano, ale jak se ten malý hřích stane zkázou celého člověka!
  When Satan cannot get a great sin in he will let a little one in, like the thief who goes and finds shutters all coated with iron and bolted inside. At last he sees a little window in a chamber. He cannot get in, so he puts a little boy in, that he may go round and open the back door. So the devil has always his little sins to carry about with him to go and open back doors for him, and we let one in and say: „O, it is only a little one.“ Yes, but how that little one becomes the ruin of the entire man![32]
 • Je-li zde člověk, který by mi řekl, že hněv Boží je příliš těžký trest za jeho malý hřích, zeptám se ho, je-li ten hřích malý, proč se ho nevzdá?
  If there be a man before me who says that the wrath of God is too heavy a punishment for his little sin, I ask him, if the sin be little, why does he not give it up?[33]
 • Jako sůl ochucuje každou kapku Atlantiku, tak hřích zasahuje každý atom naší přirozenosti. Je v ní tak velmi, tak hojně, že nemůžeš-li jej odhalit, zemřeš.
  As the salt flavors every drop in the Atlantic, so does sin affect every atom of our nature. It is so sadly there, so abundantly there, that if you cannot detect it, you are deceived.[34]
 • I to nejlepší, co děláme, je tak poškvrněno hříchem, že je těžko vědět, zdali to jsou dobré nebo špatné skutky.
  Our best performances are so stained with sin, that it is hard to know whether they are good works or bad works.[35]
 • Musí dojít k rozvodu mezi tebou a hříchem, nebo nebude žádné manželství mezi tebou a Kristem.
  There must be a divorce between you and sin, or there can be no marriage between you and Christ.[36]
 • Vždy budeš moci vědět, jsi-li vysvobozen z viny hříchu, skrze odpověď na otázku: Jsem vysvobozen z lásky k hříchu?
  You will always know whether you are delivered from the guilt of sin by answering this question: Am I delivered from the love of sin?[37]
 • Musíme projevovat soucit vůči hříšníkům, ale ne vůči jejich hříchům.
  We must show sympathy with sinners, but not with their sins.[38]
 • Nechceš-li smrt hříchu, budeš mít hřích k smrti. Není jiná možnost. Nezemřeš-li hříchu, zemřeš pro hřích. Nezničíš-li hřích, hřích zničí tebe.
  If you will not have death unto sin, you shall have sin unto death. There is no alternative. If you do not die to sin, you shall die for sin. If you do not slay sin, sin will slay you.[39]
 • Jistě, pokud by byla lidská srdce v pořádku, krátká kázání by stačila. (kázání č. 975)

O hříších jednotlivě

[editovat]
 • Ďábel pýchy se narodil s námi; a nezemře byť jen hodinu před námi.
  The demon of pride was born with us; and it will not die one hour before us.[40]
 • Kniha Přísloví uštědřuje tvrdé rány lenochům, a křesťanský kazatel dobře činí, odsuzuje-li často ten veliký hřích zahálky, který je matkou veliké rodiny hříchů.
  The Book of Proverbs deals very hard blows against sluggards, and Christian ministers do well frequently to denounce the great sin of idleness, which is the mother of a huge family of sins.[41]
 • Zahálka je klíč k žebrotě.
  Idleness is the key of beggary.[42]
 • Zahálčiví lidé pokouší ďábla, aby je pokoušel.
  Idle people tempt the devil to tempt them.[43]
 • Požitek, tak nazývaný, je vrahem vážného přemýšlení. Toto je věk nadměrné zábavy. Každý po ní dychtí, jako dítě po svém chrastítku.
  Pleasure, so called, is the murderer of serious thought. This is the age of excessive amusement. Everybody craves for it, like a babe for its rattle![44]
 • Nevíra je matka neřesti; je to matka hříchu; a je tedy, pravím, zlo jako mor – vůdčí hřích.
  Unbelief is the mother of vice; it is the parent of sin; and, therefore, I say it is a pestilent evil - a master sin.[45]
 • Vystříhejte se samospravedlnosti. Černý ďábel prostopášnosti hubí své stovky, ale bílý ďábel samospravedlnosti hubí své tisíce.
  Beware of self-righteousness. The black devil of licentiousness destroys his hundreds, but the white devil of self-righteousness destroys his thousands.[46]
 • Lenivost je půdou, kde rostou všechny hříchy.[zdroj?]
 • Lenivost je klíčem k žebráctví, je kořenem všech neřestí[zdroj?]

O ateismu

[editovat]
 • Nikde nejsou ateisté, jen na zemi; žádný není v nebi, a žádný není v pekle. Ateismus je divná věc. Dokonce ani ďáblové nikdy nespadli do tohoto zlořádu, nebo „i ďáblové věří, ale třesou se,“ (Jakub 2:19).
  There are no infidels anywhere but on earth: there are none in heaven, and there are none in hell. Atheism is a strange thing. Even the devils never fell into that vice, for “the devils also believe and tremble” (James 2:19).[47]
 • Odpor vůči Boží svrchnovanosti je ve své podstatě ateismus.
  Opposition to divine sovereignty is essentially atheism.[48]
 • Shledáte, že ti, kdo spílají samému Božímu bytí, ač ve svém svědomí vědí, že je Bůh, přesto svými rty rouhavě popírají jeho existenci. Tito lidé říkají, že žádný Bůh není, protože si přejí, aby žádný nebyl.
  You will find those who rail at the very being of a God, though in their consciences they know there is a God, yet with their lips will blasphemously deny his existence. These men say there is no God, because they wish there were none.[49]
 • Zaznamenal jsem, že kdykoliv se někdo vzdá své víry ve Slovo Boží protože to vyžaduje, aby věřil mnoha věcem, jeho nevěra vyžaduje, aby věřil ještě více věcem. Jsou-li ve víře Kristově nějaké obtíže, nejsou ani z desetiny tak velké, jako nesmysly v jakémkoliv systému nevěry, který se ji snaží nahradit.
  I have noticed that whenever a person gives up his belief in the Word of God because it requires that he should believe a good deal, his unbelief requires him to believe a great deal more. If there be any difficulties in the faith of Christ, they are not one-tenth as great as the absurdities in any system of unbelief which seeks to take its place.[50]
 • Člověk bez náboženství je pravý věčný žid, nesmrtelný ve svém nepokoji.[zdroj?]

O pekle

[editovat]
Mravnost tě může uchránit od vězení, ale jen krev Ježíše Krista tě může uchránit od pekla.
Morality may keep you out of jail, but it takes the blood of Jesus Christ to keep you out of hell.[51]
 • Můžeš-li hřešit a neplakat nad tím, jsi dědicem pekla. Můžeš-li se oddávat hříchu, a pak být uspokojen, že jsi tak učinil, jsi na cestě do záhuby.
  If you can sin and not weep over it, you are an heir of Hell. If you can go into sin, and afterwards feel satisfied to have done so, you are on the road to destruction.[52]
 • Hřích a peklo jsou sezdáni, dokud pokání neprohlásí jejich rozvod.
  Sin and Hell are married unless repentance proclaims the divorce.[53]
 • [Satan] dovede způsobit, že [lidé] tančí na okraji pekla, jako by byli před branami nebe.
  [Satan] can make [men] dance upon the brink of hell as though they were on the verge of heaven.[54]

O pokání

[editovat]
 • Pokání a víra jsou neznovuzrozeným odporné; raději by opakovali tisíc formálních modliteb, než vyronili jednu jedinou slzu pravého pokání.
  Repentance and faith are distasteful to the unregenerate; they would sooner repeat a thousand formal prayers than shed a solitary tear of true repentance.[55]
 • Pokání musí vykopat základy, ale svatost vztyčí stavbu a pokládá svrchní kámen. Pokání je vyčištění odpadků z chrámu hříchu; svatost staví nový chrám, který zdědí Bůh náš Pán. Pokání a touha po svatosti nemohou být nikdy odděleny.
  Repentance must dig the foundations, but holiness shall erect the structure, and bring forth the top-stone. Repentance is the clearing away of the rubbish of the past temple of sin; holiness builds the new temple which the Lord our God shall inherit. Repentance and desires after holiness never can be separated.[56]
 • Pamatuj, že ten, kdo skutečně činil pokání, není nikdy se svým pokáním spokojen.
  Remember the man who truly repents is never satisfied with his own repentance.[57]
 • Pokání roste jako roste víra. Nemyl se o tom; pokání není věcí dnů či týdnů. (…) Ne, je to celoživotní ctnost, jako víra sama.
  Repentance grows as faith grows. Do not make any mistake about it; repentance is not a thing of days and weeks. (...) No; it is the grace of a lifetime, like faith itself.[58]
 • Pravá víra a pravé pokání jsou dvojčata; bylo by zbytečné pokoušet se říci, které se rodí jako první. Všechny paprsky kola se hýbou najednou, když se hýbe kolo; a tak všechny ctnosti začínají jednat, když Duch svatý vypůsobí znovuzrození.
  True belief and true repentance are twins: it would be idle to attempt to say which is born first. All the spokes of a wheel move at once when the wheel moves, and so all the graces commence action when regeneration is wrought by the Holy Ghost.[59]

O evangelizaci

[editovat]
 • Mají-li být hříšníci zatraceni, ať tedy aspoň skočí do pekla přes naše mrtvoly. A zahynou-li, ať zahynou s našima rukama ovinutýma kolem jejich kolenou, prosícími je, aby zůstali. Musí-li být peklo naplněno, ať je naplněno proti našemu úsilí, a nenechme tam jít nikoho, koho jsme nevarovali a za koho jsme se nemodlili.
  If sinners will be damned, at least let them leap to Hell over our dead bodies. And if they perish, let them perish with our arms wrapped about their knees, imploring them to stay. If Hell must be filled, let it be filled in the teeth of our exertions, and let not one go unwarned and unprayed for.[60]
 • Každý křesťan je buď misionář nebo podvodník.
  Every Christian is either a missionary or an impostor.[61]
 • Věřím, že hanobíme Krista, když si myslíme, že máme lákat lidi něčím jiným než kázáním Krista ukřižovaného.
  I do believe we slander Christ when we think we are to draw the people by something else but the preaching of Christ crucified.[62]
 • Nechť je vám toto znakem pravého kázání evangelia – kde Kristus je vším, a stvoření ničím; kde spása je cele z milosti, skrze dílo Ducha svatého, uplatňující duši drahou krev Ježíše.
  Let this be to you the mark of true gospel preaching - where Christ is everything, and the creature is nothing; where it is salvation all of grace, through the work of the Holy Spirit applying to the soul the precious blood of Jesus.[63]
 • Nezachrání-li Bůh lidi skrze pravdu, jistě je nezachrání skrze lži. A jestli staré evangelium není schopné vyprodukovat probuzení, tak se obejdeme bez probuzení.
  If God does not save men by truth, he certainly will not save them by lies. And if the old gospel is not competent to work a revival, then we will do without the revival.[64]

O kázání a kazatelích

[editovat]
Kázání, které nevede ke Kristu, nebo jehož vrcholem i základem není Ježíš Kristus, je takové kázání, nad kterým se budou ďáblové smát, ale andělé Boží plakat.
The sermon which does not lead to Christ, or of which Jesus Christ is not the top and the bottom, is a sort of sermon that will make the devils in hell laugh, but make the angels of God weep.[65]
 • Samá originalita a žádné plagiátoství vede k mdlému kázání.
  All originality and no plagiarism makes for dull preaching.[66]
 • Bůh mně dal tuto velikou knihu, abych z ní kázal, a vložil-li do ní něco, co shledáváte nevhodným, jděte a stěžujte si Jemu, ne mně. Já jsem jenom Jeho služebník, a je-li Jeho poselství, jež mám hlásat, nepříjemné, nemohu s tím nic dělat.
  God gave me this great book to preach from, and if He has put anything in it you think is not fit, go and complain to Him, not to me. I am simply His servant, and if His errand that I am to tell is objectionable, I cannot help it.[67]
 • Žádná hudba není kazateli evangelia sladší, než šelest stran Biblí ve shromáždění.
  No music is more sweet to a gospel preacher than the rustle of Bible pages in the congregation.[68]
 • S kázáním si nemůžeme zahrávat. Kážeme pro věčnost.
  We cannot play at preaching. We preach for eternity.[69]
 • Kázání Krista je bič, který šlehá ďábla. Kázání Krista je hromová rána, zvuk při kterém se celé peklo chvěje. Proto tedy nikdy nemlčme.
  The preaching of Christ is the whip that flogs the devil. The preaching of Christ is the thunderbolt, the sound of which makes all hell shake. Let us never be silent then.[70]
 • Jistě, kdyby lidská srdce byla, jaká mají být, krátká kázání by postačila.
  Surely if men's hearts were right, short sermons would be enough.[71]
 • Kázání často člověku prospívá nejvíc, když ho nejvíc rozzlobí. Takoví lidé, kteří odcházejí uličkou a říkají, „toho člověka už nebudu nikdy poslouchat,“ mají velmi často ve své hrudi jitřící šíp.
  A sermon often does a man most good when it makes him most angry. Those people who walk down the aisles and say, "I will never hear that man again," very often have an arrow rankling in their breast.[72]
 • Pro člověka je lépe, aby se vůbec nenarodil, než aby snížil kazatelnu v divadelní škatuli, aby se v ní předváděl.
  Far better for a man that he had never been born than that he should degrade a pulpit into a show box to exhibit himself in.[73]
 • Přestanu-li kázat o spáse skrze víru v Ježíše, zavřete mě do blázince, neboť si můžete být jisti, že jsem přišel o rozum.
  When I cease to preach salvation by faith in Jesus, put me into a lunatic asylum, for you may be sure that my mind is gone.[74]
 • Kazatel, který je v týdnu neviditelný, je v neděli neposlouchatelný.[zdroj?]

O kalvinismu a arminianismu

[editovat]
Mezi těmi, co se zrodili z ženy, nepovstal nikdo větší, než Jan Kalvín; žádný věk před ním nezplodil jemu rovného, a žádný věk po něm neviděl jeho soupeře.
Among all those who have been born of women, there has not risen a greater than John Calvin; no age, before him ever produced his equal, and no age afterwards has seen his rival.[75]
 • Není to tedy žádná novinka, kterou kážu, žádné nové učení. Miluji hlásat tyto silné staré doktríny, které jsou nazývány přezdívkou kalvinismus, ale které jsou jistě a vpravdě zjevenou pravdou Boží, jak je v Kristu Ježíši.
  It is no novelty, then, that I am preaching; no new doctrine. I love to proclaim these strong old doctrines, that are called by nickname Calvinism, but which are surely and verily the revealed truth of God as it is in Christ Jesus.[76]
 • Podle mého soukromého názoru není nic takového jako kázání Krista, toho ukřižovaného, pokud nekážeme to, čemu se dnes říká kalvinismus. (…) Je to přezdívka, nazývat to kalvinismus; kalvinismus je evangelium, a nic jiného.
  I have my own private opinion that there is no such thing as preaching Christ and Him crucified, unless we preach what now-a-days is called Calvinism. (…) It is a nickname to call it Calvinism; Calvinism is the gospel, and nothing else.[77]
 • Slyšeli jste mnoho arminiánských kázání, odvážím se říci; ale nikdy jste neslyšeli arminiánskou modlitbu – neboť svatí na modlitbách ukazují, že jsou jednoho slova, a skutku, a mysle. Arminián se na svých kolenou bude modlit stejně naléhavě jako kalvinista. Nemůže se modlit o svobodné vůli; pro ni zde není místo.
  You have heard a great many Arminian sermons, I dare say; but you never heard an Arminian prayer - for the saints in prayer appear as one in word, and deed and mind. An Arminian on his knees would pray desperately like a Calvinist. He cannot pray about free-will: there is no room for it.[78]
 • Whitfield řekl: „Všichni se rodíme jako arminiáni.“ Je to milost, co nás mění v kalvinisty.
  Whitfield said, „We are all born Arminians.“ It is grace that turns us into Calvinists.[79]
 • Učení, nazývané kalvinismus, nepochází od Kalvína. Věříme, že pochází od toho velikého Zakladatele vší pravdy.
  The doctrine which is called „Calvinism“ did not spring from Calvin. We believe that it sprang from the great Founder of all truth.[80]
 • Nejsem kalvinista ze své volby, ale protože si nemohu pomoci. Pravdy, které kážu, jsou ve mně, a částí mě: nenesu své vyznání, ale mé vyznání nese mě.
  I am not a Calvinist by choice, but because I cannot help it. The truths I preach are in me, part and parcel of myself: I do not carry my creed, but my creed carries me.[81]
 • Kalvinismus je evangelium a nic jiného. Nevěřím, že můžeme kázat evangelium, pokud nekážeme ospravedlnění vírou bez skutků, pokud nekážeme Boží svrchovanost v udílení Boží milosti, ani nekážeme evangelium, pokud nevyvyšujeme vyvolující, nezměnitelnou a účinnou Boží lásku. (kázání č. 7)

O svobodné vůli

[editovat]
 • Svobodná vůle přivedla mnoho duší do pekla, ale žádnou duši do nebe.
  Free will carried many a soul to hell, but never a soul to heaven.[82]
 • Učení o svobodné vůli – co dělá? Zvelebuje člověka jako Boha. Prohlašuje Boží záměry za nic, protože nemohou být vykonány, jestliže lidé nechtějí. Činí z Boží vůle čekajícího služebníka vůle člověka, a celou smlouvu milosti závislou na lidském skutku. Popírajíc vyvolení pro nespravedlnost, považuje Boha za dlužníka hříšníků.
  Free-will doctrine-what does it do? It magnifies man into God. It declares God's purposes a nullity, since they cannot be carried out unless men are willing. It makes God's will a waiting servant to the will of man, and the whole covenant of grace dependent on human action. Denying election on the ground of injustice, it holds God to be a debtor to sinners. [8]
 • O svobodné vůli jsem často slyšel, ale nikdy jsem ji neviděl. Vždycky jsem se setkal s vůlí, s mnohou vůlí; ale byla buď vedena jako otrok hříchu, nebo držena požehnanými svazky milosti.
  Free will I have often heard of, but I have never seen it. I have always met with will, and plenty of it, but it has either been led captive by sin or held in the blessed bonds of grace.[83]

O teologii

[editovat]
Moje celá teologie se dá shrnout do čtyř slov, „Ježíš za mě zemřel.“
My entire theology can be condensed into four words, „Jesus died for me.“[84]
 • Setkáte-li se s teologickým systémem, který zveličuje člověka, utíkejte od něj tak daleko, jak jen můžete.
  If you meet with a system of theology which magnifies man, flee from it as far as you can.[85]
 • Lidé se nikdy nestanou velikými v teologii, dokud se nestanou velikýmí v utrpení.
  Men will never become great in divinity until they become great in suffering.[86]
 • To je doktrína, kterou kážeme; je-li člověk spasen, všechna čest má být vzdána Kristu, ale je-li zatracen, všechna vina leží na něm samotném. Shledáte, že všechna pravá teologie je shrnuta v těchto dvou krátkých větách, spasení je celé z milosti Boží, zatracení je celé z vůle člověka.
  This is the doctrine that we preach; if a man be saved, all the honor is to be given to Christ; but if a man be lost, all the blame is to be laid upon himself. You will find all true theology summed up in these two short sentences, salvation is all of the grace of God, damnation is all of the will of man. [31]
 • Buďte ujištěni, že v teologii není nic nového mimo toho, co je falešné.
  Rest assured that there is nothing new in theology except that which is false.[87]

O římském katolicismu

[editovat]
 • Ze všech přeludů, které kdy lidi zmámily, a pravděpodobně ze všech rouhání, které byly kdy vyřčeny, nic nebylo absurdnější a nic nevyplodilo větší zlo všeho možného druhu, než myšlenka, že římský biskup může být hlavou církve Ježíše Krista.
  Of all the dreams that ever deluded men, and probably of all blasphemies that ever were uttered, there has never been one which is more absurd, and which is more fruitful in all manner of mischief, than the idea that the Bishop of Rome can be the head of the church of Jesus Christ.[88]
 • Kristus nevykoupil svou církev svou vlastní krví, aby mohl přijít papež a ukrást si všechnu slávu.
  Christ did not redeem his church with his blood that the pope might come in and steal away the glory.[89]
 • Je povinností každého křesťana modlit se proti Antikristu, a pokud jde o to, co Antikrist je, žádný příčetný člověk by se na to neměl ptát. Není-li to papežství církve římské a církve anglikánské, pak na celém světě není nic, co by se dalo nazvat tím jménem. Bylo-li by zahájeno veřejné pátrání po Antikristu, jistě bychom zatkli tyto dvě církve jako podezřelé, a určitě by už je nepustili, protože tak přesně odpovídají popisu.
  It is the duty of every Christian to pray against Antichrist, and as to what Antichrist is no sane man ought to raise a question. If it be not the popery in the Church of Rome and in the Church of England, there is nothing in the world that can be called by that name. If there were to be issued a hue and cry for Antichrist, we should certainly take up those two churches on suspicion, and they certainly would not be let loose again, for they so exactly answer the description.[90]
 • Opakuji, co jsem již často řekl: raději bych, aby na mě někdo ukázal na ulici a nazval ďáblem, než knězem; neboť ač byl ďábel tak zlý, jaký byl, jen stěží se dokázal vyrovnat ve zločinech, krutostech a ničemnostech tomu, co bylo provedeno pod pláštíkem zvláštního kněžství.
  I repeat what I have often said: I would sooner a man pointed at me in the street and called me a devil, than called me a priest; for bad as the devil has has been, he has hardly been able to match the crimes, cruelties and villainies that has been transacted under the cover of a special priesthood.[91]
 • Jak málo respektu chovám vůči ďáblovi, dávám mu přednost před knězem, který předstírá, že odpouští hříchy; neboť dokonce i ďábel je příliš počestný na to, aby předstíral, že dává Božím jménem rozhřešení.
  Little as I respect the devil I prefer him to a priest who pretends to forgive sins; for even the devil has too much honesty about him to pretend to give absolution in God's name.[92]

O víře

[editovat]
 • Malá víra přivede tvou duši do nebe; veliká víra přivede nebe do tvé duše.
  A little faith will bring your soul to heaven; a great faith will bring heaven to your soul.[93]
 • Víra není slepou věcí, neboť víra začíná s poznáním. Není věcí spekulací, neboť víra věří skutečnostem, které jsou jisté. Není věcí nepraktickou, snivou, neboť víra důvěřuje, a přivazuje svůj osud k pravdě zjevení.
  Faith is not a blind thing; for faith begins with knowledge. It is not a speculative thing; for faith believes facts of which it is sure. It is not an unpractical, dreamy thing; for faith trusts, and stakes its destiny upon the truth of revelation.[94]
 • Dbejte o zrnko víry více, než o mnoho vzrušení.
  Care more for a grain of faith than a ton of excitement.[95]
 • Víra, která nepůsobí k pročištění, bude působit k rozkladu. Pokud nás víra nevede ke vzdychání po svatosti, není o nic lepší než víra ďáblů, a možná ani tak dobrá jako jejich.
  A faith which works not for purification will work for putrefaction. Unless our faith makes us pine after holiness, it is no better than the faith of devils, and perhaps it is not even so good as that.[96]
 • Víra a poslušnost jsou spojeny v jednom ranečku. Ten, kdo poslouchá Boha, Bohu věří; a ten kdo věří Bohu, Boha poslouchá. Ten, kdo je bez víry, je bez skutků; a ten, kdo je bez skutků, je bez víry.
  Faith and works are bound up in the same bundle. He that obeys God trusts God; and he that trusts God obeys God. He that is without faith is without works; and he that is without works is without faith.[97]
 • Nemůžete-li věřit Bohu v časných věcech, jak se odvažujete Mu věřit v těch duchovních?
  If you cannot trust God for temporals, how dare you trust Him for spirituals?[98]
 • Malá víra obdrží veliká milosrdenství, ale veliká víra ještě větší.
  Little faith gets very great mercies, but great faith still greater.[99]
 • Nevíra zničí i ty nejlepší z nás; víra zachrání i ty nejhorší z nás.
  Unbelief will destroy the best of us; faith will save the worst of us.[100]
 • Náboženství založené na lidské autoritě je bezcenné.[zdroj?]
 • Víra nás dělá v slabostech silnými, v chudobě bohatými, v smrti živými.[zdroj?]
 • Víra je živá, snaživá, činná, mocná; neptá se, zda dobré skutky dělat, ale vždy je dělá. Kdo však dobré skutky nedělá, je člověk bez víry.[zdroj?]

O modlitbě

[editovat]
Raději bych naučil jednoho člověka se modlit, než deset lidí kázat.
I would rather teach one man to pray than ten men to preach.[101]
 • Žij a zemři bez modlitby, a budeš se modlit dostatečně dlouho, až se dostaneš do pekla.
  Live and die without prayer, and you will pray long enough when you get to hell.[102]
 • Je dobrým pravidlem nepohledět ráno do tváře žádnému člověku, dokud nepohlédneme do tváře Boží.
  It is a good rule never to look into the face of a man in the Morning till you have looked into the face of God.[103]
 • Cokoliv, co nás povede k modlitbě, je požehnáním.
  Anything is a blessing which makes us pray.[104]
 • Měli bychom se modlit, jsme-li v náladě na modlitbu, neboť by bylo hříchem zanedbat takovou krásnou příležitost. Měli bychom se modlit, i když nejsme v patřičné náladě, neboť by bylo nebezpečné setrvávat v takovém nezdravém stavu.
  We should pray when we are in a praying mood, for it would be sinful to neglect so fair an opportunity. We should pray when we are not in a proper mood, for it would be dangerous to remain in so unhealthy a condition.[105]
 • Modlitba hýbe rukou která hýbe světem.
  Prayer moves the arm that moves the world.[106]
 • Pamatujte, Kristovi žáci se musí učit na svých kolenou.
  Remember, Christ's scholars must study upon their knees.[107]

O křesťanském životě

[editovat]
 • Jsme naprosto přesvědčeni, že ten nejlepší způsob, jakým byste měli trávit svůj volný čas, je buď čtením nebo modlením. Můžete se velmi poučit z knih, které poté můžete užít jako pravé zbraně ve službě svého Pána a Mistra. Pavel volal, „přines knihy“ — přidejte se k tomu volání.
  We are quite persuaded that the very best way for you to be spending your leisure, is to be either reading or praying. You may get much instruction from books which afterwards you may use as a true weapon in your Lord and Master’s service. Paul cries, “Bring the books” — join in the cry.[108]
 • Mezi světákem a křesťanem by měl být takový rozdíl, jako mezi peklem a nebem, mezi záhubou a věčným životem.
  There should be as much difference between the worldling and the Christian, as between hell and heaven, between destruction and eternal life.[109]
 • Křesťan je neustálým zázrakem.
  A Christian is a perpetual miracle.[110]
 • Věřím, že nejšťastnější ze všech křesťanů a nejopravdovější křesťané jsou ti, co se nikdy neodváží pochybovat o Bohu, ale berou Jeho Slovo jednoduše tak, jak je, a věří mu, a na nic se neptají, jsouce jen ujištěni, že řekl-li to Bůh, tak tomu tak bude.
  I believe that the happiest of all Christians and the truest of Christians are those who never dare to doubt God, but take His Word simply as it stands, and believe it, and ask no questions, just feeling assured that if God has said it, it will be so.[111]
 • Křesťan je nejspokojenější člověk na světě, ale je nejméně spokojen se světem.
  The Christian is the most contented man in the world, but he is the least contented with the world.[112]

O církvi

[editovat]
Podle toho, jak je církev svatá, bude její svědectví pro Krista mocné.
In proportion as a church is holy, in that proportion will its testimony for Christ be powerful.[113]
 • Nevstoupíš-li do žádné církve, dokud nenajdeš nějakou dokonalou, musíš počkat, než se dostaneš do nebe; a mimo to, milý příteli, nalezneš-li dokonalou církev, nepřijmou tě; jsem si jist, že by pak už nebyla dokonalá.
  If you do not join a church till you do find a perfect one, you must wait till you get to heaven; and, besides, my dear friend, if you ever find a perfect church they will not take you in; for I am sure they would not be perfect any longer.[114]
 • Církev, která neexistuje, aby napravila pohanství, bojovala se zlem, ničila blud, bořila lež, církev, která neexistuje, aby stála na straně chudých, odsuzovala nespravedlnost a nepodporovala spravedlnost, je církví, která nemá právo být.
  A church that does not exist to reclaim heathenism, to fight evil, to destroy error, to put down falsehood, a church that does not exist to take the side of the poor, to denounce injustice and to hold up righteousness, is a church that has no right to be.[115]
 • Církev v zemi, která je bez Ducha, je spíše prokletím než požehnáním. Nemáte-li Ducha Božího, křesťanští dělníci, pamatujte, že stojíte někomu v cestě; jste neplodným stromem, stojícím na místě, kde mohl růst strom plodný.
  A church in the land without the Spirit of God is rather a curse than a blessing. If you have not the Spirit of God, Christian worker, remember you stand in somebody else's way; you are a tree bearing no fruit, standing where another fruitful tree might grow.[116]
 • Je-li v církvi, k níž příslušíš, něco, co je proti inspirovanému Slovu, opusť tu církev.
  If there be anything in the church to which you belong which is contrary to the inspired Word, leave that church.[117]
 • Běda! Mnoho bylo nedávno učiněno, co podpořilo produkci trpasličích křesťanů. Bídní, neduživí věřící obrací církev spíše v nemocnici než v armádu.
  Alas! Much has been done of late to promote the production of dwarfish Christians. Poor, sickly believers turn the church into an hospital, rather than an army.[118]
 • Stav církve je velmi dobře měřitelný podle jejich modlitebních setkání. Modlitební setkání je milostimetr, a podle něj můžeme soudit na velikost Božího jednání mezi lidmi. Bude-li Bůh blízko, církev se bude muset modlit. A nebude-li, jedna z prvních známek Jeho nepřítomnosti bude lenost v modlitbě.
  The condition of the church may be very accurately gauged by its prayer meetings. So is the prayer meeting a grace-ometer, and from it we may judge of the amount of divine working among a people. If God be near a church, it must pray. And if He be not there, one of the first tokens of His absence will be slothfulness in prayer.[119]
 • Jestli ďábel nikdy neřve, církev nebude nikdy zpívat. Pán Bůh příliš nepracuje, když ďábel není bdělý a aktivní. Spolehněte se; činný Kristus způsobí, že ďábel bude zuřit. Když slyšíš špatnou pověst, kruté řeči, pohrůžky, posměšky a podobné věci, věř, že Pán je uprostřed svého lidu a mocně pracuje.
  If the devil never roars, the Church will never sing! God is not doing much if the devil is not awake and busy. Depend upon it: a working Christ makes a raging devil! When you hear ill reports, cruel speeches, threats, taunts and the like, believe that the Lord is among His people and is working gloriously.[120]
 • Ta církev, kterou má svět nejradši, je dozajista ta, kterou si Bůh oškliví.
  That very church which the world likes best is sure to be that which God abhors.[121]

O rodině

[editovat]
Nebude-li nás nikdy bolet hlava z napomínání našich dětí, budou nás velmi bolet srdce, až vyrostou.
If we never have headaches through rebuking our children, we shall have plenty of heartaches when they grow up.[122]
 • Nevěřím žádné ženě, která mluví o milosti a slávě venku, ale doma nepoužije vodu a mýdlo. Ať jsou knoflíky na košilích, ať jsou zalátány dětské ponožky, ať je upečené skopové, ať je dům čistý jako nový špendlík, a takový domov bude šťastný, jak jen domov může být.
  I have no faith in that woman who talks of grace and glory abroad, and uses no soap and water at home. Let the buttons be on the shirts, let the children's socks be mended, let the roast mutton be done to a turn, let the house be as neat as a new pin, and the home be happy as home can be.[123]
 • (K nevěstě na svatbě:) Podle učení apoštola „muž je hlava ženy“. Nesnaž se být hlavou; ale buď krkem, pak můžeš hýbat hlavou, kterýmkoliv směrem chceš.
  According to the teaching of the apostle, „The husband is the head of the wife.“ Don't you try to be the head; but you be the neck, then you can turn the head whichever way you like.[124]
 • Kdokoliv, kdo prohlašuje, že se děti rodí dokonalé, nebyl nikdy otcem. Vaše dítě bez zlého? Vy bez očí, míníte!
  Any man who declares children to be born perfect never was a father. Your child without evil? You without eyes, you mean![125]
 • Začněte učit brzy, neboť děti začínají brzy hřešit.
  Begin early to teach, for children begin early to sin.[126]
 • Svatý život otce je bohatým dědictvím synů.
  A father's holy life is a rich legacy for his sons.[127]
 • Děti budou své otce napodobovat v jejich neřestech, zřídkakdy v jejich pokání.
  Children will imitate their fathers in their vices, seldom in their repentance.[128]
 • Manželství pochází z ráje a vede do ráje.[zdroj?]

Ostatní

[editovat]
 • Rozhodně čtěte puritány, stojí za víc než všechny moderní věci dohromady.
  By all means read the Puritans, they are worth more than all the modern stuff put together.[129]
 • Zdá-li se vám, že chcete něco jiného [než šálu], pak si nechte narůst vous! [Je to] obyčej nanejvýš přirozený, biblický, mužný a prospěšný.
  If you feel that you want something else, why, then grow your beards! A habit most natural, scriptural, manly, and beneficial.[130]
 • Vytrvalostí dosáhl hledmýžď [Noemovy] archy.
  By perseverance the snail reached the ark.[131]
 • Ze dvou zel si nevyber ani jedno.
  Of two evils, choose neither.[132]
 • Jednoho dne za mnou přišel jeden džentlmen: „Pane Spurgeone, nesouhlasím s vámi ohledně náboženství. Jsem agnostik.“ „Ano,“ odpověděl jsem, „to je řecké slovo, a jeho přesný ekvivalent je ignorant; jestli se chcete hlásit k tomuto titulu, jen račte.“
  A gentleman said to me, one day, „Ah! Mr. Spurgeon, I don't agree with you about religion; I am an agnostic.“ „Yes!“ I replied, „that is a Greek word, and the exact equivalent is ignoramus; if you like to claim that title, you are quite welcome to.“[133]
 • Ve všem jsou nějaké obtíže, kromě jedení palačinek.
  There are difficulties in everything, except in eating pancakes.[134]
 • Pravda zůstane pravdou, byť se i do opánků obuje.[zdroj?]
 • Čtení knih je bez užitku, když tě neuchvátí a nestanou se ti vodítkem.[zdroj?]
 • Chyby druhých nám mají být zrcadlem, abychom viděli svoje.[zdroj?]
 • Trpělivost každý chválí, ale málokdo ji má.[zdroj?]
 • Kdo špatně mluví o ženách, nechť pomyslí na svou matku a zastydí se.[zdroj?]
 • Urážky jsou jako falešné mince: nemůžeme zabránit, aby nám byly dávány, ale nemusíme je brát.[zdroj?]
 • Nezáleží tolik na tom, kolik máme, ale jak to užíváme.[zdroj?]
 • Štěstí nezávisí na tom, kolik toho máme, nýbrž na tom, kolik radosti nám to přinese.[zdroj?]

Ve výrocích

[editovat]
 • Často jsem přemýšlel, že jedno z velkých tajemství oné podivuhodné pocty, kterou Pán Bůh udělil člověku, který není v našem obecenství (narážím na pana Charlese Spurgeona), je ona neobyčejná odvaha a smělost, se kterou vstupuje na kazatelnu, aby k lidem mluvit o jejich hříších a jejich duších. Nikdo nemůže říci, že to dělá ze strachu před někým, nebo aby se někomu zalíbil. Zdá se, že každé skupině posluchačů předkládá, co potřebují slyšet - bohatým i chudým, vysoce i nízce postaveným, pánům i rolníkům, učeným i nevzdělaným. S jedním každým jedná jasně a přímo, podle Božího Slova. Domnívám se, že tato smělost má hodně co do činění s úspěchem, kterému se Pánu Bohu zalíbilo dát jeho službě. Nestyďme se od něj v tomto ohledu poučit. Jděme a čiňme také tak. (John Charles Ryle)
  I have often thought that one great secret of the marvelous honor which God has put on a man who is not in our denomination (I allude to Mr. Charles Spurgeon) is, the extraordinary boldness and confidence with which he stands up in the pulpit to speak to people about their sins and their souls. It cannot be said he does it from fear of any, or to please any. He seems to give every class of hearers its portion—to the rich and the poor, the high and the low, the king and the peasant, the learned and the illiterate. He gives to every one the plain message, according to God’s Word. I believe that very boldness has much to do with the success which God is pleased to give to his ministry. Let us not be ashamed to learn a lesson from him in this respect. Let us go and do likewise.[135]

Reference

[editovat]
 1. SPURGEON, Charles. All of Grace. Příprava vydání Rosalie De Rosset. Chicago : Moody Publishers, 2010. 160 s. Dostupné online. ISBN 0802480381. S. 12. (angličtina) 
 2. FARLEY, William F. Charles Haddon Spurgeon: The Greatest Victorian Preacher [online]. Enrichment Journal, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 3. SPURGEON, Charles. Jehovah-Shammah: A Glorious Name for the New Year: A Sermon (No. 2182), intended for reading on Lord's-day, January 4th, 1891 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 4. SPURGEON, Charles. Divine Sovereignty: A Sermon (No. 77), delivered on Sabbath Morning, May 4, 1856 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 5. SPURGEON, Charles. Order and Argument in Prayer: A Sermon (No. 700), delivered on Sunday Morning, July 15th, 1866 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 6. SPURGEON, Charles Haddon. The Treasury of David: Containing an Original Exposition of the Book of Psalms; a Collection of Illustrative Extracts from the Whole Range of Literature; a Series of Homiletical Hints Upon Almost Every Verse; and Lists of Writers Upon Each Psalm. Svazek VII. [s.l.] : Funk & Wagnalls Company, 1886. S. 266. (angličtina) 
 7. SPURGEON, C. H.. The Treasury of David. Svazek I. Peabody, Massachusetts : Hendrickson Publishers, 1990. 475 s. Dostupné online. S. 266. (1565639456) 
 8. 8,0 8,1 SPURGEON, Charles. A Jealous God: A Sermon (No. 502), delivered on Sunday Morning, March 29th, 1863 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 9. JACKSON, Gordon S. Quotes for the Journey, Wisdom for the Way. Eugene, Oregon : Wipf and Stock Publishers, 2009. 192 s. Dostupné online. ISBN 1608990958. S. 99. (angličtina) 
 10. SPURGEON, Charles. His Name—Wonderful!: A Sermon (No. 214), delivered on Sabbath Morning, September 19, 1858 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 11. SPURGEON, Charles. Christ Is All: A Sermon (No. 1006), delivered on Lord's-day Morning, August 20th, 1871 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 12. All of Grace. S. 54.
 13. SPURGEON, Charles. To Lovers of Jesus—an Example: A Sermon (No. 1834), intended for reading on Lord's-day, April 12, 1885 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 14. SPURGEON, Charles Haddon. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. Redakce Tom Carter. [s.l.] : Baker Book House, 1988. 383 s. ISBN 0801082870. (angličtina) 
 15. SPURGEON, Charles Haddon; SPURGEON, Susannah. The Autobiography of Charles H. Spurgeon, compiled from his diary, letters and records. Svazek I. Chicago, New York, Toronto : Fleming H. Revell Company, 1899. 373 s. S. 76. (angličtina) 
 16. SPURGEON, Charles. The Death of Christ for His People: A Sermon (No. 2656), intended for Reading on Lord's-Day, January 7th, 1900 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 17. SPURGEON, Charles. The Necessity of the Spirit's Work: A Sermon (No. 251), delivered on Sabbath Morning, May 8th, 1859 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-10]. Dostupné online. (angličtina)
 18. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 107
 19. SPURGEON, Charles. Commenting and Commentaries, Lecture 1: A Chat about Commentaries [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-10]. Dostupné online. (angličtina)
 20. SPURGEON, Charles. The Mediator—Judge And Savior: A Sermon (No. 1540), delivered on Lord's-day Morning, May 30, 1880 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-10]. Dostupné online. (angličtina)
 21. SPURGEON, Charles. Importance of Small Things in Religion: A Sermon (No. 307), delivered on Sabbath Morning, April 8th, 1860 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 22. PITTMAN, J. C. Ferdinand. Bible truths illustrated : for the use of preachers, teachers, bible-school, Christian endeavor, temperance and other Christian workers. Cincinnati : Standard Publishing Company, 1917. 352 s. Dostupné online. S. 32. (angličtina) 
 23. SPURGEON, Charles. Beauty for Ashes: A Sermon (No. 3336), published on Thursday, January 9, 1913 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 24. SPURGEON, Charles. Pleading, Not Contradicting: A Sermon (No. 2129), delivered on Lord's-day Morning, February 9, 1890 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 25. SPURGEON, Charles. The Spies: A Sermon (No. 197), delivered on Sabbath Morning, June 6, 1858 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 26. SPURGEON, Charles. The Bible: A Sermon (No. 15), delivered on Sabbath Evening, March 18, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 27. SPURGEON, Charles. Christ Our Passover: A Sermon (No. 54), delivered on Sabbath Evening, December 2, 1855 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 28. SPURGEON, Charles. For The Troubled: A Sermon (No. 1090), delivered on Lord's-day Morning, January 12, 1873 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 29. SPURGEON, Charles. The First Resurrection: A Sermon (No. 391), delivered on Sunday Morning, May 5, 1861 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 30. SPURGEON, Charles. Come from the Four Winds, O Breath!: A Sermon (No. 2246), intended for Reading on Lord's-Day, March 6th, 1892 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 31. 31,0 31,1 SPURGEON, Charles. Why Some Seekers Are Not Saved: A Sermon (No. 2411), intended for reading on Lord's day, May 5, 1895 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 32. SPURGEON, Charles. A Divine Challenge!: A Sermon (No. 322), delivered on Sabbath Evening, April 22, 1860 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 33. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 224.
 34. Ibid., s. 53.
 35. SPURGEON, Charles. None But Jesus—Second Part: A Sermon (No. 362), delivered on Sunday Evening, February 17th, 1861 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 36. SPURGEON, Charles. First, King of Righteousness, and after That, King of Peace: A Sermon (No. 1768), delivered on Lord's-day Evening, February 8, 1884 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 37. SPURGEON, Charles. Bit and Bridle—How To Escape Them: A Sermon (No. 2190), delivered on Lord's-day Morning, February 15, 1891 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 38. SPURGEON, Charles. The Tenderness of Jesus: A Sermon (No. 2148), delivered on Lord's-day Morning, June 8, 1890 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 39. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 323.
 40. FOSTER, Elon. New Cyclopaedia of Prose Illustrations: Adapted to Christian Teaching : Embracing Mythology, Analogies, Legends, Parables, Emblems, Metaphors, Similes, Allegories, Proverbs, Classic, Historic, and Religious Anecdotes, Etc. New York : W. C. Palmer, Jr., & Co, 1875. 704 s. Dostupné online. S. 524. (angličtina) 
 41. SPURGEON, Charles. The Commissariat of the Universe: A Sermon (No. 3149), published on Thursday, June 17, 1909 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 42. SPURGEON, Charles Haddon. John Ploughman's Pictures: Or, More of His Plain Talk for Plain People: In One Volume. New York : Robert Carter & Bros, 1884. 359 s. Dostupné online. S. 9. (angličtina) 
 43. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 106
 44. SPURGEON, Charles Haddon. The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Svazek XXXIV. [s.l.] : Passmore and Alabaster, 1888. S. 476. (angličtina) 
 45. SPURGEON, Charles. The Sin of Unbelief: A Sermon (No. 3), delivered on Sabbath Morning, January 14, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 46. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 187
 47. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 16
 48. SPURGEON, Charles. "It Pleased God": A Sermon (No. 3202), published on Thursday, June 16, 1910 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 49. SPURGEON, Charles. The First and Great Commandment: A Sermon (No. 162), delivered on Sabbath Morning, November 8, 1857 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 50. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 213
 51. SPURGEON, Charles. Holiness Demanded: A Sermon (No. 2902), published on Thursday, September 22nd, 1904 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 52. SPURGEON, Charles. The Secret Spot: A Sermon (No. 780), delivered on Lord's-day Morning, November 10, 1867 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 53. SPURGEON, Charles. Vessels Of Mercy—A Sermon Of Self-Examination: A Sermon (No. 327), delivered on Sabbath Morning, August 5, 1860 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 54. SPURGEON, Charles. The Strong One Driven Out By A Stronger One: A Sermon (No. 613), delivered on Sunday Morning, February 5, 1865 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 55. SPURGEON, Charles. The Necessity of Regeneration: A Sermon (No. 3121), published on Thursday, December 3, 1908 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 56. SPURGEON, Charles. Christ’s First and Last Subject: A Sermon (No. 329), delivered on Sabbath Morning, August 19th, 1860 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. [www.ccel.org/ccel/spurgeon/sermons06.xxx_1.html Dostupné online.] (angličtina)
 57. All of Grace. S. 90.
 58. Ibid., s119.
 59. SPURGEON, Charles Haddon. The Soul Winner [online]. New York : Cosimo, Inc. S. 22. Dostupné online. ISBN 1602067708. (angličtina)
 60. SPURGEON, Charles. The Wailing of Risca: A Sermon (No. 349), delivered on Sabbath Morning, December 9th, 1860 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 61. SPURGEON, Charles. A Sermon and a Reminiscence: A Short Sermon by C. H. SPURGEON. From the March 1873 Sword and Trowel [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 62. SPURGEON, Charles Haddon. Sermons on the Gospel of John. London : Marshall, Morgan & Scott, 1966. S. 122. (angličtina) 
 63. SPURGEON, Charles. The Cause and Cure of a Wounded Spirit: A sermon (No. 2494) intended for reading on Lord's Day, December 6th, 1896 [online]. Classic Christian Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 64. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 84
 65. SPURGEON, Charles. How to Read the Bible: A Sermon (No. 1503) [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 66. BAUMANN, Dan. All originality makes a dull church. Santa Ana, California : Vision House Publishers, 1976. 141 s. ISBN 9780884490531. S. 22. (angličtina) 
 67. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 65
 68. SPURGEON, Charles. Grace: God's Unmeritted Favour. [s.l.] : Whitaker House, 1996. 175 s. ISBN 0883684039. S. 151. (angličtina) 
 69. SPURGEON, Charles Haddon; SPURGEON, Susannah. C.H. Spurgeon's Autobiography: 1878-1892. Svazek IV. [s.l.] : Passmore and Alabaster, 1900. S. 27. (angličtina) 
 70. SPURGEON, Charles. Praise Your God, O Zion!: A sermon (No. 678) delivered on Sunday Morning, February 25, 1866 [online]. Classic Christian Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 71. SPURGEON, Charles. The Parable of the Wedding Feast: A sermon (No. 975) delivered on Lord's-day Morning, February 12, 1871 [online]. Classic Christian Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 72. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 43
 73. SPURGEON, Charles Haddon. Lectures to my students: a selection from addresses delivered to the students of the pastors' college, Metropolitan tabernacle. Svazek II. London : Passmore and Alabaster, 1877. S. 12. (angličtina) 
 74. DRUMMOND, Lewis A. Spurgeon: Prince of Preachers. Grand Rapids : Kregel Publications, 1992. 895 s. Dostupné online. ISBN 0825498309. S. 27. (angličtina) 
 75. SPURGEON, Charles Haddon; SPURGEON, Susannah. C.H. Spurgeon's Autobiography: 1856-1878. Svazek III. [s.l.] : Passmore and Alabaster, 1899. S. 372. (angličtina) 
 76. SPURGEON, Charles. Election: A Sermon (No. 41-42), delivered on Sabbath Morning, September 2, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 77. SPURGEON, Charles. Christ Crucified: A Sermon (No. 7-8), delivered on Sabbath Morning, February 11, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 78. SPURGEON, Charles. Free Will—A Slave: A Sermon (No. 52), delivered on Sabbath Morning, December 2, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 79. SPURGEON, Charles. The Allegories of Sarah and Hagar: A Sermon (No. 69), delivered on Sabbath Morning, March 2, 1856 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 80. SPURGEON, Charles. Exposition of the Doctrines of Grace: A Sermon (No. 385-88), Thursday, April 11, 1861 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 81. SPURGEON, C. H. Dwell Deep, Oh Dedan!:A Sermon (No. 1085) [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 82. HOCKNEY, Mike. Free Will and Will to Power. [s.l.] : Lulu Press, Inc, 2014. Dostupné online. ISBN 9781326126582. (angličtina) 
 83. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 218
 84. MANSER, Martin H.. The Westminster Collection of Christian Quotations. 1.. vyd. Louisville, Kentucky : Westminster John Knox Press, 2001. 497 s. Dostupné online. ISBN 0664222587. S. 345. (angličtina) 
 85. SPURGEON, Charles. „Non Nobis, Domine!“: A Sermon (No. 2784), intended for reading on Lord's-day, June 22, 1902 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 86. SPURGEON, Charles. The Christian's Heaviness and Rejoicing: A Sermon (No. 222), delivered on Sabbath Morning, November 7th, 1858 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 87. Spurgeon: Prince of Preachers. S. 613.
 88. SPURGEON, Charles. The Head of the Church: A Sermon (No. 839), delivered on Lord's-Day Morning, November 1, 1868 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 89. SPURGEON, Charles. Christ Glorified: A Sermon (No. 3436), published on Thursday, December 10, 1914 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 90. SPURGEON, Charles. Pray For Jesus: A Sermon (No. 717), delivered on Sunday Morning, October 21, 1866 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 91. SPURGEON, Charles. Jesus, The Delight of Heaven: A Sermon (No. 1225) [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 92. SPURGEON, Charles. The Priest Dispensed With: A Sermon (No. 1250), delivered on Lord's-Day Morning, August 15, 1875 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 93. KNIGHT, Walter B. Knight's Treasury of 2000 Illustrations. Grand Rapids, Michigan : Eerdmans Publishing Company, 1995. 461 s. ISBN 0802840671. S. 154. (angličtina) 
 94. All of Grace. S. 68.
 95. SPURGEON, Charles Haddon. Lectures to my students: a selection from addresses delivered to the students of the pastors' college, Metropolitan tabernacle. Svazek I. London : Passmore and Alabaster, 1875. 204 s. Dostupné online. S. 179. (angličtina) 
 96. SPURGEON, Charles. Receiving the Holy Spirit: A Sermon (No. 1790), delivered on Lord's-Day Morning, July 13, 1884 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-10]. Dostupné online. (angličtina)
 97. SPURGEON, Charles. The Necessity Of Growing Faith: A Sermon (No. 1857), delivered on Lord's-Day Morning, August 30, 1885 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-11]. Dostupné online. (angličtina)
 98. SPURGEON, C. H. Evening By Evening: Oo Readings At Eventide. New York : Sheldon and Company, 1869. 400 s. Dostupné online. S. 67. (angličtina) 
 99. SPURGEON, Charles Haddon. Brilliants: selected from the works of C.H. Spurgeon. [s.l.] : Cassino, 1892. 36 s. S. 11. (angličtina) 
 100. SPURGEON, Charles Haddon. The Present Truth: A Collection of Sermons Preached at the Metropolitan Tabernacle. New York : Passmore & Alabaster, 1883. 378 s. S. 183. (angličtina) 
 101. BRYANT, James W.; BRUNSON, Mac. The New Guidebook for Pastors. Nashville, Tennessee : B&H Publishing Group, 2007. 320 s. Dostupné online. ISBN 0805444297. S. 49. (angličtina) 
 102. SPURGEON, Charles. The Immutability of God: A Sermon (No. 1), delivered on Sabbath Morning, January 7th, 1855 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 103. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 143
 104. SPURGEON, Charles. The Thorn in the Flesh: A Sermon (No. 1084), delivered on Lord's-day Morning, December 8, 1872 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 105. KLUG, Ron. Bible Readings on Prayer. [s.l.] : Augsburg, 1986. 111 s. ISBN 0806621893. S. 88. (angličtina) 
 106. SPURGEON, Charles. The Question of Fear and the Answer of Faith: A Sermon (No. 108), delivered on Sabbath Evening, August 31, 1856 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 107. SPURGEON, Charles. „Let Us Pray“: A Sermon (No. 288), delivered on Sabbath Morning, November 6th, 1859 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 108. SPURGEON, Charles. Paul—his Cloak and His Books: A Sermon (No. 542), delivered on Sunday Morning, November 29th, 1863 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 109. SPURGEON, Charles. Citizenship In Heaven: A Sermon (No. 476), delivered on Sunday Evening, October 12, 1862 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 110. SPURGEON, Charles. Indwelling Sin: A Sermon (No. 83), delivered on Sabbath Morning, June 1, 1856 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 111. SPURGEON, Charles. Faith in Perfection: A Sermon (No. 231), delivered on Sabbath Morning, January 2nd, 1859 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 112. SPURGEON, Charles. The Glorious Hereafter and Ourselves: A Sermon (No. 912), delivered on Lord's-day Morning, January 23, 1870 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 113. SPURGEON, Charles. Everyday Usefulness: A Sermon (No. 855), delivered on Lord's-day Morning, February 14, 1869 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 114. SPURGEON, Charles. The Lord's Supper—a Remembrance Of Jesus: A Sermon (No. 2038), intended for reading on Lord's-day, August 19, 1888 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 115. SPURGEON, Charles. The First Cry from the Cross: A Sermon (No. 897), delivered on Sunday Morning, October 24th, 1869 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 116. GILBERT, Josiah Hotchkiss. Dictionary of Burning Words of Brilliant Writers: A Cyclopædia of Quotations from the Literature of All Ages. Svazek IV. [s.l.] : W.B. Ketcham, 1895. 681 s. S. 145. (angličtina) 
 117. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 22.
 118. SPURGEON, Charles Haddon. The Metropolitan Tabernacle Pulpit. Svazek XXXV. [s.l.] : Passmore and Alabaster, 1889. S. 379. (angličtina) 
 119. Spurgeon at His Best: Over 2200 Striking Quotations from the World's Most Exhaustive and Widely-read Sermon Series. S. 155
 120. SPURGEON, Charles. Hosana!: A Sermon (No. 2196), delivered on Lord's-day Morning, March 22nd, 1891 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 121. SPURGEON, Charles. How Saints May Help the Devil: A Sermon (No. 264), delivered on Sabbath Morning, July 24th, 1859 [online]. Christian Classic Ethereal Liberary, 1.6.2005, [cit. 2016-02-09]. Dostupné online. (angličtina)
 122. John Ploughman's Pictures: Or, More of His Plain Talk for Plain People: In One Volume. S. 35.}}
 123. SPURGEON, Charles. A Spur for a Free Horse: From the February 1866 Sword and Trowel [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-06]. Dostupné online. (angličtina)
 124. C.H. Spurgeon's Autobiography: 1856-1878. Svazek III. S. 348
 125. SPURGEON, Charles. Human Depravity And Divine Mercy: A Sermon (No. 615), delivered on Sunday Morning, February 19, 1865 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 126. John Ploughman's Pictures: Or, More of His Plain Talk for Plain People. S. 37
 127. SPURGEON, Charles Haddon. Faith's Checkbook. 2. vyd. [s.l.] : Moody Publishers, 1987. 198 s. ISBN 0802425879. S. 66. (angličtina) 
 128. SPURGEON, Charles. Manasseh: A Sermon (No. 105), delivered on Sabbath Morning, November 30, 1856 [online]. The Spurgeon Archive, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 129. MURRAY, Ian Hamish. The forgotten Spurgeon. 2. vyd. [s.l.] : Banner of Truth Trust, 1973. 254 s. S. 184. (angličtina) 
 130. Lectures to my students: a selection from addresses delivered to the students of the pastors' college, Metropolitan tabernacle, svazek I. S. 134.
 131. VAN EKEREN, Glenn. Words for All Occasions. [s.l.] : Prentice Hall, 1988. 416 s. ISBN 0130956821. S. 273. (angličtina) 
 132. SPURGEON, Charles. Jude's Doxology: A Sermon (No. 2994), published on Thursday, June 28, 1906 [online]. Christian Classic Ethereal Library, 1.6.2005, [cit. 2016-02-08]. Dostupné online. (angličtina)
 133. C.H. Spurgeon's Autobiography: 1856-1878, svazek III. S. 360.
 134. John Ploughman's Pictures: Or, More of His Plain Talk for Plain People: In One Volume. S. 157.
 135. RYLE, J. C. Is all Scripture inspired?. Edinburgh : The Banner of Truth Trust, 2003. 74 s. ISBN 0851518486. S. 73-74. (angličtina) 

Externí odkazy

[editovat]