Dílo:Bible

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Kralice.jpg

Bible je soubor posvátných křesťanských knih, jinak nazývána také Svaté Písmo nebo Boží inspirované slovo. Bible je uznávaná jako největší kniha všech dob, a to díky své starobylosti, svému rozšíření, počtu jazyků, do nichž byla přeložena, díky tomu, že je nesrovnatelně vynikajícím mistrným literárním dílem a že je pro celé lidstvo mimořádně důležitá. Bible nenapodobuje žádnou jinou knihu. Bible je jedinečnou také tím, že i přes mnohé spory a nesprávné překlady se dochovala až do dnešní doby ve svém původním znění a s Božím vlastním jménem.


Citáty o Bibli[editovat]

 • Nový zákon je tou naprosto nejlepší knihou, kterou svět kdy poznal a pozná. - Charles Dickens
 • Jsem přesvědčen, že čím více Bibli rozumíme, tím je krásnější. - Johann Wolfgang von Goethe
 • Je nemožné správně vládnout světu bez Boha a Bible. - George Washington
 • Bible je mým nejvzácnějším pokladem, bez něhož by ze mne byl ubožák. - Immanuel Kant
 • Bible je v současnosti jediný zlatý poklad, který je celý v oběhu. - Pavel Kosorin
 • Bible je v tomto úzkém světě oknem, jímž můžeme vyhlížet do věčnosti. - Theodore Dwight
 • Bible mi ukázala, že můj život, oddělen od Boha, není nic než mýdlová bublina, a připomněla mi, abych měl stále na paměti svého Tvůrce. - Henry Morton Stanley
 • Bible nám přikazuje, abychom milovali své bližní a také své nepřátele. Patrně proto, že zpravidla jsou to titíž lidé.[1] - Gilbert Keith Chesterton
 • Bible není pouhou knihou, ale živým stvořením s mocí, která přemůže vše, co jde proti ní. - Napoleon Bonaparte
 • Ďábel i Bibli cituje, když mu to přijde vhod. - William Shakespeare
 • Existence Bible, jako knihy pro lidi, je tím nejprospěšnějším co kdy lidstvo poznalo. Každý pokus toto nějak znevážit či podcenit, je zločinem proti lidstvu. - Immanuel Kant
 • Je to kniha (tj. Bible), o které tisíciletá židovská a křesťanská tradice tvrdí, že obsahuje Boží zjevení, že skrze ni mluvil a mluví Bůh. Jenže mnozí ji četli a Boha mluvit nezaslechli. Lidské zkušenosti s Biblí jsou různé. Někteří se na ní inspirovali a čerpali z ní podivuhodnou sílu, jiní se nad ní pohoršovali a odmítali ji. - Jan Heller
 • Je to skandál, co Bible učí, ale výsledkem je pokoj. - Pavel Kosorin
 • Jestliže je v mých myšlenkách, nebo v mém způsobu života něco chvályhodného, pak za to vděčím svým rodičům, kteří mi odmalička vštěpovali lásku k Písmu. Pokud zachováme principy učené v Bibli, bude naše země i nadále prosperovat; jestliže však my a naši potomci zanedbáme její instrukce a autoritu, tak si ani nedokážeme představit jak náhlá katastrofa nás může postihnout a pohřbít veškerou naši slávu do naprosté temnoty. - Daniel Webster
 • Kdo přestane číst Bibli, stane se nečitelným křesťanem. - Pavel Kosorin
 • Když je Bible zakázána, čte se více jako když je kázána. - Pavel Kosorin
 • Měl bych být člověkem, který nejen považuje Bibli za to jediné, co vládne víře a konání, ale který ji považuje za jediný spolehlivý zdroj informací v oblasti, kde promlouvá Boží zjevení. Tak jako se chemik nikam nedostane ve svém bádání, pokud zpochybňuje nebo odmítá základní vlastnosti prvků, které mísí, stejně tak i my se nikam ve svém bádání nedostaneme, pokud nepřijmeme důvěryhodnost Božího Slova. - L.S.Chafer: Systematic Theology
 • Nechť duševní kultura jde stále kupředu, nechť přírodní věda rozvíjí se do stále větších rozměrů a hloubek a nechť lidská mysl dále rozšiřuje své obzory tak moc jak jen chce; nad vznešenost, důstojnost a morální kulturu křesťanství tak jak vyzařuje z evangelií, se nikdy nedostane. - Johann Wolfgang Goethe
 • Nikdo nemá tolik poradců jako ten, kdo má Bibli. - Pavel Kosorin
 • Ta kniha vysvětluje svrchovanost Anglie. - Královna Viktorie
 • Pokud ji čteme správně, je Bible největším důvodem pro ateismus. - Isaac Asimov
 • Tak zajisté slovo boží v Písmě na hromadách ležící jest v částečkách svých povážené jako materie, z ktere se něco vyváděti musí. - Jan Amos Komenský, Zpráva a naučení o kazatelství - Suma kazatelského umění
 • Věřím, že Bible je tím nejlepším darem, který kdy Bůh lidem dal. Veškeré dobro od Spasitele světa je k nám komunikováno skrze tuto knihu. - Abraham Lincoln
 • Všechny módní názory jsem našel ve staré Bibli. - Pavel Kosorin
 • V Bibli existuje více důkazů autentičnosti, než bychom nalezli v jakýchkoli světských dějinách. - Isaac Newton
 • Bible je jako mapa. Studovat ji ještě neznamená, že se dostaneme do cíle. Je třeba nasednout do auta, nastartovat a jet.[2]. - Ulrych Parzany
 • Je to kniha knih, z níž se učila číst celá naše křesťanská civilizace, odkud svět západní kultury čerpal své pojetí morálky, umění a literatury.[3] - Paul Claudel
 • Bible není historický spis.[4] - Derren Brown
 • Všechny důkazy hovoří jasně o tom, že příběhy Nového zákona byly sepsány během několika set let po smrti historického Ježíše. V průběhu prvního tisíciletí byly mnohokrát upravovány a přepracovány, aby odpovídaly politickým a společenským potřebám.[4] - Derren Brown
 • Po modlitbě se nevysvětluje. Bible opravdu není manuál na to, jak se jedná s Pánem Bohem a kdy, jak a co v jeho blízkosti funguje.--Joel Ruml<[5]

Citáty z Bible[editovat]

Starý zákon[editovat]

 • Na počátku stvořil Bůh nebe a zemi. - Genesis 1,1
 • Skála, dokonalá je jeho činnost, neboť všechny jeho cesty jsou právo. Bůh věrnosti, u něhož není bezpráví; je spravedlivý a přímý. - Deuteronomium 32, 4 (Překlad nového světa)
 • A pohleďte, jdu dnes cestou celé země, a dobře víte, svým celým srdcem a svou celou duší, že neselhalo ani jediné ze všech dobrých slov, která k vám mluvil Jehova, váš Bůh. Všechny se vám splnila. Ani jediné slovo z nich neselhalo. - Jozue 23, 14 (Překlad nového světa)
 • Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! - Žalm 51, 19
 • Jak je vzdálen východ od západu, tak od nás vzdaluje naše nevěrnosti. - Žalm 103, 12 (Ekumenický překlad)
 • Neopouštěj moudrost — bude tě chránit, miluj ji — bude o tebe pečovat. - Přísloví 4, 6 (Bible21)
 • Štědrý člověk bude jen vzkvétat, kdo jiné svlažuje, sám bude zavlažen. - Přísloví 11, 25 (Bible21)
 • Odpověď, když je mírná, odvrací vztek, ale slovo, které působí bolest, budí hněv. - Přísloví 15, 1 (Překlad nového světa)
 • Existují druhové, kteří mají sklon rozbít se navzájem na kusy, ale existuje přítel, který přilne těsněji než bratr. - Přísloví 18, 24 (Překlad nového světa)
 • Spravedlivý vstane, i kdyby sedmkrát padl. - Přísloví 24, 16 (Bible21)
 • Jako zlatá jablka v stříbrných řezbách je slovo pronesené v pravý čas. - Přísloví 25, 11 (Překlad nového světa)
 • Lidem dal [Bůh] do srdce i touhu po věčnosti, jenže člověk nevystihne začátek ani konec díla, jež Bůh koná. - Kazatel 3, 11 (Ekumenický překlad)
 • Živí si totiž uvědomují, že zemřou; ale pokud jde o mrtvé, ti si neuvědomují naprosto nic. - Kazatel 9, 5 (Překlad nového světa)
 • Což to nevíš? Což jsi o tom neslyšel? Jahve je věčný Bůh, stvořitel samých konců země. - Izajáš 40, 28 (Jeruzalémská bible)
 • Dobře vím, Jehovo, že pozemskému člověku nepatří jeho cesta. Muži, který kráčí, ani nepatří, aby řídil svůj krok. - Jeremjáš 10:23 (Překlad nového světa)
 • Nemám zalíbení ve smrti ničemy. - Ezekiel 33, 11 (Bible21)
 • A za dnů těch králů zřídí nebeský Bůh království, které nebude nikdy zničeno. A království nebude přeneseno na žádný jiný lid. Rozdrtí a ukončí všechny tato království a samo bude stát na neurčité časy. - Daniel 2, 44 (Překlad nového světa)

Nový zákon[editovat]

 • Dávejte tedy, co je císařovo, císařovi, a co je Boží, Bohu. - Matouš 22, 21 (katolický překlad Petrů)
 • U Boha není nic nemožné. - Lukáš 1, 37 (Jeruzalémská bible)
 • Chovejte se k lidem tak, jak chcete, aby se oni chovali k vám. Dávejte a bude vám dáno. - Lukáš 6, 31-38 (Bible21)
 • Na počátku bylo Slovo a Slovo bylo u Boha a Slovo bylo bohem (pozn. "někým mocným"). - Jan 1, 1
 • Neboť Bůh tak miloval svět že dal svého jediného Syna, aby žádný, kdo v něho věří, nezahynul, ale měl život věčný. - Jan 3, 16
 • Což nevíte, že když se někomu dáváte do otroctví, abyste poslouchali, stáváte se otroky pána, jehož posloucháte? - Římanům 6, 16 (Jeruzalémská bible)
 • Kdybych mluvil jazyky lidskými i andělskými, ale lásku bych neměl jsem jenom dunící kov a zvučící zvon. - 1. Korintským 13, 1
 • Rodiče, nejednejte se svými dětmi tak, aby je to dráždilo k hněvu. Naopak je vychovávejte v křesťanském ukázňování a poučování. - Efezanům 6, 4 (Today’s English Version)
 • Cokoli děláte, dělejte upřímně, jako by to nebylo lidem, ale Pánu. - Kolosanům 3, 23 (Ekumenický překlad)
 • Staršího nekárej, ale domlouvej mu jako otci, mladším jako bratrům, starším ženám jako matkám, mladším jako sestrám, ve vší čistotě. - 1. Timoteovi 5, 1-2
 • Máme-li . . . jídlo a oděv, můžeme být spokojeni. Ti, kdo touží zbohatnout, upadají do pasti pokušení. - 1. Timoteovi 6, 8-9 (Bible21)
 • A když jedli, vzal Ježíš chléb, požehnal, rozlomil a dal ho učedníkům se slovy: „Vezměte, jezte, to znamená mé tělo.“ - Matouš 26, 26
 • Slovo boží je živé a mocné a ostřejší než jakýkoliv dvousečný meč a proniká až na rozhraní duše, ducha, kostí a morku a rozsuzuje touhy i myšlenky srdce. - Židům 4,12
 • To jsem vám pověděl, abyste nalezli ve mně pokoj. Ve světě máte soužení. Ale vzchopte se, já jsem přemohl svět. - Jan 16, 33
 • Druhé je toto: „Miluj svého bližního jako sám sebe!‘ Většího přikázání nad tato dvě není.“ - Marek 12, 31
 • Celý svět je pod mocí zlého - 1. Jana 5, 19 (Ekumenický překlad)
 • I dána mi třtina, podobná prutu a postavil se tu anděl řka: „Vstaň, a změř chrám boží, i oltář, i ty, kdož modlí se v něm.“ - Zjevení Janovi 11, 1
 • Běda světu, že svádí k hříchu! Svody sice nutně přicházejí, ale běda tomu, skrze koho přijdou. — Matouš 18, 7

Biblické texty a překlady[editovat]

Odkazy na pomůcky s biblickým textem[editovat]

Reference[editovat]

 1. Illustrated London News (16. července 1910)
 2. ProChrist - Essen 17.3.2003
 3. Na každý den 2011. Kalich 2010, s.89.
 4. 4,0 4,1 BROWN, Derren. Magie a manipulace mysli. Překlad Hana Loupová. Praha : Argo, 2007. 302 s. ISBN 9788072039425.  
 5. Na každý den 2018. Kalich 2017, s.139

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Bible ve Wikipedii
 • Dílo Bible ve Wikizdrojích