Přeskočit na obsah

Modlitba

Z Wikicitátů

Ve výrocích[editovat]

Ověřené[editovat]

 • Byli jste někdy v jednom z oněch proslulých poutních kostelů v Rakousku, v Itálii nebo ve Francii, například v Lourdech? Viděli jste tam tisíce malých děkovných obrázků, berel, stříbrných srdcí a slova opakovaná na všech těch místech, napsaná prostě nebo umělecky: „Maria pomohla – Maria vždycky pomůže.“ Taková místa nevzniknou přes noc. Vyrůstají po staletí ze slz a modliteb. Jestli jste tu někdy klečeli, jestli jste sem někdy přinesli své starosti a obavy, najednou si na to všechno vzpomenete ve chvíli strachu, i když jste tisíce mil daleko. --Maria Augusta Trappová[1]
 • Modlitba je ne něco pasívního, trpkého. Modlitba je čin.[2] --Bedřich Jerie
 • Modlitba je plodná právě tím, že Bůh neodpovídá.[2] --Antoine de Saint-Exupéry
 • Poprvé jsem pochopil, že velikost modlitby spočívá především v tom, že na ni nepřichází odpověď, a že podobná směna nemá nic společného s nechutným obchodem. A že učit se modlitbě znamená učit se tichu. Že láska začíná teprve tam, kde už nelze čekat žádný dar. Láska je především modlitba a modlitba je ticho. --Antoine de Saint-Exupéry Citadela, Kapitola LVI
 • Modlitba - prosba, aby byly přírodní zákony anulovány ve prospěch jediného žadatele, jenž sám přiznává, že toho není hoden.[2] --Ambrose Bierce
 • Nemodlí-li se kdo v srdci, nadarmo pracuje jazykem a ničeho nedosáhne.--Jan Hus[3]
 • (O Otčenáši) Přesahá tato modlitba jiné v užitku; neb všecko, což jest potřebné duši nebo tělu, to vše v sedmi kusích té modlitby jest zavříno. A divným obyčejem, že nic neprosí, než co každému jest potřebno, protož bezpečně můžeme ji podati Pánu Bohu.--Jan Hus[4]
 • Modlitba jest řečení neb činění, kterýmž mysl člověka v Boha neb k Bohu nábožně se pozdvihá.--Jan Hus[5]
 • Nehodně se modlí všichni, kdo prosí, aby se jim povedl jejich hřích.--Jan Hus[6]
 • Dobrá a milostivá vůle Boží se jistě uskuteční i bez našeho modlení, ale my těmito slovy prosíme, aby se stávala také uprostřed nás.--Martin Luther[7]
 • Po modlitbě se nevysvětluje. Bible opravdu není manuál na to, jak se jedná s Pánem Bohem a kdy, jak a co v jeho blízkosti funguje.--Joel Ruml[8]
 • Je užitečné udělat si jedno rozlišení pojmů. Já jsem si pracovně pojmenoval modlení a modlitba. Modlení je můj podíl na celé akci, modlitba je již řekněme společné Dílo.--Karel Satoria[9]

Připisované[editovat]

V dílech[editovat]

Bible[editovat]

Starý zákon[editovat]

 • Zkroušený duch, to je oběť Bohu. Srdcem zkroušeným a zdeptaným ty, Bože, nepohrdáš! -- Žalm 51,19.

Nový zákon[editovat]

 • A když se modlíte, nebuďte jako pokrytci: ti se s oblibou modlí v synagógách a na nárožích, aby byli lidem na očích; amen pravím vám, už mají svou odměnu. Když se modlíš, vejdi do svého pokojíku, zavři za sebou dveře a modli se k svému Otci, který zůstává skryt; a tvůj Otec, který vidí, co je skryto, ti odplatí. Při modlitbě pak nemluvte naprázdno jako pohané; oni si myslí, že budou vyslyšeni pro množství svých slov. Nebuďte jako oni; vždyť váš Otec ví, co potřebujete, dříve než ho prosíte. -- Matouš 6,5-8

Modlitby[editovat]

 • Dnešní den nedávničko teď nastával nám a jako budoucího něco začínali jsme jej, a hle, již zmizel! Kam se poděl dne tohoto čas ten, kterýž se ukázal, byl a minul, a na věky se nevrátí více? Dejž, milý Pane Bože, ať umíme počítati kratičké dny naše na světě, a moudře sobě počínáme vidouce, an tu místa k přebývání není; časové sami k terminu věčnosti ustavičně nás podávají. Čím jsem se prohřešil dnes, Pane Bože můj, uveď to, prosím, v zapomenutí věčné, ať to mně ani tobě na věky na paměť nepřichází. A když večer života mého přijde, zamlouvám sobě, Pane Bože, u tebe skrýši, v níž bych až do veselého z mrtvých vstání bezpečně odpočinouti mohl. A potom v slávu přijmeš mne.[10]--Jan Amos Komenský.
 • Čtyři věci, Bože, ti mohu nabídnout, které nejsou nikde mezi tvými poklady: svou nicotnost, svou smutnou chudobu, svůj zhoubný hřích, svou upřímnou lítost. Přijmi tyto dary a přijmi jejich dárce. --Florence Nightingaleová.
 • Ó nejsladší Kriste, táhni nás slabé za sebou, poněvadž když ty nás nepotáhneš, nemůžeme tě následovat. Dej statečného ducha, aby byl pohotový, a je-li tělo mdlé, ať předchází, prostředkuje i následuje tvá milost, protože bez tebe nemůžeme nic činit, a dokonce ne pro tebe jít na ukrutnou smrt. Dej ducha odhodlaného, srdce nebojácné, víru pravou, naději pevnou a lásku dokonalou, abychom ze tebe nasadili nejtrpělivěji a s radostí svůj život. [11]--Jan Hus.
 • Ó, náš milý Bože,/ Povstali jsme z lože / A pěkně Tě prosíme, / Dej ať se Tě bojíme, / Bojíme a posloucháme / A přitom Tě rádi máme. Jan Karafiát: Broučci (ranní modlitba)[12]
 • Podvečer tvá čeládka, co k slepici kuřátka, k ochraně tvé hledíme, laskavý Hospodine. Jan Karafiát: Broučci (večerní modlitba)[13]
 • Ach, milý Pane Bože, Otče, dej nám své požehnání i v tomto časném a tělesném životě. Daruj nám a dopřej milostivě mír, ochraňuj nás před válkou a nepokojem. Dej nám příznivé počasí i hojnost plodů země. Nechť je do tvých rukou poručen každý dům, dvůr, muž, žena, i dítě. Zabraňuj ničitelům a všem andělům zla, kteří nám strojí škody a překážky. Amen.[14]--Martin Luther.
 • Děkuji ti, můj nebeský Otče, skrze Ježíše Krista, tvého milého Syna, že jsi mne zachoval od všeho zla a nebezpečí, a prosím tě, aby všechny mé činy a život se mohly líbit tobě. Do tvých rukou se odevzdávám s tělem, duší i se vším, co mám. Amen.[15]––Martin Luther

Film[editovat]

Reference[editovat]

 1. Maria Augusta Trappová: S písní kolem světa, Vyšehrad 1971, str. 102
 2. 2,0 2,1 2,2 Chromý, Z.: Abeceda moudrosti. Praha: Proxima 1992. str.211.
 3. Betlémské poselství II. kázání na jedenáctou neděli po Trojici, 23. srpna 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947
 4. Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.121
 5. Na každý den 2015. Kalich Praha 2014, s.182 (Husův "Výklad modlitby")
 6. Betlémské poselství II. kázání na pátou neděli po Velikonocích, Prosebnou 17. května 1411. In: Betlémské poselství. Svazek II. Editor: Anna Císařová-Kolářová. Praha: Jan Laichter 1947
 7. Na každý den 2017. Kalich Praha 2016, s.83
 8. Na každý den 2018. Kalich 2017, s.139
 9. VÁCHA, Marek Orko a Karel SATORIA. Život je sacra zajímavej. Brno: Cesta, 2013. ISBN 978-80-7295-164-2.
 10. Praxis pietatis; cit. dle Jirásek, Alois: F.L.Věk. Díl I. Vydání Čs. spisovatel. Praha 1976, s.54
 11. Sešli světlo své (Kniha modliteb a meditací). Kalich Praha 1970, s.141
 12. Karafiát, Jan: Broučci. Blok v Brně, 1967, s.84 a jinde + jiná vydání
 13. Karafiát, Jan: Broučci. Blok v Brně, 1967, s.103 a jinde + jiná vydání
 14. Na každý den 2011. Kalich Praha 2010, s.129
 15. Na každý den 2017. Kalich Praha 2016, s.76

Související[editovat]

Názvy děl[editovat]

Externí odkazy[editovat]

 • Encyklopedický článek Modlitba ve Wikipedii