Ježíš Kristus

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Mozaika Krista – Pantokratora z kopule kostela Dafné v Athénách, mezi 1090 a 1100.

Ježíš Kristus též Ježíš Nazaretský (od 8-2 př. n. l. do 29-36 n. l.) je centrální osobou křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.

Výroky[editovat]

 • Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. -- Lukáš 19, 10
 • Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo. -- Zjevení 21, 6
 • Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. -- Jan 14, 6
 • Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.-- Matouš 5, 20
 • Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. -- Marek 7, 6
 • Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. -- Jan 4, 21
 • Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem (...) Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. -- Jan 8, 7
 • Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. -- Matouš 9, 13
 • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. -- Matouš 28, 19-20
 • Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. -- Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25
 • Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. -- Jan 8, 12
 • Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. -- Matouš 10, 39
 • Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. Matouš 10.8
 • Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10
 • I mluvil jim v učení svém: Varujte se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu, a na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech, kteřížto zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť vezmou soud těžší. Marek 12, 38-40

Ve výrocích[editovat]

Biblické citáty[editovat]

 • Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. -- 1 Jan 5, 12
 • V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. -- 2 Kor 5, 19

Mimobiblické výroky[editovat]

 • Na žízeň je doušek vody nebo piva, na hlad chleba, na smrt Kristus. -- Martin Luther
 • Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - Clive Staples Lewis v knize K jádru křesťanství[1]
 • Od mládí jsem našel v Ježíši svého velkého bratra.-- Martin Buber, židovský filozof (1878-1965)
 • Pokud by Ježíš Kristus přišel dnes, lidé by ho ani neukřižovali; pozvali by ho na večeři a poslouchali, co říká a dělali si z toho legraci! --Thomas Carlyle
 • Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. --Jan Hus-kázání
 • Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a svaté theologie bakalář zřízený na vysokém učení pražském, kněz a kazatel stvrzený v kapli zvané Betlémská, obětuji toto odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, jenž každého člověka zná, chrání a soudí, objasňuje a bez nedostatku odměňuje jeho při spravedlivou. --Jan Hus(Husovo odvolání od papeže k Ježíši Kristu: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu)[2]
 • Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. --Martin Luther King
 • Kristus je řeč věčnosti, přeložená do slov časnosti. --Martin Luther King[3]
 • Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. -- Mahatmá Gándhí
 • Co by byla Evropa bez Krista. -- Mahatmá Gándhí
 • Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. -- Camillo Torres
 • Ježíš na vás stále čeká v tichu. -- Matka Tereza
 • Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš, ne Caesar. To je první přikázání lásky k bližnímu. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš je středem času. Lidé po něm toužili ještě než přišel. On je ten nejdůležitější zlom v dějinách, protože volá po životním obratu: k obrácení k Bohu. V čase po Ježíši je úkolem církve světu tento obrat dosvědčovat a lidi pohnout k obrácení. -- Gerd Theissen[4]
 • Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)[5] -- Emanuel Rádl
 • Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)[6] -- Emanuel Rádl

Nedoložené výroky[editovat]

 • Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život. -- Dietrich Bonhoeffer
 • Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval ... Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. -- Herbert George Wells
 • Ježíš Kristus má vliv na své poddané a dává jim příkazy, i když není viditelně přítomen v těle. -- Napoleon Bonaparte
 • Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně. -- Malcolm Muggeridge
 • Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. ... Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. -- Philip Schaff
 • Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. -- Will Durant

Reference[editovat]

 1. Clive Staples Lewis: K jádru křesťanství, Návrat domů 1993, ISBN 80-85495-19-8, str. 43
 2. RYBA B. (transl.,ed.) Sto listů M. Jana Husi, J. Laichter: Praha 1949, s.77
 3. cit. dle Na každý den 1986. Kalich Praha 1985, s.53
 4. Theissen, Gerd: Poeticko-kritický katechismus. Kalich Praha 2016, s.240
 5. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 124
 6. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 157–158

Externí odkazy[editovat]