Emanuel Rádl

Z Wikicitátů
Emanuel Rádl

Profesor Emanuel Rádl (21. prosince 1873, Pyšely – 12. května 1942, Praha) byl významný český biolog a filozof.

Výroky[editovat]

 • …hlásíme (se) k Masarykovi tím, že chceme, aby soudobé veřejné události byly příležitostí i látkou filozofického uvažování a formování otázek. (úvod k 1. číslu České mysli v r. 1932)
 • Pravda není ani ve vědě, ani ve filozofii, je jen v každém člověku samotném.
 • Filozofie antická je jen zčásti krokem kupředu, z velké části byla úpadkovým jevem, nevyjímaje ani velkých filozofů, jako byli Platón. Křesťanství bylo správným pokusem o záchranu, ale od počátku podléhalo vlivu antiky, která jeho základy rozrušovala; historie zápasu křesťanství s antikou je historií středověké filozofie; antika zvítězila. (Dějiny filosofie)
 • Království Boží není sice z tohoto světa, ale jest pro tento svět. Na tomto světě, i v politice vnitřní a mezinárodní se uplatňují jeho zákony a jinak než prací na tomto světě se do něho nedostaneš!
 • Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)[1]
 • Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)[2]

Dílo[editovat]

Ve výrocích[editovat]

 • Právě o pravdě platí, že ji filosof nikdy nemá, že nad ní nevládne, nýbrž že se jí jen dává k dispozici a nechá pravdu vládnout nad sebou a pak se zasazuje za její vládu též ve světě. V tom smyslu také český myslitel Emanuel Rádl řekl, že nemáme my pravdu, ale pravda má nás. Ono dvojí úskalí, na němž filosofie troskotá a stává se nefilosofií, spočívá tedy v tom, že jsme buď přesvědčeni, že už pravdu máme, že jsme se jí zmocnili, anebo že o pravdu nedbáme a dokonce ji popíráme a považujeme za předsudek a iluzi.[3]
  Ladislav Hejdánek
 • Rádl byl zejména v první republice postavou zcela mimořádnou, většinou kontroverzní, jen nemnohými chápanou a dodnes zdaleka nedoceněnou.[4]
  Ladislav Hejdánek

Reference[editovat]

 1. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 157–158
 2. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 124
 3. Kartotéční lístek "Filosofie"
 4. CHURAŇ, Milan, a kol. Kdo byl kdo v našich dějinách ve 20. století. Rejstřík sestavil PhDr. František Honzák. 1. vyd. Praha: Libri, 1994. s. 443–444. ISBN 80-901579-5-5. Heslo RÁDL Emanuel, s. 443–444. Dostupné online

Externí odkazy[editovat]