Přeskočit na obsah

Matthew Henry

Z Wikicitátů
Matthew Henry

Matthew Henry (18. října 1662, Broad Oak, Spojené království – 22. června 1714, Nantwich) byl anglický presbyteriánský kazatel a známý komentátor Bible.

Výroky[editovat]

O Bohu[editovat]

 • Bůh varuje, než raní.
  God warns before he wounds. [1]
 • Bůh je buď nejhorší nepřítel nebo nejlepší přítel.
  God is either the worst enemy or the best friend. [2]
 • Bůh je ten první a nejlepší, a proto musí mít to první a nejlepší.
  God is the first and best, and therefore must have the first and best. [3]
 • Skrze světlo přírody vidíme Boha jako Boha nad námi, skrze světlo zákona Jej vidíme jako Boha proti nám, ale skrze světlo evangelia Jej vidíme jako Emmanuele, Boha s námi.
  By the light of nature we see God as a God above us, by the light of the law we see Him as a God against us, but by the light of the gospel, we see Him as Immanuel, God with us. [4]

O Kristu[editovat]

 • Když měl Kristus opustit tento světa, zanechal poslední vůli. Svou duši odevzdal svému Otci, své tělo odkázal Josefu z Arimatie, aby bylo řádně pohřbeno; jeho šaty připadly vojákům; svou matku nechal péči Jana; co však měl nechat svým ubohým učedníkům, kteří vše zanechali pro něj? Stříbro ani zlato neměl; ale zanechal jim něco, co bylo nekonečně lepší, svůj pokoj.
  When Christ was about to leave the world he made his will. His soul he committed to his Father; his body he bequeathed to Joseph, to be decently interred; his clothes fell to the soldiers; his mother he left to the care of John: but what should he leave to his poor disciples, that had left all for him? Silver and gold he had none; but he left them that which was infinitely better, his peace. [5]
 • Pojď a viz vítězství kříže. Kristovy rány jsou tvé lékařství, Jeho muka tvé spočinutí, Jeho zápasy tvá vítězství, Jeho sténání tvé zpívání, Jeho bolesti tvé ulehčení, Jeho pohanění tvá sláv, Jeho smrt tvůj život, Jeho trápení tvé spasení.
  Come, and see the victories of the cross. Christ's wounds are thy healings, His agonies thy repose, His conflicts thy conquests, His groans thy songs, His pains thine ease, His shame thy glory, His death thy life, His sufferings thy salvation. [6]
 • Nikdo není od Krista poslán zpět prázdný než ti, kteří k němu přicházejí plní sama sebe.
  None are sent empty away from Christ but those who come to him full of themselves. [7]
 • Ač nás Kristus vysvobodil z prokletí zákona, nevysvobodil nás z jeho přikázání.
  Though Christ has redeemed us from the curse of the law, yet not from the command of it. [8]

O stvoření[editovat]

 • Žena byla učiněna z žebra z boku Adamova; ne z jeho hlavy, aby nad ním vládla, ne z jeho nohou, aby po ní šlapal, ale z jeho boku, aby s ním byla rovna, zpoza jeho paže, aby jím byla chráněna, a z místa blízko jeho srdci, aby jím byla milována.
  The woman was made of a rib out of the side of Adam; not made out of his head to rule over him, nor out of his feet to be trampled upon by him, but out of his side to be equal with him, under his arm to be protected, and near his heart to be beloved. [9]
 • Člověk není svůj vlastní učinitel, a tedy nemá být svým vlastním pánem; ale Původce jeho bytí musí být ředitelem jeho chození a jejich středem.
  Man is not his own maker, therefore he must not be his own master; but the Author of his being must be the director of his motions and the centre of them. [10]

O hříchu obecně a hříších jednotlivě[editovat]

 • Taková je zkaženost přirozenosti, že špatní mnohem pravděpodobněji zkazí dobré než dobří napraví špatné.
  Such is the corruption of nature that the bad are much more likely to debauch the good than the good to reform the bad. [11]
 • Nikdo není tak hluchý jako ti, kdo nechtějí slyšet.
  None so deaf as those that will not hear. [12]
 • Skrze obecenství s hříchem, který je ohavný, činíme sami sebe ohavnými.
  By having fellowship with sin, which is abominable, we make ourselves abominable. [13]
 • Nebude-li nám vládnot Bůh a jeho milost, zmocní se nás hřích a Satan.
  If God and his grace do not rule us, sin and Satan will have possession of us. [14]
 • Ti, kdo rozmnožují bohy, rozmnožují si hoře; nebo komukoliv přijde jeden Bůh příliš málo, shledá, že dva jsou příliš mnoho, a přece ani stovky ne dost.
  Those that multiply gods multiply griefs to themselves; for, whoever thinks one God too little, will find two too many, and yet hundreds not enough. [15]
 • Byla to největší pocta, kterou Bůh učinil člověku, že jej učinil k obrazu Božímu; ale je to největší potupa, kterou člověk učinil Bohu, že učinil Boha k obrazu člověka.
  It was the greatest honor God did to man that he made man in the image of God; but it is the greatest dishonor man has done to God that he has made God in the image of man. [16]
 • Měli bychom se mít na pozoru před pýchou, neboť je to hřích, který z andělů učinil ďábly.
  We should take heed of pride, because it is a sin that turned angels into devils. [17]
 • Pýcha činí boha ze sebe, chamtivost činí boha z peněz, smyslovost činí boha z břicha; cokoliv je ceněno či milováno, obáváno či je mu posluhováno a na to spoléháno více než na Boha, z toho (ať už je to cokoliv), vlastně činíme boha.
  Pride makes a god of self, covetousness makes a god of money, sensuality makes a god of the belly; whatever is esteemed or loved, feared or served, delighted in or depended on, more than God, that (whatever it is) we do in effect make a god of. [18]
 • Když chtěl [apoštol] Petr dokázat, že není učedníkem Kristovým, proklínal se a zapřísahal.
  When Peter would prove himself no disciple of Christ, he cursed and swore. [19]

O ateismu[editovat]

 • Nikdo neřekne „není Boha,“ dokud není tak zatvrzen v hříchu, že se stane jeho zájmem, aby nebyl žádný Bůh, který by ho volal k zodpovědnosti.
  No man will say, "There is no God" 'till he is so hardened in sin that it has become his interest that there should be none to call him to account. [20]
 • V základu každého hříchu je něco z praktického ateismu.
  There is something of practical atheism at the bottom of all sin. [20]
 • Satan učí lidi nejprve pochybovat, a pak popírat; prvé je činí skeptiky, a tak z nich pozvolna udělá ateisty.
  Satan teaches men first to doubt and then to deny; he makes them sceptics first, and so by degrees makes them atheists. [21]
 • Nic nedává ateismu a nevíře převahu tak, jako tělesnost těch, kdo činí z náboženství služebníka svých smyslových choutek a světských zájmů.
  Nothing gives greater advantage to atheism and infidelity than the carnality of those that make religion a servant to their sensual appetites and secular interests. [22]

O smrti[editovat]

 • Zbožní umírají, a jejich smrt je jim vysvobozením; bezbožní hynou, a jejich smrt je jim zkázou.
  The godly die, and their death is their deliverance; the wicked perish, and their death is their destruction. [23]
 • Mělo by být záležitostí každého dne připravit se na náš poslední den.
  It ought to be the business of every day to prepare for our last day. [24]
 • Okrasa svatosti je to, čeho se hrob, který pozře všechnu ostatní krásu, nemůže ani dotknout, nebo jí nijak uškodit.
  The beauty of holiness is that which the grave, that consumes all other beauty, cannot touch, or do any damage to. [23]
 • Jako by lidé už tak neumírali dost rychle, jsou velmi vynalézaví v tom, nacházet nové způsoby, jak zničit jeden druhého.
  As if men did not die fast enough, they are ingenious at finding out ways to destroy one another. [25]

O Božím soudu[editovat]

 • Ti, kdo se nevydají do rukou Boží milosti, budou vydáni do rukou Jeho spravedlnosti.
  Those who will not deliver themselves into the hand of God's mercy cannot be delivered out of the hand of His justice. [26]
 • Zahubeni Boží spravedlností budou jen ti, kdo nechtějí být napraveni Boží milostí.
  None are ruined by the justice of God but those that hate to be reformed by the grace of God. [27]
 • Když hříchy lidí dosáhnou až do nebe, hněv Boží dosáhne až na zem.
  When the sins of a people reach up to heaven, the wrath of God will reach down to the earth. [28]
 • Největší známkou Božího hněvu vůči jakémukoli člověku či lidem je, když od nich odejme svůj zákon.
  The greatest sign of God's displeasure against any person or people is his taking his law from them. [29]
 • Ti jsou poznačeni k záhubě, kdo setrvávají v hříchu a nejsou zahanbeni ohavnostmi, které spáchali.
  Those are marked for ruin who persist in sin, and are not ashamed of the abominations they have committed. [29]

O pokání[editovat]

 • Mnozí litují svých hříchů, kteří z nich však nečiní pokání, hořce nad nimi pláčí, ale stále je milují a jsou s nimi ve svazku.
  Many mourn for their sins that do not truly repent of them, weep bitterly for them, and yet continue in love and league with them. [30]
 • Náš Spasitel často předkládal naučení, že kdo se povyšuje, bude ponížen; buď se poníží sám v pravém pokání, nebo jej poníží Bůh a vylije naň opovržení.
  Our Saviour often laid it down for a maxim that he who exalts himself shall be abased; he shall either abase himself in true repentance or God will abase him and pour contempt upon him.[31]
 • Pravé pokání míří vůči milovanému hříchu, a se zvláštním zápalem a odhodláním jej odkládá, totiž ten hřích, který se nás nejsnadněji přichytí.
  True repentance strikes at the darling sin, and will with a peculiar zeal and resolution put away that, the sin which most easily besets us. [32]

O modlitbě[editovat]

 • Bible je dopis, který poslal Bůh nám; modlitba je dopis, který my zašleme jemu.
  The Bible is a letter God has sent to us; prayer is a letter we send to him. [33]
 • Když Bůh zamýšlí svému lidu projevit milosti, prvé je vede k modlitbě.
  When God intends great mercy for his people, he first of all sets them praying. [34]
 • To nejlepší, co můžeme říci Bohu v modlitbě, je to, co on řekl nám ve svém Slově.
  The best we can say to God in prayer, is what He has said to us. [35]
 • Vnější ztráty vedou dobré lidi k jejich modlitbám, ale špatné k jejich kletbám.
  Outward losses drive good people to their prayers, but bad people to their curses. [36]
 • Nejlepší způsob, jak projevit náklonnost k našim přátelům, je se za ně modlit a děkovat.
  The best way of manifesting our affection to our friends is by praying and giving thanks for them. [37]
 • Je dobré si nějak zaznamenávat naše modlitby, abychom je neodřekli naším konáním.
  It is good for us to keep some account of our prayers, that we may not unsay them in our practice. [38]

O různých aspektech křesťanského života[editovat]

 • Je jednoduché být náboženský, když je náboženství v módě; ale je důkazem silné víry a přesvědčení plout do nebe proti proudu, a vystoupit pro Boha, když pro Něj nevystupuje nikdo jiný.
  It is easy to be religious when religion is in fashion; but it is an evidence of strong faith and resolution to swim against a stream to heaven, and to appear for God when no one else appears for Him. [27]
 • Doufej v nejlepší, připrav se na nejhorší, a pak přijmi to, co se Bůh rozhodl seslat.
  Hope for the best, get ready for the worst, and then take what God chooses to send.[39]
 • Velká víra je často procvičována velikými zkouškami a nastrojována na těžké služby.
  Strong faith is often exercised with strong trials and put upon hard services. [40]
 • Díkůvzdání je dobré, ale díkůžití lepší.
  Thanksgiving is good but Thanks-living is better. [41]
 • Musím být vděčný, za prvé, protože mě neokradl nikdy předtím, za druhé, protože ač vzal můj měšec, nevzal můj život; za třetí, protože ač vzal vše, co jsem měl, nebylo to moc, a za čtvrté, že jsem to byl já, kdy byl okraden, a ne já, kdo kradl. (Zápis z deníku, když nějaký zloděj ukradl jeho měšec.)
  Let me be thankful, first, because he never robbed me before; second, because although he took my purse, he did not take my life; third, because although he took all I possessed, it was not much; and fourth, because it was I who was robbed, not I who robbed.[42]

O církvi[editovat]

 • Svůdci jsou nebezpečnějšími nepřáteli církve než pronásledovatelé.
  Seducers are more dangerous enemies to the church than persecutors. [43]
 • Způsob, jak v církvi zachovat pokoj, je zachovat její čistotu.
  The way to preserve the peace of the church is to preserve the purity of it. [44]
 • Bůh bude mít na zemi vždy svou církev; nikdy ale neřekl, že bude na této straně nebe neomylná nebo zcela bez vady.
  God will always have a church on earth; but he never said it should be infallible, or perfectly pure from corruption on this side heaven. [45]
 • Ti, kdo jsou nepřáteli Boží církvi, jsou nepřáteli sami sobě, a dříve nebo později budou přivedeni k tomu, že to sami uzří.
  Those that are enemies to God's church are enemies to themselves, and, sooner or later, they will be made to see it. [46]

O kazatelích a službě Bohu[editovat]

 • Ty, které si chce Bůh použít, nejprve zasáhne vědomím jejich nehodnosti být použiti.
  Those whom God will employ are first struck with a sense of their unworthiness to be employed. [47]
 • Ve službě Boží je nebezpečné se odchýlit od Jeho ustanovení; máme co do činění s Bohem, který je dost moudrý, aby předepsal svou bohoslužbu, spravedlivý, aby vyžadoval, co předepsal, a mocný, aby pomstil, co nebylo předepsáno.
  It is a dangerous thing, in the service of God, to decline from his own institutions; we have to do with a God who is wise to prescribe his own worship, just to require what he has prescribed, and powerful to revenge what he has not prescribed. [48]
 • Je časté, že ti, kteří nechtějí konat svou povinnost, předstírají, že nemohou.
  It is common for those that will not do their duty to pretend they cannot. [49]
 • Ti, kdo učí svou doktrínou, musí učit svým životě, jinak zboří jednou rukou to, co postavili druhou.
  Those who teach by their doctrine must teach by their life, or else they pull down with one hand what they build up with the other. [50]
 • Bůh nepřikazuje nemožné, ale svými příkazy nás nabádá dělat, co je v našich silách, a modlit se za to, co není.
  God does not enjoin impossibilities, but by his commands admonishes us to do what is in our power and to pray for what is not. [51]

O Bibli a pravdě[editovat]

 • Nechť je naší velkou starostí vědět, jak si stojíme před našimi Biblemi, jestli nás právě ospravedlňují či odsuzují; neboť Soudce vší země bude postupovat podle tohoto pravidla.
  Let it be our great concern to see on what terms we stand with our Bibles, whether they justify us or condemn us now; for the Judge of all will proceed by that rule. [52]
 • Nejlepší důkaz, že máme pravdu je, když chodíme v pravdě.
  The best evidence of our having the truth is our walking in the truth. [53]
 • Pokoj je takový drahocenný klenot, že bych zaň dal vše kromě pravdy.
  Peace is such a precious jewel that I would give anything for it but truth. [54]
 • Boží Slovo obstojí, a nic nezískáme, když se s ním budeme přít, či budeme odkládat se mu podvolit.
  God's word will stand, and we shall get nothing by disputing it, or delaying to submit to it. [46]

Ve výrocích[editovat]

 • Je nanejvýš zbožný a jadrný, spolehlivý a moudrý, podnětný a střízlivý, hutný a důvěryhodný. Shledáte, že se skví metaforami, je bohatý v analogiích, přetéká názornými příklady a je nadmíru hojný v aplikacích. Libuje si v přístavcích a aliteraci, je obvykle prostý, poutavý a plný hlubokých myšlenek; přímo prohlédne text; (…) je hluboce duchovní, nebeský a přínosný, najde užitečné věci v každém oddíle, ze všech vyvozuje nanejvýš praktické a uvážlivé lekce. (Charles Haddon Spurgeon)
  He is most pious and pithy, sound and sensible, suggestive and sober, terse and trustworthy. You will find him to be glittering with metaphors, rich in analogies, overflowing with illustrations, superabundant in reflections. He delights in apposition and alliteration; he is ususally plain, quaint, and full of pith; he sees right through a text directly, (...) he is deeply spiritual, heavenly, and profitable; finding good matter in every text, and from all deducing most practical and judicious lessons. [55]
 • Každý kazatel by si jej měl úplně a pečlivě přečíst minimálně jednou. (Charles Haddon Spurgeon o Henryho komentáři)
  Every minister ought to read it entirely and carefully through once at least. [56]
 • O komentáři Matthewa Henryho se říkalo, že přiměl i liščí ocasy ukazovat na Krista. (Frederic W. Sanders)
  It used to be said about Matthew Henry's Commentary, that he made even the foxes' tails point to Christ.[57]
 • Výklady Burkitta a Henryho pro mě byly obdivuhodnou pomocí při uvádění do pravd evangelia. Po mnoho měsíců jsem byl téměř pořád na svých kolenou, abych nad těmito knihami studoval a modlil se. (George Whitefield)
  Burkitt and Henry's Exposition were of admirable use to lead me into (…) Gospel truths. For many months have I been almost always on my knees, to study and pray over these books. [58]
 • Owen, a Baxter, a Flavel, a Howe a Matthew Henry byli muži, na které byli nonkonformisté právem hrdí. Byli to muži, jejichž jména by dělala čest seznamu členů každé křesťanské církve. (J. C. Ryle)
  Owen, and Baxter, and Flavel, and Howe, and Matthew Henry were men of whom Nonconformist were justly proud. They were men whose names would do honour to the rolls of any Christian Church.[59]

Reference[editovat]

 1. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter VII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 2. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Romans, Chapter V. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 3. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 4. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter I. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 5. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: John, Chapter XIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 6. DOUGLASS, Lynette. The Christian Treasury. Svazek 1. Edinburgh : John Johnstone, Hunter Square, 2005. 125 s. Dostupné online. S. 132. (angličtina) 
 7. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Mark, Chapter VI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 8. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XXXIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 9. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter II. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 10. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter V. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 11. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XXXIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 12. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter LVIII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 13. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter XI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 14. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Samuel, Chapter XVI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 15. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XVI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 16. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Romans, Chapter I. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 17. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Timothy, Chapter III. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 18. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XX. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 19. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XLII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 20. 20,0 20,1 HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 21. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter III. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 22. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 23. 23,0 23,1 HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalm, Chapter XLIX. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 24. HENRY, Matthew. The Miscellaneous Works of the Rev. Matthew Henry: Containing in Addition to Those Heretofore Published, Numerous Sermons Now First Printed from the Original Mss, etc.. Svazek 1. Cambridge : Joseph Ogle Robinson, 1833. 1419 s. Dostupné online. S. 464. (angličtina) 
 25. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Ezekiel, Chapter XXXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 26. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Hosea, Chapter II. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 27. 27,0 27,1 HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter VI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 28. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Revelation, Chapter XVIII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 29. 29,0 29,1 HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XXXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 30. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Samuel, Chapter XXIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 31. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Isaiah, Chapter II. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 32. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Samuel, Chapter VII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 33. HENRY, Matthew. The Miscellaneous Works of the Rev. Matthew Henry: Containing, in Addition to Those Heretofore Published, Numberous Sermons, Now First Printed from the Original Manuscript; an Appendix, on What Christ is Made to Believers, in Forty Real Benefits. London : Joseph Ogle Robinson, 1830. Dostupné online. S. 433. (angličtina) 
 34. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Zechariah, Chapter XII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 35. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XXXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 36. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Judges, Chapter XVII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 37. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Corinthians, Chapter I. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 38. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter XLI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 39. The Christian sentinel; or, Soldiers' magazine. London : Army Scripture Readers' and Soldiers' Friend Society, 1867. Dostupné online. S. 287. (angličtina) 
 40. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Genesis, Chapter XXII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 41. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Psalms, Chapter L. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-02]. Dostupné online. (angličtina)
 42. HUTSON, Curtis. Great Preaching on Thanksgiving. Svazek 6. USA : Sword of the Lord Publishers, 2000. 253 s. Dostupné online. ISBN 0873983254. S. 15. (angličtina) 
 43. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Matthew, Chapter XXIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 44. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter XXIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 45. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter IV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 46. 46,0 46,1 HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Exodus, Chapter XII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 47. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Acts of the Apostles, Chapter IX. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 48. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Leviticus, Chapter X. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 49. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Proverbs, Chapter XXVI. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-03]. Dostupné online. (angličtina)
 50. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: First Timothy, Chapter IV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 51. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Ezekiel, Chapter XVIII. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 52. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Revelation, Chapter XX. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 53. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: Third John, Chapter I. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 54. WILLIAMS, John Bickerton. Great Preaching on Thanksgiving. Boston : Peirce & Williams, 1830. 335 s. [MTA3AAAAMAAJ&pg Dostupné online.] S. 69. (angličtina) 
 55. SPURGEON, Charles Haddon. Commenting and Commentaries. USA : Sovereign Grace Publishers, 2006. 244 s. Dostupné online. ISBN 1589604652. S. 2. (angličtina) 
 56. Ibid., s. 3.
 57. Page:American Journal of Sociology Volume 2.djvu/481. (2015, August 14). In Wikisource. Retrieved 19:40, February 1, 2016, from https://en.wikisource.org/w/index.php?title=Page:American_Journal_of_Sociology_Volume_2.djvu/481&oldid=5588886
 58. MADDOCK, Ian. Men of One Book: A Comparison of Two Methodist Preachers, John Wesley and George Whitefield. Cambridge : The Lutterworth Press, 2012. 256 s. Dostupné online. ISBN 0718892615. S. 164. (angličtina) 
 59. COSBY, Brian H. John Flavel: Puritan Life and Thought in Stuart England. Lanham, Boulder and New York : Lexington Books, 2013. 174 s. Dostupné online. ISBN 0739179535. S. 36-39. (angličtina) 

Externí odkazy[editovat]