Přeskočit na obsah

John Flavel

Z Wikicitátů
John Flavel

John Flavel (1627 – 1691) byl anglický puritánský nonkonformistický kazatel.

Výroky

[editovat]

O Bohu a Kristu

[editovat]
 • Stěžovat si Bohu můžeš, ale stěžovat si na Boha (ač třebas jen skrze nevhodné vystupování a řeč tvých činů) nemůžeš.
  Complain to God you may, but to complain of God (though but by an unsuitable carriage and the language of your actions) you must not. [1]
 • Jako tě Bůh prvé nevyvolil, že jsi byl vysoce postavený, tak tě nyní nezavrhne, protože jsi snížený.
  As God did not at first choose you because you were high, so he will not forsake you because you are low. [2]
 • Zákon nás posílá ke Kristu, abychom jím byli ospravedlněni, a Kristus nás posílá k zákonu, abychom jím byli řízeni.
  The law sends us to Christ to be justified, and Christ sends us to the law to be regulated. [3]
 • Kristus nám není sladký, dokud se nám hřích nestane hořkým.
  Christ is not sweet till sin be made bitter to us. [4]
 • Ježíš, naše hlava, je již v nebesích; a je-li hlava nad vodou, tělo se nemůže utopit.
  Jesus, our head, is already in heaven; and if the head be above water, the body cannot drown. [5]

O Boží prozřetelnosti

[editovat]
 • Milost dává slib a prozřetelnost jej splácí.
  Grace makes the promise and providence the payment. [6]
 • Prozřetelnost to tak zařídila, že víra a modlitba jdou mezi naše potřeby a zaopatření, aby tak mohla být v našich očích dobrotivost Boží o to více zvelebena.
  Providence so orders the case, that faith and prayer come betwixt our wants and supplies, the goodness of God may be the more magnified in our eyes thereby. [7]
 • V některých případech se musí prozřetelnost, stejně jako hebrejská písmena, číst pozpátku.
  Some providences, like Hebrew letters, must be read backwards. [8]
 • Prozřetelnost je jako podivuhodná tapiserie, vytvořená z tisíců kousků, které se jednotlivě zdají bezcenné, ale dohromady spojené a uspořádaně sešité znázorňují oku překrásnou historii.
  Providence is like a curious piece of arras made of a thousand shreds, which, single, appear useless, but put together, and stitched up orderly, they represent a beautiful history to the eye. [9]
 • Je to má nevědomost Božích záměrů, co mě vede svářit se s Ním.
  It is my ignorance of God's design that makes me quarrel with Him. [10]

O hříchu a hříších

[editovat]
 • Ač hřích přinesl rolníkovi pot, nepotit se by nyní rozmnožilo jeho hřích.
  Though sin brought in the husbandman's sweat, yet now not to sweat would increase his sin. [11]
 • Skrze bázeň Boží lidé odstupují od zlého, ale skrze bázeň před lidmi utíkají ke zlému.
  By the fear of the Lord men depart from evil, by the fear of man they run themselves into evil. [12]
 • V tom vidím pravou tvář hříchu: poddám-li se tvému pokušení, musím snášet buď trpké výčitky svědomí nebo plameny pekla.
  Here I see the true face of sin: if I yield to thy temptation, I must either feel the pangs of conscience, or the flames of hell. [13]
 • Je jednodušší brojit jako řečník proti tisícům hříchů druhých, než umrtvit jako křesťané jeden hřích v nás; být pilnější na kazatelnách než v našich komůrkách, kázat dvacet kázání našim lidem než jedno našim srdcím.
  It is easier to declaim like an orator against a thousand sins in others, than to mortify one sin like christians, in ourselves; to be more industrious in our pulpits than in our closets; to preach twenty sermons to our people, than one to our own hearts. [14]

O Bibli

[editovat]
Písma nás učí nejlepšímu způsobu, jak žít, nejvznešenějšímu způsobu, jak trpět, a nejutěšenějšímu způsobu, jak zemřít.
The Scriptures teach us the best way of living, the noblest way of suffering and the most comfortable way of dying. [15]
 • Vím, že ve slovu nebo v činech Božích není nic odporujícího zdravému rozumu, ale jsou v nich některé věci, co stojí v protikladu tělesnému rozumu, stejně jako nad rozumem; a proto se nikdy nás rozum neprojevuje více nerozumně, jako když předvolává k soudu ty věci, které přesahují jeho dosah a kapacitu.
  I know there is nothing in the word or in the works of God that is repugnant to sound reason, but there are some things in both that are opposite to carnal reason as well as above right reason; and therefore our reason never shows itself more unreasonable than in summoning those things to its bar that transcend its sphere and capacity. [16]
 • Způsob, jakým Bůh zjevoval svou vůli lidem, se též velmi liší. Některým byla zjevena zvláštními, osobními a mimořádnými odhaleními. (…) Ale nyní jsou všichni odkázáni na běžné trvalé pravidlo psaného Slova a nemají očekávat od Boha taková neobyčejná zjevení. Způsob, jakým nyní v obtížných případech poznáváme vůli Boží, která se nás dotýká, je zkoumat a studovat Písma, a kde nenajdeme žádné specifické pravidlo, které by nás vedlo v tom či onom jednotlivém případě, tam máme uplatnit pravidla obecná a řídit se podle analogie a poměrnosti, jak se mají jedno k druhému.
  The manner of God’s revealing His will to men is also very varied. Some have had special, personal and peculiar discoveries of it made to them. (…) But now, all are tied up to the ordinary standing rule of the written Word and must not expect any such extraordinary revelations from God. The way we now have to know the will of God concerning us in difficult cases is to search and study the Scriptures, and where we find no particular rule to guide us in this or that particular case, there we are to apply general rules and govern ourselves according to the analogy and proportion they bear towards each other. [17]

Ostatní

[editovat]
 • To, co nezačíná modlitbou, zřídkakdy končí utěšeně.
  That which begins not with prayer, seldom winds up with comfort. [18]
 • Ti, kdo znají Boha, budou pokorní, a ti, kdo znají sebe, nemohou být pyšní.
  They that know God will be humble, and they that know themselves, cannot be proud. [19]
 • Nepohřbívej církev příliš kvapně předtím, než bude mrtvá! Vydrž, dokud Kristus nevyzkouší, co dovede, než nad ní nadobro zlomíš hůl.
  Be not too quick to bury the church before she is dead ! stay till Christ hath tried his skill, before you give it up for lost. [20]
 • Přijímajíce cizí lidi, někteří někdy nevědomky přijali anděly; ale přijímajíce cizí učení, mnozí nevědomky přijímali ďábly.
  By entertaining of strange persons, men sometimes entertain angels unawares: but by entertaining of strange doctrines, many have entertained devils unaware. [21]

Ve výrocích

[editovat]
 • Nikdy v životě jsem neviděl tolik plačících očí ani neslyšel tolik hořkého nářku. (John Galpine o Flavelově pohřbu)
  I never saw so many weeping eyes, nor heard so much bitter lamenation in all my life. [22]
 • Spisy puritánů byly mým bohatstvím. Obzvláště spisům dr. Owena, pana Howea a pana Flavela právem náleží to postavení. (William Wilberforce)
  Puritans' writing were a mine of wealth. In particular, the writings of Dr. Owen, Mr. Howe and Mr. Flavel well deserve that character. [22]
 • Owen, a Baxter, a Flavel, a Howe a Matthew Henry byli muži, na které byli nonkonformisté právem hrdí. Byli to muži, jejichž jména by dělala čest seznamu členů každé křesťanské církve. (J. C. Ryle)
  Owen, and Baxter, and Flavel, and Howe, and Matthew Henry were men of whom Nonconformist were justly proud. They were men whose names would do honour to the rolls of any Christian Church. [22]
 • Johnu Flavelovi bezpochyby dlužím více než kterémukoli jinému neinspirovanému autoru. (Archibald Alexander)
  To John Flavel I certainly owe more than to any uninspired author. [22]
 • Byl to muž, kterého slyšet stálo za dlouhé putování. Jakým zločinem bylo umlčet jeho nebem dotčené rty hanebným Zákonem o jednotné bohoslužbě![pozn. 1] (Charles Haddon Spurgeon)
  He was a man worth making a pilgrimage to hear. What a crime it was to silence his heaven-touched lips by the abominable Act of Uniformity! [23]

Poznámky

[editovat]
 1. Zákon o jednotné bohoslužbě (Act of Uniformity) z roku 1662 nařizoval v anglikánské církvi jednotnou liturgii, kterou mnozí puritáni odmítli. Jelikož zákon nařídil vyloučení všech kazatelů, kteří se nepodřídí, důsledkem bylo Velké vypuzení (Great Ejection), kdy bylo z církve vyloučeno na 2 000 kazatelů, mezi nimiž byl i Flavel. Ti se pak začali nazývat nonkonformisté.

Reference

[editovat]
 1. FLAVEL, John. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek V. London : W. Baynes and son, 1820. 666 s. Dostupné online. S. 446. (angličtina) 
 2. Ibid., s. 442.
 3. FLAVEL, John. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek II. London : W. Baynes and son, 1820. 609 s. Dostupné online. S. 271. (angličtina) 
 4. Ibid., s. 165.
 5. FLAVEL, John. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek I. London : W. Baynes and son, 1820. 561 s. Dostupné online. S. 176. (angličtina) 
 6. FLAVEL, John. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek IV. London : W. Baynes and son, 1820. 586 s. Dostupné online. S. 345. (angličtina) 
 7. Ibid., s. 397.
 8. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek V., s. 284.
 9. Ibid., s. 444.
 10. Ibid., s. 441.
 11. Ibid., s. 27.
 12. FLAVEL, John. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek III. London : W. Baynes and son, 1820. 608 s. Dostupné online. S. 252. (angličtina) 
 13. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek V., s. 478.
 14. Life of the Rev. John Flavel, of Dartmouth. London : Religious Tracts Society, 1832. 72 s. Dostupné online. S. 14-15. (angličtina) 
 15. MANSER, Martin H.. The Westminster Collection of Christian Quotations. 1.. vyd. Louisville, Kentucky : Westminster John Knox Press, 2001. 497 s. ISBN 0664222587. S. 23. (angličtina) | url= https://books.google.cz/books?id=b-N2i0CSWMUC&printsec=frontcover&hl=cs&source=gbs_ge_summary_r&cad=0#v=onepage&q&f=false
 16. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek IV., s. 435.
 17. Ibid., s. 468.
 18. Ibid., s. 466.
 19. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek II., s. 412.
 20. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek V., s. 449.
 21. The whole works of John Flavel: late minister of the gospel at Dartmouth, Devon. Svazek III., s. 488-489.
 22. 22,0 22,1 22,2 22,3 COSBY, Brian H. John Flavel: Puritan Life and Thought in Stuart England. Lanham, Boulder and New York : Lexington Books, 2013. 174 s. Dostupné online. ISBN 0739179535. S. 34-39. (angličtina) 
 23. SPURGEON, Charles Haddon. The Art of Illustration: Being Addresses Delivered to the Students of the Pastor's College, Metropolitan Tabernacle. London : Passmore & Alabaster, 1897. 205 s. S. 25. (angličtina)