Přeskočit na obsah

Hugh Binning

Z Wikicitátů

Hugh Bining (1627-1653) byl skotský puritánský filosof a kazatel. Zemřel v 26 letech na tuberkulózu.

Výroky

[editovat]
 • Tvůj hřích je než přestoupení omezeného stvoření; ale [Boží] milosrdenství je slitováním nekonečného Boha - může jej pohltit. Připustíme-li, že tvůj hřích volá až k nebesům, pak milost sahá nad nebesa a trvá navěky.
  Thy sin is but the transgression of a finite creature; but [God's] mercy is the compassion of an infinite God,—it can swallow it up. Suppose thy sin cry come up to heaven, yet mercy reaches above heaven, and is built up forever. [1]
 • Nebuďte nevědomí jako zvířata, která nezná nic jiného než následování stáda; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; následují nevědouce, kam by měla jít, ale kam jde většina. Vy jste ale lidé, a máte v sobě rozumnou duši; proto vás vyzývám, nebuďte složeni a utvářeni podle zvyku a příkladu, což jest zvířecké, ale podle nějakého vnitřního poznání a rozumu. Odchylte se od zástupu a doptávejte se upřímně Boha, jakou cestou mám jít? Toho, který se Jej bojí, On sám bude učit cestě, kterou by si měl vybrat. Cesta k tomuto požehnanému konci je velmi úzká, velmi obtížná; musíte na ní mít vůdce – musíte mít lampu a v ní světlo – jinak nemůžete než zabloudit.
  Be not ignorant as beasts, that know no other things than to follow the drove; quæ pergunt, non quo eundum est, sed quo itur; they follow not whither they ought to go, but whither most go. You are men, and have reasonable souls within you; therefore I beseech you, be not composed and fashioned according to custom and example, that is brutish, but according to some inward knowledge and reason. Retire once from the multitude, and ask in earnest at God, What is the way? Him that fears Him He will teach the way that he should choose. The way to his blessed end is very strait, very difficult; you must have a guide in it,—you must have a lamp and a light in it,—else you cannot but go wrong. [2]
 • Tam, kde Bůh dal svobodu skrze zákon přírody nebo Jeho slova, nás nemůže spravedlivě zavázat žádný král, a kde nás Bůh těmito zavazuje, žádný král nebo parlament nás nemůže osvobodit nebo vyvázat.
  Where God hath given us liberty by the law of nature, or His word, no king can justly tie us, and when God binds and obliges us by any of these, no king or parliament can loose or untie us. [3]

Ve výrocích

[editovat]
 • Pan Binning byl tak plodný učenec, tak moudrý a vyrovnaný, že byl nad všechen nerozum a marnosti mládí, a co mu scházelo v letech, bylo dostatečně vyrovnáno jeho kromobyčejným a jedinečným nadáním. -- John Howie
  Mr Binning was such a pregnant scholar, so wise and sedate, as to be above all the follies and vanities of youth, and what was wanting in years was made up sufficiently by his more than ordinary and singular endowments. [4]
 • Zde leší pan Hugh Binning, muž proslulý zbožností, výřečností a učeností, mistr v jazycích a přední filosof a teolog; nadto věrný a přední kazatel evangelia, který, byv vzat na vrcholu své užitečnosti, ve svém dvacátém šestém roku (…) zaměnil svůj kraj, ale ne své obecenství, ježto zatímco žil, chodil s Bohem. Tázali byste-li se více, o dalších věcech mlčím, vida že ani vy, ani mramor je nemohou pojmouti.(Nápis na Binningově náhrobku, jehož autorem je Patrick Gillespie, rektor univerzity v Glasgow.)
  Here lies Mr. Hugh Binning, a man illustrious for piety, eloquence, and learning; a master of languages; and eminent philosopher and divine; moreover a faithful and eminent preacher of the Gospel, who, being taken away in the midst of his usefulness, in the twenty-sixth year of his age (…) changed his country but not his society, inasmuch as while he lived he walked with God. If you inquire farther, I am silent about other things, seeing neither you nor the marble can contain them. [5]

Reference

[editovat]
 1. BINNING, Hugh. The Works of the Pious, Reverend and Learn'd Mr. Hugh Binning, Containing I. The Common Principles of the Christian Religion; or His Sermons on the Catechism, II. The Sinners Sanctuary; Being XL. Sermons on the Eight of Romans, III. Fellowship with God; Or XXVIII. Sermons on the First Epistle of John, IV. Heart Humiliation; Being XVIII. Sermons on Several Choice Texts, To which is Prefixed the Life of the Author. Redakce Patrick Gillespie. Edinburgh : R. Fleming and Company, 1735. 641 s. Dostupné online. S. 66. (angličtina) 
 2. BINNING, Hugh. The Works of the Rev. Hugh Binning: with a Life of the Author, and Notes. Redakce James Cochrane. Svazek I. Edinburgh : William White and Company, 1839. 408 s. Dostupné online. S. 29. (angličtina) 
 3. BINNING, Hugh. An Usefull Case of Conscience, learnedly and accuratly discussed and resolved. Concerning associations and confederacies with idolaters, infidels, hereticks, malignants, or any other knoun enemies of truth and godlinesse, Learnedly discussed and accurately resolved. Kilmanrock : J. Wilson, 1783. 120 s. Dostupné online. S. 27. (angličtina) 
 4. HOWIE, John. The Scots Worthies: Containing a Brief Historical Account of the Most Eminent Noblemen, Gentlemen, Ministers, and Others, who Testified Or Suffered for the Cause of Reformation in Scotland from the Beginning of the Sixteenth Century to the Year 1688. Redakce Patrick Gillespie. New York : Robert Carter and Brothers, 1853. 632 s. Dostupné online. S. 375. (angličtina) 
 5. The Scottish Christian Herald, Conducted Under The Superintendance Of Ministers And Members Of The Established Church, January 7 – December 30, 1837. Svazek II. Edinburgh : John Johnstone, Hunter Square, 1837. 824 s. Dostupné online. S. 372. (angličtina)