Přeskočit na obsah

Ježíš Kristus

Z Wikicitátů
(přesměrováno z Kristus)
Mozaika Krista – Pantokratora z kopule kostela Dafné v Athénách, mezi 1090 a 1100.

Ježíš Kristus, též Ježíš Nazaretský (od 8-2 př. n. l. do 29-36 n. l.) je centrální osobou křesťanství, filosof, učitel, prorok a mučedník považovaný za Mesiáše a Božího syna následovníky různých křesťanských tradic. Muslimové ho považují za významného proroka.

Výroky

[editovat]
 • Syn člověka přišel, aby hledal a spasil, co zahynulo. -- Lukáš 19, 10
 • Já jsem Alfa i Omega, počátek i konec. Já dám žíznícímu z pramene vody života zadarmo. -- Zjevení 21, 6
 • Já jsem ta cesta, pravda i život. Nikdo nepřichází k Otci než skrze mne. -- Jan 14, 6
 • Nebude-li vaše spravedlnost o mnoho přesahovat spravedlnost zákoníků a farizeů, jistě nevejdete do království nebeského.-- Matouš 5, 20
 • Dobře prorokoval Izajáš o vás pokrytcích, jak je psáno: Tento lid ctí mé rty, ale srdce jejich je daleko ode mne; marná je zbožnost, kterou mne ctí, učíce naukám, jež jsou jen příkazy lidskými. -- Marek 7, 6
 • Věř mi, ženo, že přichází hodina, kdy nebudete ctít Otce ani na této hoře ani v Jeruzalémě. Přichází hodina, ano již je tu, kdy ti, kteří Boha opravdově ctí, budou ho uctívat v duchu a v pravdě. A Otec si přeje, aby ho lidé takto ctili. -- Jan 4, 21
 • Kdo z vás je bez hříchu, hoď první na ni kamenem (...) Ženo, kde jsou ti, kdo na tebe žalovali? Nikdo tě neodsoudil? Ani já tě neodsuzuji. Jdi a už nehřeš. -- Jan 8, 7
 • Lékaře nepotřebují zdraví, ale nemocní. Jděte a učte se, co to je: Milosrdenství chci, a ne oběť. Nepřišel jsem pozvat spravedlivé, ale hříšníky. -- Matouš 9, 13
 • Jděte ke všem národům a získávejte mi učedníky, křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha svatého a učte je, aby zachovávali všecko, co jsem vám přikázal. -- Matouš 28, 19-20
 • Snáze projde velbloud uchem jehly, než aby bohatý vešel do Božího království. -- Matouš 19,24; Marek 10,25; Lukáš 18,25
 • Já jsem světlo světa; kdo mě následuje, nebude chodit ve tmě, ale bude mít světlo života. -- Jan 8, 12
 • Kdo nalezne svůj život, ztratí jej, a kdo ztratí svůj život pro mne, nalezne jej. -- Matouš 10, 39
 • Nemocné uzdravujte, malomocné čisťte, mrtvé křeste, ďábelství vymítejte; darmo jste vzali, darmo dejte. Matouš 10.8
 • Neshromažďujte zlata ani stříbra, ani peněz v opascích vašich mívejte, ani mošny na cestě, ani dvou sukní, ani obuvi, ani hůlky; hodenť jest zajisté dělník pokrmu svého. Matouš 10.9,10
 • I mluvil jim v učení svém: Varujte se zákoníků, kteříž rádi v krásném rouše chodí, a chtějí pozdravováni býti na trhu, a na předních stolicích seděti v školách, a přední místa míti na večeřech, kteřížto zžírají domy vdovské pod zámyslem dlouhých modliteb. Tiť vezmou soud těžší. Marek 12, 38-40

Ve výrocích

[editovat]
 • Na žízeň je doušek vody nebo piva, na hlad chleba, na smrt Kristus. -- Martin Luther
 • Musíte si vybrat. Buď ten muž byl a je Synem Božím; anebo šílencem či něčím ještě horším. Můžete ho umlčet jako blázna, můžete ho poplivat a zabít jako démona; anebo mu můžete padnout k nohám a nazývat ho Pánem a Bohem. Ale neohánějte se žádnými blahosklonnými nesmysly o tom, že to byl velký mravní učitel. Tuto možnost nám nenechal otevřenou. Neměl to v úmyslu. - Clive Staples Lewis v knize K jádru křesťanství[1]
 • Od mládí jsem našel v Ježíši svého velkého bratra.-- Martin Buber, židovský filozof (1878-1965)
 • Pokud by Ježíš Kristus přišel dnes, lidé by ho ani neukřižovali; pozvali by ho na večeři a poslouchali, co říká a dělali si z toho legraci! --Thomas Carlyle
 • Tak jako hejno krkavců snesli se na tuto zemi, aby vyklovali každé zrnko zlata a stříbra. Nemají slitování. Jejich srdce zjedovatěla touhou po bohatství. Se vším kupčí, všechno prodávají. Chceš pokřtít dítě? Zaplať! Chceš loupit a vraždit? Zaplať a bude ti odpuštěno. Ale pak, kdyby sám ďábel zaplatil, vstoupil by na nebesa? A za peníze takto vydřené z chudého lidu koně krásné chovají, čeleď nepotřebnou drží, v kostky hrají a na své kuběny drahé věší, zatímco Kristus chodil bos a neměl, kde by hlavu složil. --Jan Hus-kázání
 • Já, Jan Hus z Husince, mistr svobodných umění a svaté theologie bakalář zřízený na vysokém učení pražském, kněz a kazatel stvrzený v kapli zvané Betlémská, obětuji toto odvolání Ježíši Kristu, soudci nejspravedlivějšímu, jenž každého člověka zná, chrání a soudí, objasňuje a bez nedostatku odměňuje jeho při spravedlivou. --Jan Hus(Husovo odvolání od papeže k Ježíši Kristu: přibil jej na vrata Mostecké brány 18.10.1412, když vyhlásila kurie nad Husem ztíženou klatbu)[2]
 • Ježíš byl extrémistou pro lásku, pravdu a dobrotu. --Martin Luther King
 • Kristus je řeč věčnosti, přeložená do slov časnosti. --Martin Luther King[3]
 • Až se vaše země a moje země sejdou na naukách stanovených Kristem v tomto Kázání na hoře, pak vyřešíme problémy nejen našich zemí, ale zemí celého světa. -- Mahatmá Gándhí
 • Co by byla Evropa bez Krista. -- Mahatmá Gándhí
 • Kdyby dnes Ježíš Kristus žil, stal by se povstalcem. -- Camillo Torres
 • Ježíš na vás stále čeká v tichu. -- Matka Tereza
 • Ježíš, ne Caesar, toť smysl našich dějin a demokracie. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš, ne Caesar. To je první přikázání lásky k bližnímu. -- Tomáš Garrigue Masaryk
 • Ježíš je středem času. Lidé po něm toužili ještě než přišel. On je ten nejdůležitější zlom v dějinách, protože volá po životním obratu: k obrácení k Bohu. V čase po Ježíši je úkolem církve světu tento obrat dosvědčovat a lidi pohnout k obrácení. -- Gerd Theissen[4]
 • Kdo se podívá otevřenýma očima na to, co světem hýbe a vždycky hýbalo, ten brzo ztratí z očí ono vraždění a podvádění a uvidí svět plný lidí nadšených pro pravdu. Místo šklebících se katů kolem plápolavých hranic uvidí lidi s nadšením jdoucí na smrt upálením pro Krista, místo dravých šelem v arénách uvidí křesťany nade všecko věřící v království Boží, místo surových králů vedoucích války ve jménu Kristově uvidí muže, kteří ve jménu Kristově připravují věčný mír. A na těchto spravedlivých lidech stojí svět, oni jsou strůjci dějin, jimi svět pokračuje a všechna ukrutnost je jen malicherná zlost. A oči všechněch spravedlivých lidí jsou obráceny k jednomu vůdci, ke Kristu. (Čím je nám dnes Ježíš Kristus)[5] -- Emanuel Rádl
 • Ježíš přišel mezi lidi bezbranný, neměl ani doporučení ani peněz ani obydlí ani služebníků ani lidových mas ani úřadů ani policie, ba ani psacího pera neměl. Předstoupil sám a sám před lid pouze se svým novým poselstvím. Láska, kázání, poučování, chvála a kritika a ovšem znalost Starého zákona byly jedinou jeho zbraní. Nemá filosof hledět s úžasem na takový podnik, čistou myšlenku založit vládu nad lidmi, podnik, proti kterému je učení Pythagorovo o filosofii mimo světský ruch anebo učení Platonovo o filosofech králích jen hrubým tápáním po zemi. (Útěcha z filosofie)[6] -- Emanuel Rádl
 • Když měl Kristus opustit tento světa, zanechal poslední vůli. Svou duši odevzdal svému Otci, své tělo odkázal Josefu z Arimatie, aby bylo řádně pohřbeno; jeho šaty připadly vojákům; svou matku nechal péči Jana; co však měl nechat svým ubohým učedníkům, kteří vše zanechali pro něj? Stříbro ani zlato neměl; ale zanechal jim něco, co bylo nekonečně lepší, svůj pokoj.
  When Christ was about to leave the world he made his will. His soul he committed to his Father; his body he bequeathed to Joseph, to be decently interred; his clothes fell to the soldiers; his mother he left to the care of John: but what should he leave to his poor disciples, that had left all for him? Silver and gold he had none; but he left them that which was infinitely better, his peace. [7] -- Matthew Henry
 • Jestliže Kristus založil svou církev na skále, neznamená to, že si přál, aby zkameněla. --Franz von Baader[8]

Nedoložené výroky

[editovat]
 • Ježíš nepřinesl žádné nové náboženství, ale život. -- Dietrich Bonhoeffer
 • Velikost člověka se dá určit podle toho, co za sebou zanechal a zda přivedl druhé k tomu, aby uvažovali nově, a dal impuls, který ho přetrval ... Podle tohoto testu stojí Ježíš na prvním místě. -- Herbert George Wells
 • Ježíš Kristus má vliv na své poddané a dává jim příkazy, i když není viditelně přítomen v těle. -- Napoleon Bonaparte
 • Všechny armády, které se kdy daly na pochod, všechny flotily, které kdy byly postaveny, všechny parlamenty, které kdy zasedaly, všichni králové, kteří kdy vládli — ti všichni neovlivnili život člověka na zemi tak mocně. -- Malcolm Muggeridge
 • Postava tak osobitá, tak celistvá, tak bez výjimky důsledná, tak dokonalá, tak lidská — a přece tak nesmírně převyšující veškerou lidskou velikost, ta nemůže být ani podvodem, ani výmyslem. ... Vynalézt Ježíše by mohl pouze někdo větší než Ježíš. -- Philip Schaff
 • Kdyby několik prostých mužů v jedné generaci vymyslelo tak silnou a přitažlivou osobnost s tak vysokou etikou a natolik podněcující představu o lidském bratrství, byl by to mnohem neuvěřitelnější zázrak než všechny ty, které jsou zaznamenány v evangeliích. -- Will Durant

V dílech

[editovat]

Bible

[editovat]
 • Kdo má Syna, má život; kdo nemá Syna Božího, ten život nemá. Toto jsem napsal vám, kteří věříte ve jméno Syna Božího, abyste věděli, že máte věčný život. -- 1 Jan 5, 12
 • V Kristu Bůh usmířil svět se sebou. Nepočítá jim jejich provinění a nám uložil zvěstovat toto smíření. -- 2 Kor 5, 19

Reference

[editovat]
 1. Clive Staples Lewis: K jádru křesťanství, Návrat domů 1993, ISBN 80-85495-19-8, str. 43
 2. RYBA B. (transl.,ed.) Sto listů M. Jana Husi, J. Laichter: Praha 1949, s.77
 3. cit. dle Na každý den 1986. Kalich Praha 1985, s.53
 4. Theissen, Gerd: Poeticko-kritický katechismus. Kalich Praha 2016, s.240
 5. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 124
 6. cit.dle „Na každý den 1976“. Kalich Praha 1975, s. 157–158
 7. HENRY, Matthew. Commentary to the Whole Bible: John, Chapter XIV. [online]. Christian Classic Ethereal Library, 6.9.2006, [cit. 2015-02-01]. Dostupné online. (angličtina)
 8. HALÍK, Tomáš: Stromu zbývá naděje. Praha: Nakladatelství Lidové noviny, 2009. ISBN 978-80-7106-989-8. S.56

Externí odkazy

[editovat]