Tommy Robinson

Z Wikicitátů
Skočit na navigaci Skočit na vyhledávání
Tommy Robinson

Tommy Robinson (* 27. listopadu 1982 Luton, Anglie, UK) je britský aktivista.

Výroky[editovat]

 • Důvodem existence EDL je postavit se proti vzestupu radikálního islámu v britských ulicích.
  EDL's raison d'être is to take a stand against the rise of radical Islam on Britain's streets.
  — Při pálení svastiky (12. října 2009) [1]

 • Jsme proti extremismu a odsuzujeme všechny násilné činy, ale zároveň musíte dát lidem v naší komunitě, kteří jsou znepokojeni hrozbou islámu, což je skutečná hrozba, musíte jim dát příležitost k tomu, aby jejich hlas byl slyšet. Sdílím stejný názor na to, že islám je hrozbou, ale zcela odsuzujeme jakékoli násilné činy proti nevinným lidem. To, co se tam stalo (v Norsku), je strašné; a do konce dnů si to budeme připomínat jako nechutný, pomatený útok.
  We stand against extremism and we condemn all acts of violence but at the same time you have to give people in our community that are concerned about the threat of Islam, which is a genuine threat, you have to give them an opportunity to have a voice. I share the same fact that Islam is a threat but we completely condemn any acts of violence against innocent people. What has happened over there (Norway) is horrific and will be remembered for the rest of eternity as a disgusting, deranged attack.
  — Vyjádření k masakru v Norsku (26. července 2011) [2]

 • Usekávají hlavy našim vojákům. To je islám. To je to, co jsme dnes viděli. Na ulicích Londýna uřízli hlavu jednomu našemu vojákovi. Naši další generaci ve školách učí, že islám je náboženstvím míru. To není. A nikdy nebyl. To, co jste dnes viděli, je islám. Každý už toho má dost. Musí existovat reakce, aby vláda naslouchala, aby policie naslouchala, aby pochopila, jak je tato britská veřejnost naštvaná.
  They're chopping our soldiers' heads off. This is Islam. That's what we've seen today. They've cut off one of our army's heads off on the streets of London. Our next generation are being taught through schools that Islam is a religion of peace. It's not. It never has been. What you saw today is Islam. Everyone's had enough. There has to be a reaction, for the government to listen, for the police to listen, to understand how angry this British public are.
  — Reakce na útok ve Woolwich (23. května 2013) [3]
 • Potřebujeme silné vedení, ne zbabělce, kteří prosí o petrodolary a chtějí balík islamických hlasů. Potřebujeme vůdce, který není smířlivcem. Raději bych zemřel vestoje, než žil na kolenou. Postavte se za to, čemu věříte. Nikdy se nedejte nikým zastrašit #english #nosurrender.
  *We need strong leadership, not cowards who are begging petrol dollars and wanting a block Islamic vote. We need a leader not an appeaser. I'd rather die on my feet than live on my knees. Stand up for what u believe. Never be intimidated by anyone #english #nosurrender.
  — Reakce na výhrůžky smrti (23. května 2013) [4]
 • Po všech těch arabských jarech chceme i my svoje anglické jaro.
  — Na demonstraci EDL na podporu armády, na obranu Británie před islamizací a na protest proti appeasementu britských vládnoucích a mediálních elit ve vztahu k sílícímu islámskému radikalismu (27. května 2013) [5]
 • Přestal bych v této zemi stavět mešity, dokud se islám nebude reformovat takovým způsobem, aby v této zemi spolupracoval s demokracií a svobodou Západu.
  I'd stop the building of mosques in this country until Islam reforms in such a way and works in this country with Western democracy and freedom.
  — Odsouzení útoků na muslimy (11. června 2013) [6]
 • Hlas komunity nemuslimských pracujících nebyl slyšet. To neskončí hezky. Napříč touto zemí zní masívní rozhněvaný podtón.
  Non-Muslim working-class communities did not have a voice. It's not going to end pretty. There is a massive undercurrent of anger across this country.
  — Odmítnutí odpovědnosti EDL za útok na Komunitní islamické centrum v Londýně (11. června 2013) [7]
 • Nacismus a islamismus jsou dvě strany téže mince – jsme proti obojímu. Nacismus byl poražen a islamismus se šíří po celé zemi.
  Nazism and Islamism are on the opposite sides of the same coin – we oppose both. Nazism has been defeated and Islamism is spreading across the country.
  — Rozhovor o EDL v pořadu Sunday Politics (16. června 2013) [8]
 • Ve Spojeném království by měla být [jednak] lepší regulace mešit, aby se zamezilo vliv kazatelů nenávisti, a  [jednak] ukončení islámského přistěhovalectví, dokud se problém nevyřeší.
  There should be better regulation of mosques in the UK to curb the influence of preachers of hate and an end to Islamic immigration until the problem is solved.
  — Při opuštění EDL (8. října 2013) [9]
 • Tento krok [odchod z EDL] jsem zvažoval už delší dobu, protože jsem si vědom toho, že ačkoli nás pouliční demonstrace přivedly k tomuto bodu, tak již nejsou produktivní. Uznávám nebezpečí pravicového extremismu a přetrvávající potřebu čelit islamistické ideologii nikoli násilím, ale lepšími, demokratickými myšlenkami.
  I have been considering this move [to leave EDL] for a long time because I recognise that, though street demonstrations have brought us to this point, they are no longer productive. I acknowledge the dangers of far-right extremism and the ongoing need to counter Islamist ideology not with violence but with better, democratic ideas.
  — Důvody odchodu z EDL (8. října 2013) [10][9]

 • Nechystám se podněcovat nenávist proti nikomu.
  I'm not going to incite hatred against anyone.
  — K přednášce na Oxford Union (26. listopadu 2014) [11]

 • Pokud je islám tím „náboženstvím míru“, tak proč je každý tolik vyděšený?
  If Islam is this “religion of peace”, why is everyone so scared?
  — Komentář, když britské noviny odmítly přetisknout karikatury z Charlie Hebdo (24. února 2015) [12]
 • Žijeme v době, kdy svoboda slova skončila, útoky na Charlie Hebdo to dokázaly celému světu.
  We live in a post free speech era, the attacks on Charlie Hebdo have proven that to the whole world.
  — První výročí PEGIDA v Drážďanech (19. října 2015) [13]
 • Abych to jasně vysvětlil od samého počátku, opravdu se nestarám o barvu kůže těchto lidí nebo o povahu jejich náboženství. Nikdy mě to nezajímalo a nezajímá. Je mi líto, jestli tím pár lidí zklamu.
  Oh, and just to make things clear from the outset, I really, really don't care about the colour of those people's skin or the nature of their religion. I never have and still don't. I'm sorry if that disappoints a few of you.
  — V předmluvě knihy Tommy Robinson Enemy of the State (9. prosince 2015) [14]

 • Když mohou tohle udělat mně, mohou to udělat i vám.
  If they can do this to me they can do it to you.
  — Z přednášky Britský policejní stát (York UK, duben 2017) [15]
 • Není žádné takové slovo jako islamofobie.
  There is no such word as islamophobia.
  — Rozhovor v pořadu Good Morning Britain na stanici iTV (20. června 2017) [16]
 • Nemůžu uvěřit lásce, kterou mi dnes projevili. Byl jsem ohromen. Nejskromnější zážitek mého života.
  I can't believe the love I was shown today, I was pretty overwhelmed. The most humbling experience of my life.
  — Na Twitteru, po manifestaci Proti nenávisti, tři týdny po bombovém útoku v Aréně, Manchester (11. července 2017) [17]

 • Opravdová bitvasvobodu projevu začala dnes. A to je jen začátek. Veřejnost má podporovat svobodu projevu, takže chci poděkovat všem těm, kteří dnes využili své těžce vydělané penízečas na cestu do Londýna.
  The true battle for free speech started today. This is just the start. The public have to support free speech so I want to say a personal thank you to everyone who spent their hard earned money and time travelling to London today.
  — K zakázanému projevu Martina Sellnera na Speaker's Corner, v Hyde Parku, Londýn (18. března 2018) [18]
 • [...] Obtěžujte ho, najděte ho, klepejte na jeho dveře, sledujte ho, zjistěte, kde pracuje. [...]
  [...] Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works. [...]
  — Z videa, které ho dostalo do vězení, citace vytržená z kontextu (Leeds, 25. května 2018) [19][20]
 • Víte, proč jsou tak uvolnění? Protože, jak je vidět, tu nejsou žádná média, není zde nikdo od tisku, nejsou zde žádná média hlavního proudu, která by fotografovala ... nejsou tu, aby zjistili, kdo jsou tito lidé. Takové lidi oni nesledují. Víte, ten mladík, který vede Generation Identity; dozvěděl jsem se, že média obtěžovala jeho rodinu. Chcete obtěžovat něčí rodinu? Vidíte toho muže, co začal být agresivní, když vcházel do budovy [00:21]? Muže čelícího obvinění z únosu, znásilnění a dětské prostituce? Obtěžovat ho, vyhledejte ho, bušit mu na dveře, sledovat ho, zjistit, kde pracuje a co dělá. Máte chuť zveřejnit obrázky online, volat lidem, pomlouvat lidi, co kdybyste to udělali jim? — ... Ten mladík, [jak jsem o něm mluvil,] má 23 roků, ani nebydlí u svých rodičů; byl jsem tím dost otrávený, protože ty stejné věci, co se přihodily jemu, se mi staly také; a tak vím, čemu čelí. [...] Takže tak. Docela mě to naštvalo, protože si myslím, že jeho rodina je nevinná, a oni zveřejnili jejich jména, všechno online. Proč by to někdo dělal? Oni to dělají, aby způsobili... je to jejich taktika narušování, aby narušili váš život a zasadili co největší úder, maximum problémů. Tak například, v prvních letech mého aktivismu, moje máma seděla, plakala a prosila mě, ať s tím skončím.
  You know why they're relaxed, because, look, there's no media here ... there's no press here, there's no mainstream media taking photographs ... they're not here to find who these people are, they haven't followed these people. You know, this lad who runs the Generation Identity, I found out that the media had been harassing his family, yeah. You want to harass someone's family? You see that man who was getting aggressive as he walked into court; the man who faces charges of child abduction, rape, prostitution. Harass him, find him, go knock on his door, follow him, see where he works, see what he is doing. You want to stick pictures online and call people and slander people, how about you do it about them? — [...] The said, the young lad, he is 23 old, doesn't even live with his parents and [that's] why I get quite frustrated about because I know all the same things happened that happened to me so I know what he is facing. [...] So, yeah. I get quite angry because I just think his family is innocent and they plastered family names all online. Why would you do that? They do that so that it causes... it's all disruption tactics and it's to disrupt your life and cause you maximum thrust, maximum problems. So, for example, in the early years of my activism, I had my mum sitting down crying, begging me to stop.
  — Kontext předchozího výroku [pozn. 1] (Leeds, 25. května 2018) [20]
Dopis z vězení v Hullu
 • [...] Svoboda projevu není svobodou, pokud má sociální důsledky. [...]
  [...] Free speech is not free when it has social consequences. [...].
  — Dopis z vězení v Hullu (8–10. června 2018) [21]
 • Co britská média dělají, to je všechno lež. Mám toho hodně na povídání, ale pro vás nic. Chtěl bych poděkovat britské veřejnosti za veškerou podporu.
  All the British media do is lie. I have a lot to say but nothing to you. I want to thank the British public for all their support.
  — Při propuštění z vězení (1. srpna 2018) [22]
 • Takovýto okamžik stojí za to všechno. Dnes jsem potkal skutečné britské hrdiny.
  A moment like this makes it all worth while. Today I met real British heroes.
  — Náhodné setkání se skupinou vojáků (9. října 2018) [23]
 • Média jsou nepřítelem lidí. Vláda, policie a sociální služby jsou zodpovědné za obětování generace našich dcer na oltáři multikulturalismu.
  The media are the enemy of the people. The government, police and social services are responsible for sacrificing a generation of our daughters at the hands of the multiculturalism altar.
  — Během soudního líčení po kterém byl případ neuposlechnutí soudu postoupen generálnímu prokurátorovi (23. října 2018) [24]

 • Takže znásilňování bílých žen je v pořádku?
  I guess it's ok to rape white women then?
  — Komentář k diskriminačnímu letáku nabízejícímu služby BAME (Black, Asian, Minority Ethnics) ženám (16. února 2019) [25]
Panodrama exposé, Media City, Salford, 23. února 2019.
 • Důkazzkorumpovanosti médií je v tom, že ani jeden jediný novinář v Británii nepodal zprávu o Panodramatu.
  Evidence of a corrupt media is that not one single journalist in Britain has reported on Panodrama.
  — Demonstrace Panodrama, premiéra dokumentu Panodrama, Manchester, Salford (23. února 2019) [26]
 • Chtěl bych, abychom mu všichni poslali zprávu… Vyzývám vás, abyste mě znovu obvinil, protože bych chtěl vidět ty scény před soudem.
  I want us all to give him a message… I dare you to charge me again because I just want to see the scenes outside court.
  — Manifestace Panodrama (23. února 2019) [27]
 • Když zaútočí džihádisté, odrecitují verš z Koránu, který je inspiroval k tomu činu. Vy v MSM a každý politik se můžete přetrhnout, abyste řekli, že to nemá nic společného s islámem. — Toto monstrum, které se dopustilo naprosto zbabělého útoku na nevinné lidi, toto monstrum napsalo manifest. Je v něm moje jméno? Zmiňuje mě? Ne, nezmiňuje. Řekne vám konkrétně, proč to udělal, ale přesto jste tady, vy z médií, a snažíte se mě nějak spojit se zbabělcem na druhém konci planety. Jak to můžete udělat? — Copak po islámském teroristickém útoku chodíte do každé mešity vyptávat se imámů, kteří vyznávají stejnou knihu jako ti teroristé? — Já nenásleduji stejnou knihu jako ten nadřazený běloch. Ve skutečnosti jsem deset let kritizoval bílou nadřazenost, stejně jako jsem kritizoval islámský extremismus. Kritizoval jsem každou nadřazenost. — Přes to všechno přijdete a snažíte se nějakým způsobem spojit mé jméno s vraždou 49 nevinných lidí. Jste zbabělec, vaše žurnalistika je hanebná. Ten podezřelý uvedl, proč to udělal, uvedl důvody, včetně imigrační politiky a případu Rotherham. — V Rotherhamu jsem neznásilnil žádné dívky, to jsem nebyl já. Jako otroky jsem nevzal 1400 dětí, to jsem nebyl já. [...]
  When jihadists do an attack, they tell you the verse from the Koran that inspired them to do it. You, the mainstream media, and every politician then bend over backwards to say it’s got nothing to do with Islam. — This monster who committed a completely cowardly attack against innocent people. This monster wrote a manifesto. In that manifesto, is my name in it? Does he mention me? No he doesn’t. He specifically tells you why he done it, but yet here you are as the mainstream media attempting to somehow associate me with a coward on the other end of the planet. How can you do that? — So when there’s an Islamic terrorist attack, do you go stand outside every mosque and ask the imam that follows the same book as the terrorist? — I don’t follow the same book as this white supremacist. In fact for 10 years I’ve called out white supremacy, the same as I’ve called out Islamic extremism. Any supremacy, I’ve called out. — But yet here you are as a journalist, trying to associate my name somehow with the murder of 49 innocent people. You’re a coward, your journalism is a disgrace. The suspect has told you why he’s done it, with his alleged reasons including immigration policy and "Rotherham". — I didn’t rape any girls in Rotherham. That wasn’t me. I didn’t take 1,400 children as slaves. That wasn’t me. [...]
  — Vyjádření pro Press Association k masakru v Christchurch, Peterborough (15. března 2019). [28]
 • Tak Theresa May ztratila hlasování. Mnoho lidí se bude ptát, co to vlastně znamená. Znamená to, že jsme byli zrazeni. Dnešek by měl být naším Dnem nezávislosti.
  So Theresa May has lost her vote. Many people will be asking what does that even mean. It means we were betrayed. Today is supposed to be our Independence Day.
  — Manifestace za Brexit (29. března 2019) [29]
 • Pošlete jim vzkaz, na který nikdy nezapomenou.
  Send them a message they will never forget.
  — Heslo předvolební kampaně do Evropského parlamentu (Wythenshawe, 25. dubna 2019) [30]
 • Prosím Donalda Trumpa, prosím americkou vládu, aby se podívali na můj případ. Potřebuji evakuaci z této země, protože temné síly pracují.
  I beg Donald Trump, I beg the American government, to look at my case. I need evacuation from this country because dark forces are at work.
  — Rozhovor s Alexem Jonesem na Info Wars (8. července 2019) [31]
 • Já jsem Stephen Yaxley–Lennon, ale my všichni jsme Tommy Robinson. Nikdy se nevzdávejte nepřátelům svobody projevu.
  I am Stephen Yaxley–Lennon but we are all Tommy Robinson. Never ever surrender yourselves to the enemies of free speech.
  — Závěr z vyjádření den před uvězněním (10. července 2019) [32]
 • [...] snažím se pochopit skutečnost, že vláda mojí vlastní země považuje za veřejný zájem, abych byl po téměř 5 měsíců během uplynulého roku zavřený na samotce.
  [...] I do struggle to get my head around the fact that my own government see it in the public interest to lock me up for nearly 5 months on solitary confinement in the past year.
  — Dopis z vězení v Belmarsh (2. srpna 2019) [33]
 • Hej, stále probouzím lidi, dokonce i z vězení.
  Hey, even from jail, I'm still waking people up.
  — Vzkaz z vězení (8. srpna 2019) [34]

Ve výrocích[editovat]

 • EDL je ve skutečnosti antirasistická, antifašistická a protinacistická. Mají dokonce členy a vůdce neevropského původu (africké a asijské). Tvrdě na tom pracovali a tvrdě pokračují v úsilí, aby nacisty udrželi mimo organizaci [...].
  L'EDL est en fait anti-raciste, anti-fasciste et anti-nazi. Ils ont même des membres et des leaders qui sont d'origine non-européenne (africaine et asiatique). Ils ont travaillé dur, et continuent de travailler dur, pour garder les nazis en dehors de l'organisation […].
  — Anders Behring Breivik, Manifest 2083, s. 1436 (22. července 2011) [35]

 • Zůstaň silný, buď hrdý, jsi jedním z mála statečných lídrů ve Spojeném království
  Stay strong, be proud, you are one of the few brave leaders in the UK.
  — Geert Wilders k 34. narozeninám (27. listopadu 2016) [36]

 • [Uvěznění Tommyho Robinsona je] důvodem č. 1776 pro originální Brexit.
  [Tommy Robinson’s imprisonment is r]eason #1776 for the original #brexit.
  — Donald Trump ml. (27. května 2018) [37]
 • Tommy Robinson je politicky pronásledován, jeho život je v akutním ohrožení. Musíme udělat vše, co je v našich silách, abychom mu udělili azyl v Německu. Je dobře známo, že německý azylový zákon je vykládán velmi velkoryse: od roku 2015 bylo v rámci tohoto azylového zákona v Německu přijato 1,8 milionu převážně ekonomických uprchlíků, i když nebyli politicky pronásledováni.
  Tommy Robinson ist ein politischer Verfolgter, der in akuter Lebensgefahr schwebt. Wir müssen alles dafür tun, ihm Asyl in Deutschland zu gewähren. Es ist bekannt, dass das deutsche Asylrecht sehr großzügig ausgelegt wird: Seit 2015 sind 1,8 Millionen vorwiegend Wirtschaftsflüchtlinge unter diesem Asylrecht in Deutschland aufgenommen worden, obwohl sie nicht politisch verfolgt waren.
  — Petr Bystron (27. května 2018) [38]
 • Tohle je píseň pro Tommyho Robinsona. A není to o politice, nebo jestli se vám ten chlap líbí. Co se s ním děje, je špatné. Pokud souhlasíte s uvězněním svých politických soupeřů kvůli jejich názorům, tak se vám to vždy vrátí s ještě větší dávkou vitriolu. [...] A vaše děti teď od vás čekají pravdu; Jen jim prosím neříkejte; Tak teď ti budou vládnout takhle, broučku.
  Here’s a song for Tommy Robinson. And it’s not about politics or if you like the guy. What’s happening to him is wrong. If you are ok with the imprisonment of your political rivals because of their ideas, it will always come back to you with even more vitriol. [...] And the kids looked up to you for truth; Please don't just say; Baby, this is how they now rule ya.
  — Owen Benjamin, k písni a z písně How They Rule Ya (28. května 2018) [39]
 • Jen si přeji, aby se tyto dívky dočkaly spravedlnosti stejně rychle, jako soudce poslal do vězení Tommyho Robinsona. [...] Je to pro nás velmi snadné mít spadeno na „strašáka“. Avšak skutečně je pravdou, že vyloženým strašákem je naše vlastní mlčení v této zemi trvající po celá desetiletí. To je ta podstatná záležitost, kterou bychom měli pohrdat — naší vlastní zbabělostí tváří v tvář znásilňování dívek napříč celou zemí a tajnou dohodou našeho mlčení.
  I just wish that those young girls had seen justice served for them as fast as the judge served Tommy Robinson. [...] It’s very easy for us to pick on “the bogeyman.” But, actually, the truth is that our silence over decades in this country is the real bogeyman. That’s the real thing we should despise — our own cowardice in the face of grooming of young girls up and down this country and our conspiracy of silence.
  — Maajid Nawaz, názor na uvěznění v Leedsu (30. května 2018) [40]
 • Jak jsem řekl už v roce 2015, tak jakékoli pochybnosti, které by Robinson mohl představovat, jsou sekundárním tématem. Primárním tématem je, že britský stát po celá léta dovolil skupinám mužů znásilňovat tisíce mladých dívek po celé Británii. Po celá léta policie, politici, státní zastupitelství a další složky státu, okázale určené k ochraně těchto dívek, ztroskotaly. Řada vládních analýz dospěla k závěru, že se všichni od těchto dívek odvrátili, protože byli vyděšeni z možného obviněními z rasismu, které by následovalo. Rozhodli se, že takové obtíže jim za to nestojí. Tommy Robinson si naopak myslel, že to význam má, přestože se tím celý jeho život obrátil vzhůru nohama.
  The problem — as I said in 2015 — is that any challenge Robinson presents is all a secondary issue. The primary issue is that for years the British state allowed gangs of men to rape thousands of young girls across Britain. For years the police, politicians, Crown Prosecution Service, and every other arm of the state ostensibly dedicated to protecting these girls failed them. As a number of government inquires have concluded, they turned their face away from these girls because they were terrified of the accusations of racism that would come their way if they did address them. They decided it wasn’t worth the aggravation. By contrast, Tommy Robinson thought it was worth the aggravation, even if that meant having his whole life turned upside down.
  — Douglas Murray k Robinsonovu uvěznění 25. 5. 2018 v Leedsu, National Review (31. května 2018) [41]
 • Jenom takové země jako Čína, Turecko nebo Rusko se doposud odvážily zadržet a strčit do díry novináře disidenty.
  Jusqu’alors, seuls des pays comme la Chine, la Turquie ou la Russie osaient arrêter et mettre au trou des journalistes dissidents.
  — Ivan Rioufol (4. června 2018) [42]
 • Nic není horší než mlčení! Systém chce cenzurovat a chce uvěznit v tichosti. Musíme toto mlčení prolomit [...].
  Rien n'est pire que le silence! Le système veut censurer et veut emprisonner dans le silence. Il faut donc briser le silence [...].
  — Jean–Yves Le Gallou, shromáždění na podporu politického vězně Tommyho Robinsona, Paříž (4. června 2018) [43]
 • Je zřejmé, že ani Labouristé ani Toryové nevěří ve svobodu slova. Podívej se na šokující zacházení s Tommym Robinsonem.
  [I]t’s very obvious that Labour or the Tories do not believe in free speech. I mean, look at the shocking treatment of Tommy Robinson.
  — Morrissey, z rozhovoru o albu This is Morrissey (7. června 2018) [44]
Dle Youtube byl pořad stanice LBC nevhodný pro děti do 18. let.
 • Nemyslím si, že je špatný. Myslím, že je to dobrý chlap. A myslím, že musí být propuštěn z vězení. [...] Tommy Robinson je páteří této země.
  I don’t think he’s a bad guy. I think he’s a solid guy and I think he’s got to be released from prison. [...] Tommy Robinson is the backbone of this country.
  — Steve Bannon, stanice LBC (15. července 2018) [45]
 • Je to expert. Je to expert na Korán. On a Peter McLoughlan jsou spoluautoři velmi důležité knihy o islámu. Je to kniha, ve které je Korán uspřádán chronologicky. Tohle není nějaký bezduchý lupič. Tohle je velmi chytrý člověk.
  He is an expert. He is a Quranic expert. He's co-authored with Peter McLoughlan a really important book on Islam. That is a book which puts the Quran into chronological order. This is not just a mindless thug. This is a very clever man.
  — Lord Pearson, interview na LBC (28. listopadu 2018) [46]

Odhalení; Panodrama (dokument).
 • [...] lidé jako my, BBC, establishment, jsme neposlouchali, co říkal Tommy, a to je špatně. Rozměr celé debaty o islamistech, extremismu… A co to znamená pro obyčejné Brity po celé zemi. Vytěsňovat to, umlčovat to jako rasismus a tečka, je špatně. [...]
  [...] People like us, the BBC, the establishment has not listened to what Tommy has been saying. And that's bad. And the extent to which the entire conversation about Islamists, Extremism, about what that means for ordinary Brits up and down the country. Closing that down, turning it off as racist full stop is wrong and that's that. [...]
  — John Sweeney, Panodrama, [37:28] (23. února 2019) [47]
 • [Robinson] hovoří o věcech, které jsou správné; říká pravdu a dokáže mobilizovat spoustu lidí, jako jste vy; a toho se oni obávají.
  [Robinson] speaks up for things that are right, he tells the truth and he can mobilise lots of people like you, and that's what they fear.
  — Gerard Batten, manifestace Panodrama (Salford, 23. února 2019) [48]
 • Všude tedy najdete stejné vyjádření o tom, že Tommy Robinson je extrémista a že má údajně velmi temnou minulost. V žádném ale nenajdete informaci, o co vlastně veden spor! Co Tommy Robinson a jeho přátelé vlastně vytýkají BBC? To čtenář článku o sporu Tommyho Robinsona a BBC nepotřebuje vědět.
  — Petr Hampl, komentář k dokumentu Panodrama, Pravý prostor (1. března 2019) [49]
 • Bránit svobodu projevu se kterým souhlasíte, je lehké jako vánek, ale pokud máme mít svobodu projevu stojící za zmínku, musí být bráněna, i když je napadena, a ne všichni [s takovým názorem] souhlasí.
  Defending freedom of expression when you agree is a breeze, but if we are to have any freedom of speech worth mentioning, it must also be defended when it is challenged and not all agree.
  — Katerina Janouch, na Facebooku zveřejněná krátká předmluva (k článku z Katerina Magasin kritizujícím vaporizaci Tommyho Robinsona na Facebooku) cenzurovaná později Facebookem za ‘podporu Tommyho Robinsona’ (10. března 2019) [50]
 • Pan Lennon není tak dobře známý, jak si on a jeho stoupenci myslí.
  Mr Lennon isn't as well-known as he and his supporters may think.
  — Soudkyně Walden–Smith, při zamítnutí žaloby na policii z Cambridge (Peterborough, 15. března 2019) [51]
 • [...] pan Robinson má, stejně jako jiní svobodní občané, právo veřejně hovořit. Pan Robinson je nositelem postojů, které jsou současným establishmentem ostrakizovány a vylučovány z veřejné debaty, aniž by tyto postoje vůbec byly konfrontovány s nějakými ideovými či morálními argumenty.
  — Václav Klaus ml., ke snahám o znemožnění vystoupení ve Sněmovně (5. dubna 2019) [52]
 • Můžete si myslet o Robinsonovi, co chcete. Bez ohledu na to je však děsivé, jak si Facebook zvyknul mazat a cenzurovat obsah. Svoboda projevu není o tom, že povolíte jen ty názory, které se vám líbí. Samozřejmé věci nepotřebují svobodu projevu. Ochranu potřebují právě kontroverzní a protichůdná stanoviska, a zdá se, že Facebook tomu nerozumí.
  You can think what you want of Robinson. Regardless of that, it is frightening how Facebook has made a habit of deleting and censoring content. Freedom of speech is not just about allowing opinions you like. Things taken for granted don't need freedom of speech. It's the controversial and contradictory standpoints that need protection, and Facebook doesn't seem to understand it.
  — Per–Willy Amundsen, norský poslanec a dřívější ministr spravedlnosti, komentoval pro Medier24 cenzuru Facebooku v souvislosti s jeho návrhem na udělení azylu Tommu Robinsonovi (17. července 2019) [53]
 • Proč je tedy tak nebezpečný, že jeho jméno nesmí být ani vysloveno? „Kam zmizel mlíkař?“, ptám se.
  — Jana Kunšteková, komentář k vaporizaci na FB (25. července 2019) [54]

V anekdotách[editovat]

 • Nedaří se Vám zrušit svůj účet na Facebooku? Vadí Vám že Vás stále otravuje maily? Že Vám pořád vnucuje naprosto neznámé lidi jako „Vaše přátele“?
  Napište bez čehokoli dalšího příspěvek s textem „Tommy Robinson“ a FB Vám Váš účet zruší sám a prompně (sic)!
  — bez komentáře [55]

Poznámky[editovat]

 1. Generální prokurátor, jeho právní zástupce, oba soudcové a britská média, ti všichni se domnívali, že tuto ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat jako výzvu k lynčování obviněného a jeho rodiny. Tommy Robinson se domníval, že je zcela nezpochybnitelné, že jeho ironickou poznámku určenou britským médiím lze interpretovat výhradně jako jeho ironickou poznámku určenou britským médiím.

Reference[editovat]

 1. Pariac O'Brien. Under the skin of English Defence League. BBC Newsnight, 2009-10-12. Dostupné online [cit. 2019-03-15]. (anglicky)
  • Tommy Robinson. 10 Years on and still the same FAKE NEWS. Youtube, 2019-01-04. Dostupné online [cit. 2019-03-19]. (anglicky)
 2. Norway massacre: Police probe killer's links to UK. BBC News, 2011-07-26. Dostupné online [cit. 2019-07-21]. (anglicky)
 3. Ben Quinn and Conal Urquhart. Anti-Muslim reprisals after Woolwich attack. The Guardian, 2013-05-23. Dostupné online [cit. 2019-05-30]. (anglicky)
 4. Gareth Platt. Woolwich Beheading: EDL Leader Tommy Robinson Tweets Own Death Threats. International Business Times, 2013-05-23. Dostupné online [cit. 2019-07-27]. (anglicky)
 5. Benjamin Kuras. BIG BEN: Islám v Anglii naráží na dělnickou třídu. Neviditelný pes, 2013-06-05. Dostupné online [cit. 2019-06-03].
 6. James Legge. EDL leader Tommy Robinson 'utterly condemns' attacks on Muslims. The Independent, 2013-06-11. Dostupné online [cit. 2019-07-31]. (anglicky)
 7. English Defence League leader condemns attacks on Muslims. BBC News, 2013-06-11. Dostupné online [cit. 2019-07-22]. (anglicky)
 8. Christopher Hope. 'I am not a Nazi', says EDL leader Tommy Robinson. The Telegraph, 2013-06-16. Dostupné online [cit. 2019-05-30]. (anglicky)
 9. 9,0 9,1 EDL leader Tommy Robinson quits group. BBC News, 2013-10-08. Dostupné online [cit. 2019-07-23]. (anglicky)
 10. Haroon Siddique, Ben Quinn. EDL: Tommy Robinson and deputy Kevin Carroll quit far right group. The Guardian, 2013-10-09. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
 11. Protest at EDL founder Tommy Robinson's Oxford Union talk. BBC News, 2014-11-26. Dostupné online [cit. 2019-03-06]. (anglicky)
  • EDL founder Tommy Robinson speaks at the Oxford Union. BBC News, 2014-11-27. Dostupné online [cit. 2019-03-06]. (anglicky)
  • Tommy Robinson – Full Address – Oxford Union. Youtube, 2015-03-16. Dostupné online [cit. 2019-05-23]. (anglicky)
 12. Tommy Robinson Discusses Life Before and After the EDL w/ NOTA (video není dostupné)
 13. Imogen Calderwood. 'Do not let Germany be dragged back to chaos and destruction': EDL founder Tommy Robinson speaks to 40,000 strong crowd at the Pegida anti-immigrant rally in Germany. Mail Online, 2015-10-19. Dostupné online [cit. 2019-05-31]. (anglicky)
 14. Tommy Robinson. Tommy Robinson Enemy of the State. West Yorkshire, UK : The Press News Ltd, 2015. Strana 5. ISBN 0957096496, 9780957096493. (anglicky) 
 15. Rebel Media. Tommy Robinson's BANNED speech: "The British Police State". Youtube, 2017-05-10. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
 16. [HD] Tommy Robinson VS Piers Morgan [June 2017] – Good Morning Britain. Dailymotion, 2017-06-20. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
  • Pierce Morgan, Good Morning Britain, iTV. Piers Confronts Tommy Robinson Over Controversial Muslim Comments. Youtube, 2017-06-20. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
 17. Isabelle Gerretsen. Shocking video shows EDL protesters clash with police at anti-hate rally in Manchester. International Business Times, 2017-07-12. Dostupné online [cit. 2019-07-25]. (anglicky)
 18. Esmerelda Weatherwax. Tommy Robinson speaks at Speaker's Corner, Hyde Park, London. New English Review, 2018-03-18. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Stout Yeoman. The Battle for Speaker’s Corner – London, Sunday 18th March 2018. INDEPENDENCE Daily, 2018-03-22. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Raheem Kassam. Thousands Gather in London’s Speakers’ Corner to Hear Tommy Robinson Deliver Banned Right-Wing Activist’s Speech. Breitbart, 2018-03-18. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • 5Pillars. VIDEO: Far-right supporters of Tommy Robinson provoke Muslims at Speakers’ Corner. 5 PILLARS, 2018-03-19. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
 19. Damien Gayle and Josh Halliday. Tommy Robinson: high court gives go-ahead for new contempt case. The Guardian, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-15]. (anglicky)
  • British far-right activist to face contempt of court charges. Al Jazeera, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-15]. (anglicky)
  • Helen–Ann Smith. Tommy Robinson to face trial over contempt of court charge. Sky News, 2019-05-14. Dostupné online [cit. 2019-05-14]. (anglicky)
 20. 20,0 20,1 Dobies Dooberman. The Stream That Got Tommy Robinson Arrested – Muslim Grooming Gang Court Trial. Youtube, 2018-05-25. Dostupné online [cit. 2019-03-10]. (anglicky)
 21. Brian London. Tommy Robinson Prison Letter sent on 10 June 2018 read out by Brian. Youtube, 2018-06-17. Dostupné online [cit. 2019-07-26]. (anglicky)
 22. Tommy Robinson bailed after Court of Appeal win BBC News (1 August 2018). (anglicky)
 23. Army investigates Tommy Robinson photo with soldiers BBC News (9 October 2018). (anglicky)
 24. Tommy Robinson: Contempt case referred to attorney general BBC News (23 October 2018). (anglicky)
 25. Rape charity gets abusive calls after Tommy Robinson post BBC News (16 February 2019). (anglicky)
 26. Matha Busby. Tommy Robinson protests at BBC HQ over Panorama documentary. The Guardian, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 27. Tommy Robinson holds Salford protest against BBC Panorama BBC News (23 February 2019). (anglicky)
 28. PA, David Harding. Tommy Robinson calls New Zealand gunman a 'monster' and attacks media. Yahoo News UK, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
 29. Brexit: Protests held at Parliament over delay BBC News (29 March 2019). (anglicky)
 30. Ruchira Sharma. Tommy Robinson at risk of breaking electoral law by offering free burgers at MEP campaign launch. i News, 2019-04-26. Dostupné online [cit. 2019-04-29]. (anglicky)
  • Lizzie Dearden. Tommy Robinson 'warned he could be breaking electoral law' at European elections campaign launch. The Independent, 2019-04-26. Dostupné online [cit. 2019-04-29]. (anglicky)
 31. Lizzie Dearden. Tommy Robinson begs Donald Trump to grant him political asylum in US. The Independent, 2019-07-08. Dostupné online [cit. 2019-07-09]. (anglicky)
 32. TR News. Tommy Robinson – Convicted Of Journalism. tr.news, 2019-07-11. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
 33. TR News. A Letter From Tommy Robinson. TR.NEWS, 2019-08-02. Dostupné online [cit. 2019-08-05]. (anglicky)
  • Avi Yemini. TOMMY UPDATE: In his own words from jail. Youtube, 2019-08-02. Dostupné online [cit. 2019-08-05]. (anglicky)
 34. TR News. An Update On Tommy’s Situation. TR.NEWS, 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
  • Avi Yemini. TOMMY UPDATE: Everything you need to know today. Youtube, 2019-08-08. Dostupné online [cit. 2019-08-11]. (anglicky)
 35. Caroline Bruneau. Les connexions britanniques d'Anders Breivik. Le Figaro, 2011-07-25. Dostupné online [cit. 2019-06-08]. (francouzský překlad)
 36. Geart Wilders, Twitter
 37. Josh Halliday et al.. Tommy Robinson: from local loud mouth to international far-right poster boy. The Guardian, 2018-12-07. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Sean Adl–Tabatabai. Trump Jr: Tommy Robinson’s Imprisonment Is Reason #1776 For Original Brexit. News Punch, 2018-05-28. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Golden Bee. Donald Trump Jr: Tommy Robinson's Imprisonment is Reason #1776 for the Original Brexit. Youtube, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
  • Donald Trump Jr.. Reason #1776. Twitter, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-04]. (anglicky)
 38. Bystron bietet Tommy Robinson Asyl in Deutschland an. Epoch Times, 2018-05-27. Dostupné online [cit. 2019-06-27]. (německy)
 39. Samuel Osborne. Tommy Robinson's wedding video, a Ukip 'w******' and a butchered 'Hallelujah' at EDL founder's documentary launch. The Independent, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 40. Craig Biddle. Tommy Robinson’s Right to Free Speech Morally Trumps All Laws That Violate It. (Even That One.) — UK Version. The Objective Standard, 2018-06-19. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
  • Maajid Nawaz. Maajid Nawaz's Unique View On Tommy Robinson's Arrest — LBC. Leading Britain's Conversation (LBC), 2018-05-30. Dostupné online [cit. 2019-06-20]. (anglicky)
 41. Douglas Murray. Tommy Robinson Drew Attention to ‘Grooming Gangs.’ Britain Has Persecuted Him. National Review, 2018-05-31. Dostupné online [cit. 2019-03-10]. (anglicky)
 42. Ivan Rioufol. Tommy Robinson, un journaliste en prison. Le Figaro, 2018-06-04. Dostupné online [cit. 2019-06-26]. (francouzsky)
 43. Jean-Yves Le Gallou sur Tommy Robinson : « Il faut briser le silence ! ». Polemia, 2018-06-05. Dostupné online [cit. 2019-06-27]. (francouzsky)
 44. Pamela Geller. Morrissey: “It’s very obvious that Labour or the Tories do not believe in free speech. Look at the shocking treatment of Tommy Robinson.”. Geller Report, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
  • Ben Beaumont–Thomas. Morrissey expresses sympathy for jailed EDL founder Tommy Robinson. The Guardian, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
  • Fiona Dodwell. This is Morrissey: An Interview. Tremr, 2018-06-07. Dostupné online [cit. 2019-06-21]. (anglicky)
 45. Chris Baynes. Former Trump adviser Steve Bannon claims Tommy Robinson is 'the backbone of Britain'. The Independent, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (anglicky)
  • Sarah Marsh. Steve Bannon calls for Tommy Robinson to be released from prison. The Guardian, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (anglicky)
  • 'World Wide Web'. 'He's a solid guy': Steve Bannon on Tommy Robinson - Video. Youtube, 2018-07-15. Dostupné online [cit. 2019-06-05]. (en-GB)
 46. Tom Swarbrick. Ukip Peer: Islam Expert Tommy Robinson Could Teach Muslims About Quran. stanice LBC, 2018-11-28. Dostupné online [cit. 2019-06-30]. (anglicky)
  • Lowenna Waters. UKIP peer Lord Pearson claims that Tommy Robinson could teach Muslims about the Quran. The Independent (indy100), 2018-11-29. Dostupné online [cit. 2019-06-30]. (anglicky)
 47. Jan Moláček. Tommy Robinson viní BBC z manipulace. Mezi extremisty je jeho film Panodrama hit, ale z manipulace usvědčuje jen svého autora. Deník N, 2019-03-19. Dostupné online [cit. 2019-03-20].
  • Tommy Robinson. An Exposé of the Fake News BBC!. YouTube, 2019-02-25. Dostupné online [cit. 2019-02-25]. (anglicky)
  • Jitka Moody. Tommy Robinson odhaluje Fake News BBC!. YouTube, 2019-02-25. Dostupné online [cit. 2019-02-26].
 48. Tommy Robinson holds Salford protest against BBC Panorama. BBC News, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-04-03]. (anglicky)
  • Matha Busby. Tommy Robinson protests at BBC HQ over Panorama documentary. The Guardian, 2019-02-23. Dostupné online [cit. 2019-02-24]. (anglicky)
 49. Petr Hampl. Četba mainstreamových novin vede ke zhloupnutí, podobně jako sledování telenovel. Pravý prostor, 2019-03-01. Dostupné online [cit. 2019-03-02].
 50. Madeleine Lilja Ronnqvist. Tommy Robinsons “sak” är var. Katerina Magasin, 2018-03-10. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (švédsky)
  • Emma R.. Swedish journalist suspended from Facebook for mentioning Tommy Robinson, and stating that we should accept others’ opinions even if we don’t agree with them. Voice of Europe, 2018-03-24. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (anglicky)
  • Emma R.. UPDATE: Facebook informs Swedish journalist that she was suspended because “tribute and support” for the “hateful leader” Tommy Robinson violate their community standards. Voice of Europe, 2018-03-25. Dostupné online [cit. 2019-06-24]. (anglicky)
 51. Tommy Robinson loses Cambridgeshire Police harassment case. BBC News, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
  • Press Association. Tommy Robinson loses harassment case against police force. The Guardian, 2019-03-15. Dostupné online [cit. 2019-03-16]. (anglicky)
 52. Václav Klaus ml.. Kdybych byl stejný demokrat .... Facebook, 2019-04-05. Dostupné online [cit. 2019-06-12].
 53. Norwegian MP Says Facebook 'Censored' His Post on Asylum for Tommy Robinson. Sputnik, 2019-07-17. Dostupné online [cit. 2019-07-17]. (anglicky)
  • Norwegian MP Calls for Asylum for Embattled Tommy Robinson, Attacks Facebook's 'Censorship'. Sputnik News, 2019-07-12. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
  • Norway’s Right Wing Former Justice Minister Wants Asylum in Norway for UK far-right Figurehead. The Norway Politics, 2019-07-12. Dostupné online [cit. 2019-07-12]. (anglicky)
  • Sverre Holm-Nilsen, Bent Tandstad. Per-Willy Amundsen vil gi asyl til islam-motstanderen Tommy Robinson. nrk.no, 2019-07-11. Dostupné online [cit. 2019-07-17]. (norsky)
 54. Jana Kunšteková. KOMENTÁŘ JANY KUNŠTEKOVÉ: Jméno, které se nesmí vyslovit. „Ban“ facebooku na Tommyho Robinsona. iPrima, 2019-07-25. Dostupné online [cit. 2019-07-27].
 55. Alfik, Vtipy, „Dificile est satiram non scribere“ 5. srpna 2019

Externí odkazy[editovat]